Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0390-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01021
Наименование: "Професионална компетентност и адаптиност на персонала - гаранция за качеството на учебниците на издателство "Просвета - София" АД
Бенефициент: "ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 24.02.2010
Дата на приключване: 24.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестиране в развитието на човешките ресурси с оглед подобряване на качеството на живот на заетите в България; Повишаване на адаптивността на персонала; Повишаване производителността на труда и на конкурентоспособността.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт и координация между водещата организация „Просвета - София“ АД (ВО), партньорите-обучаващи институции „УИГ България” ЕООД (П1) и „АдминСофт” ЕООД (П2) Цел: Установяване на мениджмънта на проекта и координация между ВО, П1 и П2; осигуряване на условия за сътрудничество и за обмяна на добри практики. Съдържание на дейността: Създаване мрежа, която ще включва ВО, П1 и П2; създаване на Група за координация, в която участват представители на ВО, П1 и П2 и ще наблюдава и координира дейностите на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателно разпределение на задачите между ВО, П1 и П2; сключване на договори между членовете на екипа и ВО. Работни методи и техники: Интервюта за подбор на Групата за координация. Осигуряване на качеството: ВО, П1 и П2 осигуряват най-подходящите специалисти, които да бъдат включени в управлението и координацията на проекта. Изпълнение на дейността: ВО, П1 и П2. Водеща роля: ВО. Очакван резултат: Ясно разпределени отговорности в управлението на проекта; ритмично работеща Група за координация; детайлизиран план за действие и бюджет.
Дейност 2. Популяризиране на проекта и на ОП „РЧР” Цели: Популяризиране на проекта; осигуряване на информация на участниците от целевите групи за проекта, за ОП “РЧР” и за Европейската концепция за Учене през целия живот; Съдържание на дейността: Провеждане PR-кампания за постигане на гражданска позиция по развитието на човешките ресурси; презентации в началото и края на проекта; публикации и съобщения за проекта в интернет страниците на ВО, П1 и П2; дипляни и плакати. Осигуряване на качеството: Изготвяне на коректни и атрактивни рекламни материали. Изпълнение на дейността: ВО, П1 и П2. Водеща роля: ВО. Очакван резултат: Оповестяване и публичност на проекта.
Дейност 3. Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за обучението Дейност 3. Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за обучението
Дейност 4. Закупуване на консумативи за обучението Цел: Гарантиране на качеството при провеждане на теоретичното и практическото обучение. Съдържание на дейността: Закупуване на консумативи за провеждане на обучението. Осигуряване на качеството: Доставяне в съответствие с графика за обучението. Изпълнение на дейността: Водеща роля: ВО. Очакван резултат: Осигурени консумативи за всеки от участниците от целевите групи.
Дейност 5. Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко една година след приключване на обучението Цел: Създаване на условия за осигуряване на устойчива заетост в издателството чрез гарантиране на постоянна работа на обучените участници от целевите групи. Съдържание на дейността: Сключване на Договор повишаване на квалификацията и за преквалификация по чл. 234 от Кодекса на труда съответно между ВО и обучаемите. Изпълнение на дейността: Водеща роля: ВО. Очакван резултат: Създадени условия за устойчива заетост; изпълнени съответната специфична цел на проекта и на Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”.
Дейност 6. Провеждане на професионалното обучение Цели: Повишаване на възможностите за професионална реализация на участниците от целевите групи и повишаване производителността на труда; установяване на висококачествени процедури за проверка на знанията и уменията. Съдържание на дейността: • разработване на график за обучението по групи; • сключване на договори с преподавателите; • провеждане на професионално обучение:  целева група 1: по част от професия 213070 „Графичен дизайнер”, специалност 2130701 „Графичен дизайн” – квалификационен курс от 180 учебни часа за 2 учебни групи Х 8 обучаеми в учебна група;  целева група 2: по част от професия 482020 „Оператор икономическо осигуряване”, специалност 4820201 „Икономическо информационно осигуряване” - квалификационен курс от 180 учебни часа за 1 учебна група от 12 обучаеми;  целева група 3: по част от професия 344030 “Оперативен счетоводител”, специалност 3440301 “Оперативно счетоводство” - квалификационен курс от 162 учебни часа за 1 учебна група от 7 обучаеми; • материално осигуряване на обучението: осигуряване на комплект учебни материали за всеки от обучаемите; • финансово осигуряване на обучението: изплащане на възнаграждение и осигурителни вноски на преподавателите; • водене на документация за присъствието на преподавателите и на обучаемите; • разработване на процедурите за изпитите и провеждане на изпити; • издаване на Удостоверение за професионално обучение, образец на МОН, номенклатурен № 3-37; Работни методи и техники: Лекции, упражнения, дискусии, групова работа, интерактивни методи, семинари, практически задачи. Текущо оценяване. За изпита по теория - тестове и изпитни задачи; за изпита по практика - изпълнение на практическа задача. Осигуряване на качеството: Висококвалифицирани преподаватели. Изпълнение на дейността: ВО, П1 и П2. Водеща роля: П1 и П2. Очакван резултат: Успешно проведено обучение, практически ориентирано и съобразено с нуждите на ВО. Успешно проведени изпити. Над 80 % от обучаемите са получили Удостоверение за професионално обучение, образец на МОН, номенклатурен № 3-37.
Дейност 7. Анализиране и оценяване на резултатите от професионалното обучение Цел: Оптимизиране на модела за професионално обучение за прилагането му към други професионални квалификации. Съдържание на дейността: Анализиране и оценяване на резултатите от проведеното професионално обучение; анализиране и оценяване на резултатите от проведените изпити. Работни методи и техники: Анализ на придобития опит. Оценка и корективи на базата на анализа на потребностите на участниците от целевите групи и на ВО, П1 и П2. Изпълнение на дейността: ВО, П1 и П2. Водеща роля: ВО. Очакван резултат: Оптимизиран модел за професионално обучение.
Дейност 8. Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности Цели: Повишаване на възможностите на участниците от целевите групи за лична реализация, активен граждански живот, интегриране и трудоспособност в общество, базирано на знанието. Съдържание на дейността: • разработване на график за обучението по групи; • сключване на договори с преподавателите; • провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности:  целева група 1: „Повишаване на личната ефективност чрез управление на времето и стреса” – курс от 48 учебни часа за 1 учебна група от 16 обучаеми;  целева група 2: „Ефективно планиране и търговско поведение чрез управление на комуникациите и преговорите” - курс от 48 учебни часа за 1 учебна група от 12 обучаеми;  целева група 3: „Методи за управление на времето чрез ефективно личностно развитие” - курс от 48 учебни часа за 1 учебна група от 7 обучаеми; • материално осигуряване на обучението: осигуряване на комплект учебни материали за всеки от обучаемите; • финансово осигуряване на обучението: изплащане на възнаграждение и осигурителни вноски на преподавателите; • водене на документация за присъствието на преподавателите и на обучаемите; • издаване на удостоверение за ключови компетентности – сертификат на „УИГ България” ЕООД. Работни методи и техники: Лекции, упражнения, дискусии, групова работа, интерактивни методи, семинари, практически задачи. Осигуряване на качеството: Висококвалифицирани преподаватели. Изпълнение на дейността: ВО, П1. Водеща роля: П1. Очакван резултат: Успешно проведено обучение за придобиване на ключови компетентности, практически ориентирано и съобразено с нуждите на ВО.
Дейност 9. Анализиране и оценяване на резултатите от проведеното обучение за придобиване на ключови компетентности Цел: Установяване на полезността на проведеното обучение за разширяване на набора от ключови компетентности на заетите лица в издателство „Просвета – София” АД, което им дава възможност да бъдат по-адаптивни към бързо променящия се и силно взаимосвързан свят. Съдържание на дейността: Анализиране и оценяване на резултатите от проведеното обучение. Работни методи и техники: Анализ на придобития опит. Оценка и корективи на базата на анализа на потребностите на участниците от целевите групи и на ВО и П1. Изпълнение на дейността: ВО и П1. Водеща роля: ВО. Очакван резултат: Изводи и насоки за организиране на последващи обучения за придобиване на ключови компетентности.
Дейност 10. Управление и координация на проекта Цел: Осигуряване на ефективно управление и координация на дейностите за гарантиране качеството на изпълнение на проектните дейности и постигане на очакваните резултати. Съдържание на дейността: Координиране на дейностите от Групата за координация; ежемесечно отчитане за хода на работата от екипа на проекта пред Групата за координация; дистанционно обсъждане на казуси, възникнали в хода на дейността; периодичен финансов контрол; финансово осигуряване на управлението на проекта: изплащане на възнаграждения на екипа на проекта. Работни методи и техники: Основен принцип е “управление в зависимост от резултатите”. Изпълнение на дейността: ВО, П1 и П2 със съдействието на Групата за координация. Водеща роля: ВО. Очакван резултат: Ефективно и качествено осъществяване на проектните дейности и спазване на графика на дейностите. Коректно изпълнение на планирания бюджет.
Дейност 11. Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите Цел: Осигуряване на оптимални сравнения между постигнатите и очакваните резултати. Съдържание на дейността: Въвеждане на система за вътрешна оценка; наблюдение, самооценка, въвеждане на корективи. Работни методи и техники: Ежемесечни посещения на двама членове на Групата за координация на проектните дейности с цел наблюдение, оценка и въвеждане на корективи. Изпълнение на дейността: ВО, П1 и П2 със съдействието на Групата за координация. Водеща роля: ВО. Очаквани резултати: Създадени критерии за наблюдаване на качеството; ежемесечно верифициране на получаваните резултати спрямо планираните резултати и очаквания.
Дейност 12. Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад Цел: Представяне на Договарящия орган на информация за периодичното и крайното изпълнение на проекта. Съдържание на дейността: Изготвяне на: междинни и на заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи. Изпълнение на дейността: Водеща роля – ВО. Очаквани резултати: Междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансов отчет; Декларации за допустимите разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 975 BGN
Общ бюджет: 22 556 BGN
БФП: 18 044 BGN
Общо изплатени средства: 17 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 563 BGN
2011 6 895 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 978 BGN
2011 5 860 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 839 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 584 BGN
2011 1 034 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 619 BGN
Финансиране от бенефициента 7 244 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз