Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0389-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07034
Наименование: "Развитие на човешкия капитал в областта на информационните технологии"
Бенефициент: "СИЕЛА НОРМА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 23.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да повиши квалификацията и произодителността на персонала на Сиела Софт енд Паблишинг АД, като по този начин ще се постигне професионално израстване на участниците и ще се повиши тяхната гъвкавост и възможности.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта 1. Управление на проекта 1.1 Стартиране на проекта, разпределение на задачите 1.2 Документално осигуряване на проекта; изготвяне на технически доклади – междинни и заключителен и др. необходими документи. 1.3 Провеждане на оперативни срещи между ВО и партньорите 1.4 Координационни, административни и счетоводни дейности Описание: Целта на тази дейност е постигането на устойчиво и практично управление на всички дейности по проекта. Управленският екип носи отговорност за тази дейност. Неговите членове ще изготвят и подават междинни доклади и финални отчети до Договарящия орган съобразно неговите изисквания. При изпълнението на проекта се провеждат регулярни срещи между ВО и партньорите с цел координация и предприемане на коригиращи дейстия при необходимост, с оглед най-ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта. Чрез включване на всички заинтересовани страни тази дейност допринася за изпълнението на хоризонталните политики на ОП „Развитие на ЧР” по отношение на партньорство и овластяване. Доброто управление на проекта е гарантирано и от включването на всички партньори в процеса. Чрез назначаването на координатор на обученията от страна на партньора – ITCE, се гарантира добър мониторинг на изпълнението на дейностите, както и на логистичната и техническа страна на проекта. Продължителност: Тази дейност обхваща целия период на проекта, като последният месец от проекта е предвиден за изготвяне на необходимите отчети и приключването му, Очаквани резултати: проведени оперативни срещи между ВО и партньорите; изготвени технически доклади; административно осигурен проект - изготвени документи отразяващи координационните, административни и счетовдни дейности; предадена необходимата документация по изпълнението на проекта.
Дейност 2: Подготовка на обученията Целта на тази дейност е логистичната и педагогоческа подговорка на обученията. В рамките на първия месец от живота на проекта ще бъдат подготвени необходимите материали и зали за провеждането на обученията, както и ще бъде извършено сформиране по групи на служителите на организацията – работодател. Ще бъде извършена цялостаната логистика по обученията. Проектът и програмата ще бъдат представени на предвидените за обучение служители с цел да бъдат мотивирани да повишат своята квалификация и ключови компетентности.В рамките на този месец се предвижда организирането на обучителния процес и на обучителните материали. За всяко от обученията както по професионална квалификация така и по ключови компетенции е необходимо адаптирането на обучителния материал, с който организацията партньор работи. Като допълнение обученията по професионална квалификация, както и при тези по ключови компетенции се използват учебни материали, които са оформени в помагало (учебник). Такива учебници ще бъдат изготвени и отпечатани от външна фирма и съответно ще бъдат закупени за нуждите на обучението. При провеждането на дистанционните обучения ще се използва готова ИТ платформа за провеждане на такиваобучения, която обучителна организация използва от дълго време в своята практика. Съвместно ще бъде изготвен и разпространен електронен бюлетин за представителите на целевите групи, който да представя проекта като цяло, целите и графика на обучение, предвидените тестове и сертификтати, модула за дистанционно обучение и обучението в контекста на политиката за развитие на персонала на Сиела Софт енд Паблишинг АД. Предвидените дейности целят активно и информирано включване на представителите на целевите групи в проектните дейности, както и мотивиране за участието им в предстоящото обучение; В рамките на подготвителния етап, ще бъдат проведени предварителни тестове за определяне нивото на обучаемите, съответно подхода на преподаване и сформирането на групите ще се базират и на тези тестове. В рамките на тази дейност се предвижда и провеждането на нужните процедури по избор на изпълнител за закупуване на учебниците, които ще се проведат в съответствие с изискванията на ПМС 55 и действащото законодателство. Продължителност: 1 месец Очаквани резултати: материали за обученията, подготвени зали, снабдени с необходимата техника; сформирани групи по отделните обучения; мотивирани служители
Дейност 3: Провеждане на обученията по професионална квалификация Тази дейност ще започне 1 месец след стартиране на проекта и ще приключи 1 месец преди края му. Ще бъдат проведени всички предвидени обучения според идентифицираните нужди на служителите. Всяко обучение има своите специфики и начини на провеждане. Всички обучения ще се проведат в София и ще бъдат поместени в зали на партньора. При провеждането на някои от обученията, с цел оптимизиране на групите, се налага трима души да пътуват от градове извън София, за да присъстват на даденото обучение. За целта са предвидени пътни и квартирни за тези представители на целевата група. За всяко от предлаганите обучения по професионална квалификация е приложена подробна програма разпределена по дни и часове. От нея е видно, че обученията са разделени от една страна на присъствени и дистанционни часове за обучение и от друга на часове по теория и практика. Практиката на провеждане на обученията, която обучаващата организация прилага при организирането на труда на преподавателите е в рамките на всички присъствени часове (теория и практика), обучаваните да работят заедно с преподавател. Що се отнася до дистанционните часове, при тях часовете отделени за теоретична подготовка на обучаемите се прилагат без намесата на преподавател. Обучаемите получават достъп до системата за дистанционно обучение, където са качени елентронните курсове , материали, достъп до различни практически примери и задачи и т.н. Те се запознават с материалите и възприемат обучителния материал самостоятелно, без прекия контрол на преподавателите. Преподавателите се включват директно в дистанционното обучение - практическа част. В рамките на часовете, отделени за дистанционна практика, преподавателите организаират онлайн семинари. Те се провеждат с помощта на система за дистанционно обучение, която позволява инструкторът да презентира от своя компютър като показва слайдове и виртуални машини, в които проиграва практически сценарии, които курсистите наблюдават. Курсистите също могат да споделят своите десктопи, за да показват примери, по които те работят като инструкторът може да коригира техни действия. В системата за дистанционно обучение, курсистите и инструкторът могат да дискутират използвайки видео и глас, могат да задават въпроси и да получават отговори с видео, глас и текст, могат да споделят файлове. Така в реално време, дистанционно, преподавателите обсъждат практически казуси и насочват обучаемите към разрешаването на практически проблеми. Обученията съответстват на всички изисквания на НАПОО и са сертифицирани, като обучения по професионална квалификация. При провеждането на обученията преподавателите ще прилагат принципите за равенство между половете, равните възможности и ще се създават условия за превенция на дискриминацията. Предвидените обучения тук са разделени на под-дейности:
Под-дейност 3.1 Обучение на Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint Това обучение ще бъде насочено към група, съставена от офис администрация и търговски представители, наети в Сиела. Общо ще бъдат обучени 108 души в 9 групи. Обучението цели повишаване на професионалната квалификация в областта на ИТ уменията, с оглед оптимизиране на производителността в рамките на компанията и подобряване на работата с клиенти и партньори от страна на административния персонал на Сиела софт енд паблишинг АД. По време на обучението, служителите ще придобият знания за 1)Работа с Microsoft Word; 2)Работа с Microsoft Excel, 3)Работа с Microsoft PowerPoint;
Под-дейност 3.2. WEB програмиране Това обучение е насочено към група разработчици на софтуер, наети в Сиела, които ще бъдат обучени в една група от 9 души. То цели подобряване на професионалните компетенции за разработване, поддържане и оптимизиране на увеличаващия се брой софтуерни продукти – правно-информационни системи на компанията с оглед развиващия се пазар и изисквания на клиентите. Обучението ще даде на участниците знания за работа с Microsoft .NET 2.0 Development и Microsoft Visual Studio 2008. Курсът на обучение започва от основни ниво и постепенно участниците в него придобиват експертни знания за работа с продуктите. Освен с Microsoft .NET Framework и Microsoft Visual Studio, курсистите ще се запознаят с работата с курсистите ще се запознаят с работата с Microsoft C#, ASP.NET и Web-приложения.. След завършване на обучението участниците ще са напълно подготвени да прилагат знанията си в реална работна среда.
Под-дейност 3.3. Операционни системи Една група от 6 души, системни администратори, които отговарят за поддръжката на операционните системи в различните офиси на Сиела. Целта на обучението е системните администратори в Сиела да имат познания по последните развития на операционните системи, които са от особена важност в тяхната ежедневна работа. По време на курса те ще се запознаят с работата с Windows XP и Windows Vista, както и свързаните с това конфигуриране на BIOS, TCP/IP адресация и резолюция на имена, конфигуриране на Windows XP да работи в Microsoft-ска мрежа, конфигуриране на Windows XP за мобилни устройства и т.н. Всяка група служители преминава специфичните обучения, в пълно съответствие с политиката и годишните програми за обучения на Работодателя. Всички обучения по професионална квалификация (както и тези по ключови компетенции) са тясно свързани с плана за развитие на човешките ресурси на Сиела. Чрез изпълнението на проекта се дава възможност на служителите да преминат през голям набор от обучения и да повишат компетенциите си. Всяко обучение описано по-горе ще бъде водено от преподаватели, като за обучението по Операционни системи е даден и вариант за заместник на преподавателя. При евентуална замяна на водещия преподавадел по време на изпълнението на проекта ще бъдат следвани всички изисквания на схемата и управляващия орган (предварително уведомление и т.н.).Обученията завършват с провеждането на тестове за придобиване на удостоверение за завършен курс. Продължителност: Тази дейност ще започне 1 месец след стартиране на проекта и ще приключи 1 месец преди края му. Очаквани резултати: 120 служители на Сиела софт енд паблишинг АД преминали обучения по професионална квалификация, от които минимум 80% успешно. Предивдено е след края на обученията, обучаемите да получават удостоверението си за преминато обучение
Дейност 4: Провеждане на обученията по ключови компетенции Под-дейност 4.1. Обучение по Работа с Microsoft Office Outlook 2007 Под-дейност 4.1. Обучение по Работа с Microsoft Office Outlook 2007 Описание: Дейността се концентрира върху провеждането на обученията по ключови компетенции за работодателя. Обученията ще се проведат в зали, предоставени от обучаващата организация. При провеждането на обученията преподавателите ще прилагат принципите за равенство между половете, равните възможности и ще се създават условия за превенция на дискриминацията. Всички служители на Сиела, включени в обученията по професионална квалификация ще преминат и обучение по ключови компетенции, чрез което ще придобият познания за работа с Microsoft Outlook, което е необходимо за по-доброто справяне с ежедневната им работа. Обучението завършва с провеждането на тест за придобиване на удостоверение за завършен курс. При изпълнението на дейността част от групите ще се водят в един и същи период. Практическото провеждане на обученията е разделено на две части от по четири месеца. Продължителност: 4 месеца започвайки през третия месец и завършвайки през шестия месец на проекта, като по този начин се избягва претоварване на преподавателите – обучението е едноседмично и ще се провежда последователно група след група в рамките на 11 седмици. Очаквани резултати: 123 служители на Сиела софт енд паблишинг АД обучения по ключови компетенции
Дейност 5: Информиране и публичност Чрез изпълнението на тази дейност ще бъдат огласени резултатите от проведените обучения, ще бъде осигурена осведоменост на обществеността за проекта, както и ще бъде постигната прозрачност на изпълнените дейности. Дейността обхваща следното:  Изработване на 500 брошури с информация за проекта. Брошурите ще бъдат разпространени сред клиенти и партньори на двете организации,  Публикуване на информация за проекта на сайтовете на водещата организация и партньорите.  Публикация на статии в национален седмичник/списание  Встъпителна и заключителна среща  Трансперанти за встъпителната и заключителната среща Продължителност: Дейността ще започне реализирането си в началото на проекта, като информационно покритие на проекта чрез сайта на компанията ще бъде осигурено през 12 месеца от продължителността на проекта. Очаквани резултати: разпространени 500 брошури, публикувана информация на сайтовете на компаниите; публикувана статия;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 826 BGN
Общ бюджет: 154 021 BGN
БФП: 123 217 BGN
Общо изплатени средства: 123 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 104 006 BGN
2011 19 207 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 88 405 BGN
2011 16 326 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 731 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 601 BGN
2011 2 881 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 482 BGN
Финансиране от бенефициента 32 957 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз