Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0411-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07036
Наименование: "Близо до вас чрез инвестиции в развитието на човешките ресурси"
Бенефициент: "СИБАНК" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2010
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 23.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и конкурентноспособността на СИБАНК като се насърчават инвестициите за развитие на персонала и включване на заетите лица в обучения за подобряване на тяхната професионална квалификация.
Дейности: Подготовка на дейност 1: Организация и управление на проекта Описание: Дейността е избрана с цел осигуряване на успешното управление на проекта, постигането на заложените проектни цели и оптимизиране на проектните ресурси. Тя ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност. Предвижда се проектът да стартира с организирането на работна среща между водещата организация и членовете на екипа по проекта. Целта на тази среща е да се определят начините за координация и комуникация между участващите страни по настоящото проектно предложение с цел ефективност на изпълнението на дейностите по проекта. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъдат обсъдени времевите графици и съставен план за действие, съответно ролята на всеки един от участниците по проекта. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът по проекта ще изготвя междинни и финални отчети по проекта, които ще бъдат предавани своевременно в управляващото звено по програмата. Ще се изготвят и вътрешни ежемесечни отчети за напредъка по проекта от Управляващият екип до Водещата организация. Време на изпълнение: Тази дейност ще обхване целия период на изпълнение на проекта. Организации, участващи в изпълнението: За изпълнението на дейността ще отговаря водещата организация – СИБАНК АД. Очаквани резултати: • Изградена управленска структура за изпълнение на проекта; • Проведени най-малко 11 работни срещи; • Определени методи за координация и комуникация; • Определени методи за отчитане на резултатите; • Изготвена и заведена първична и вторична счетоводна документация и регистри; • Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта; • Гарантирано изпълнение на изискванията за визуализация и публичност на дейностите и резултатите; • Успешно приключване на организирането на проектните дейности;
Изпълнение на дейност 1: Организация и управление на проекта Описание: Дейността е избрана с цел осигуряване на успешното управление на проекта, постигането на заложените проектни цели и оптимизиране на проектните ресурси. Тя ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност. Предвижда се проектът да стартира с организирането на работна среща между водещата организация и членовете на екипа по проекта. Целта на тази среща е да се определят начините за координация и комуникация между участващите страни по настоящото проектно предложение с цел ефективност на изпълнението на дейностите по проекта. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъдат обсъдени времевите графици и съставен план за действие, съответно ролята на всеки един от участниците по проекта. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът по проекта ще изготвя междинни и финални отчети по проекта, които ще бъдат предавани своевременно в управляващото звено по програмата. Ще се изготвят и вътрешни ежемесечни отчети за напредъка по проекта от Управляващият екип до Водещата организация. Време на изпълнение: Тази дейност ще обхване целия период на изпълнение на проекта. Организации, участващи в изпълнението: За изпълнението на дейността ще отговаря водещата организация – СИБАНК АД. Очаквани резултати: • Изградена управленска структура за изпълнение на проекта; • Проведени най-малко 11 работни срещи; • Определени методи за координация и комуникация; • Определени методи за отчитане на резултатите; • Изготвена и заведена първична и вторична счетоводна документация и регистри; • Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта; • Гарантирано изпълнение на изискванията за визуализация и публичност на дейностите и резултатите; • Успешно приключване на организирането на проектните дейности;
Подготовка на дейност 2: Избор на подизпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности за мениджърски и продажбени умения Описание: Изборът ще се извърши посредством процедурите за определяне на изпълнител съгласно Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г., изм ДВ. бр. от 109 23.12.2008г.). Размерът на исканата безвъзмездна помощ за предоставяне на обучения по ключови компетенции за мениджърските и продажбени умения е по-голям от 50 000 лв., поради което кандидатът ще проведе процедура Открит избор. При тази процедура оферти ще могат да подават всички заинтересовани лица. При определяне на изпълнител/и за провеждане на гореизброените обучения по ключови компетентности ще бъдат взети предвид следните минимални изисквания: • Цена на обучението; • Програмата на обучението – да отговаря най-пълно на нуждите на работодателя и служителя • Мин. 2 год. опит на обучаващата организация в провеждането на обучения в съответната област; • Практическа насоченост на обучението; • Референции на обучителната организация; С избрания/те изпълнител/и ще бъдат подписани договори за услуга. Време на изпълнение: Тази дейност ще бъде осъществена от водещата организация между 2-рия и 5–тия месец от изпълнение на проекта. В нея ще участват ръководителят, координаторът, техническия асистент и счетоводителят по проекта. Организации, участващи в изпълнението: За изпълнението на дейността ще отговаря водещата организация – СИБАНК АД. Очаквани резултати: • Изготвена и публикувана тръжна процедура • Избрана/и обучаваща/и организация/и за провеждане на обучения по ключови компетентности; • Подписан/и договор/и с избрания/те изпълнител/и
Изпълнение на дейност 2: Избор на подизпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности за мениджърски и продажбени умения Описание: Изборът ще се извърши посредством процедурите за определяне на изпълнител съгласно Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г., изм ДВ. бр. от 109 23.12.2008г.). Размерът на исканата безвъзмездна помощ за предоставяне на обучения по ключови компетенции за мениджърските и продажбени умения е по-голям от 50 000 лв., поради което кандидатът ще проведе процедура Открит избор. При тази процедура оферти ще могат да подават всички заинтересовани лица. При определяне на изпълнител/и за провеждане на гореизброените обучения по ключови компетентности ще бъдат взети предвид следните минимални изисквания: • Цена на обучението; • Програмата на обучението – да отговаря най-пълно на нуждите на работодателя и служителя • Мин. 2 год. опит на обучаващата организация в провеждането на обучения в съответната област; • Практическа насоченост на обучението; • Референции на обучителната организация; С избрания/те изпълнител/и ще бъдат подписани договори за услуга. Време на изпълнение: Тази дейност ще бъде осъществена от водещата организация между 2-рия и 5–тия месец от изпълнение на проекта. В нея ще участват ръководителят, координаторът, техническия асистент и счетоводителят по проекта. Организации, участващи в изпълнението: За изпълнението на дейността ще отговаря водещата организация – СИБАНК АД. Очаквани резултати: • Изготвена и публикувана тръжна процедура • Избрана/и обучаваща/и организация/и за провеждане на обучения по ключови компетентности; • Подписан/и договор/и с избрания/те изпълнител/и
Подготовка на дейност 3: Провеждане на обучение по ключови компетентности за мениджърски и продажбени умения Описание: В обучението по ключови компетентности за развитие и усъвършенстване на мениджърските умения ще бъдат включени 109 управители на клонове и ръководители на офиси, а в обучението за продажбени умения ще бъдат включени 631 специалисти обслужване, касиери и кредитни консултанти на СИБАНК АД. Според заявените от кандидата нужди ръководните служители включени в обучение за мениджърски умения трябва да усвоят въз основа на обучението надграждащи умения за поставяне на цели, планиране, умения за вземане на решения, умения за делегиране. Служителите от изпълнителско ниво включени в обучения за продажбени умения ще придобият допълнителни знания и умения в резултат от обучението за техники за успешни продажби на банкови продукти, умения за високоефективно обслужване на клиенти, умения за водене на телефонни разговори с клиенти, умения за презентиране на банкови продукти пред персонал на фирми и организации. За ефективно провеждане на обученията служителите ще бъдат разделени на групи от по 15 до 17 служители. Служителите преминаващи обучение по мениджърски умения ще бъдат разделени в 6 групи, а останалите в 43 групи. Обученията ще се провеждат в два дни от седмицата във всеки град от осемте региона. Обученията по продажбени умения ще се проведат в регионалните градове Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Габрово, Враца и София, като ще бъде изготвен график за провеждане на обученията в зависимост от предложените програми на избраните изпълнители и разпределението на служителите по групи. В град Благоевград ще се проведат обученията на 70 служители, заети в клон Благоевград, клон Кюстендил и клон Перник; в град Пловдив ще се проведат обученията на 154 служители от клон Пловдив, клон Пазарджик, клон Смолян, клон Кърджали, клон Стара Загора и клон Хасково; в град Бургас на 49 служители от клон Бургас, клон Сливен и клон Ямбол; в град Варна ще бъдат обучени 89 служители от клон Варна, клон Добрич и клон Шумен; в град Русе ще бъдат проведени обученията на 31 служители от клон Русе, клон Търговище, клон Силистра и клон Разград; в град Габрово ще бъдат обучени 47 служители от клон Габрово, клон Плевен, клон Велико Търново и клон Ловеч; в град Враца ще бъдат обучени 46 служители на клон Враца, клон Монтана и клон Видин; в град София ще бъдат обучени 130 служители на клон Тунджа, клон Раковски и клон София област /Самоков, Правец, Ботевград/. Обученията по мениджърски умения на всички 109 служители ще бъдат проведени в град София. Учебно-методическия център на СИБАНК ще бъде използван за провеждането на обученията по мениджърски умения, които ще се провеждат само в гр. София и за провеждането на обученията по продажбени умения на служителите от клон Тунджа, клон Раковски и клон София област. Останалите обучения по продажбени умения ще се провеждат в зали, осигурени по градове от избрания обучител. Компанията изпълнител/и ще осигури и материали за провеждането на обученията. За служителите, които ще пътуват от населено място различно от града на провеждане на обученията са предвидени пътни разходи с автобус и разходи за нощувки, подробно описани в бюджета по проекта. За служителите от по-отдалечените места са предвидени по 2 нощувки.Конкретна програма ще бъде предложена след избирането и сключването на договор/и с подизпълнител/и. След приключването на обученията на лицата, преминали курсовете ще бъдат издадени Свидетелства за успешно преминат курс на обучение. Завършилите курсовете лица ще бъдат помолени да попълнят анкети за удовлетвореност от обучението, което са преминали. Място на изпълнение:Обученията ще се провеждат в градовете Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Габрово, Враца и София. Време на изпълнение: Очакваната продължителност на курсовете по ключови компетентности е 2 дни. Обученията ще се проведат между 6-тия и 12-тия проектен месец, в зависимост от програмата и графика на обучението предложени от подизпълнителя и одобрени от кандидата. Организации, участващи в изпълнението: Обучението ще се проведе от обучителната/ните организация/и - подизпълнител, в сътрудничество с ВО. Очаквани резултати: • 109 управители на клонове и ръководители на офис, преминали обучение за развитие на мениджърски умения; • 631 специалисти обслужване, касиери и кредитни консултанти, преминали обучение за продажбени умения; • Между 80 и 100% от обучаваните лица завършили успешно обучението; • Между 88 и 109 издадени Свидетелство за успешно преминат курс на обучение за мениджърски умения; • Между 505 и 631 издадени Свидетелство за успешно преминат курс на обучение за продажбени умения;
Изпълнение на дейност 3: Провеждане на обучение по ключови компетентности за мениджърски и продажбени умения Описание: В обучението по ключови компетентности за развитие и усъвършенстване на мениджърските умения ще бъдат включени 109 управители на клонове и ръководители на офиси, а в обучението за продажбени умения ще бъдат включени 631 специалисти обслужване, касиери и кредитни консултанти на СИБАНК АД. Според заявените от кандидата нужди ръководните служители включени в обучение за мениджърски умения трябва да усвоят въз основа на обучението надграждащи умения за поставяне на цели, планиране, умения за вземане на решения, умения за делегиране. Служителите от изпълнителско ниво включени в обучения за продажбени умения ще придобият допълнителни знания и умения в резултат от обучението за техники за успешни продажби на банкови продукти, умения за високоефективно обслужване на клиенти, умения за водене на телефонни разговори с клиенти, умения за презентиране на банкови продукти пред персонал на фирми и организации. За ефективно провеждане на обученията служителите ще бъдат разделени на групи от по 15 до 17 служители. Служителите преминаващи обучение по мениджърски умения ще бъдат разделени в 6 групи, а останалите в 43 групи. Обученията ще се провеждат в два дни от седмицата във всеки град от осемте региона. Обученията по продажбени умения ще се проведат в регионалните градове Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Габрово, Враца и София, като ще бъде изготвен график за провеждане на обученията в зависимост от предложените програми на избраните изпълнители и разпределението на служителите по групи. В град Благоевград ще се проведат обученията на 70 служители, заети в клон Благоевград, клон Кюстендил и клон Перник; в град Пловдив ще се проведат обученията на 154 служители от клон Пловдив, клон Пазарджик, клон Смолян, клон Кърджали, клон Стара Загора и клон Хасково; в град Бургас на 49 служители от клон Бургас, клон Сливен и клон Ямбол; в град Варна ще бъдат обучени 89 служители от клон Варна, клон Добрич и клон Шумен; в град Русе ще бъдат проведени обученията на 31 служители от клон Русе, клон Търговище, клон Силистра и клон Разград; в град Габрово ще бъдат обучени 47 служители от клон Габрово, клон Плевен, клон Велико Търново и клон Ловеч; в град Враца ще бъдат обучени 46 служители на клон Враца, клон Монтана и клон Видин; в град София ще бъдат обучени 130 служители на клон Тунджа, клон Раковски и клон София област /Самоков, Правец, Ботевград/. Обученията по мениджърски умения на всички 109 служители ще бъдат проведени в град София. Учебно-методическия център на СИБАНК ще бъде използван за провеждането на обученията по мениджърски умения, които ще се провеждат само в гр. София и за провеждането на обученията по продажбени умения на служителите от клон Тунджа, клон Раковски и клон София област. Останалите обучения по продажбени умения ще се провеждат в зали, осигурени по градове от избрания обучител. Компанията изпълнител/и ще осигури и материали за провеждането на обученията. За служителите, които ще пътуват от населено място различно от града на провеждане на обученията са предвидени пътни разходи с автобус и разходи за нощувки, подробно описани в бюджета по проекта. За служителите от по-отдалечените места са предвидени по 2 нощувки.Конкретна програма ще бъде предложена след избирането и сключването на договор/и с подизпълнител/и. След приключването на обученията на лицата, преминали курсовете ще бъдат издадени Свидетелства за успешно преминат курс на обучение. Завършилите курсовете лица ще бъдат помолени да попълнят анкети за удовлетвореност от обучението, което са преминали. Място на изпълнение:Обученията ще се провеждат в градовете Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Габрово, Враца и София. Време на изпълнение: Очакваната продължителност на курсовете по ключови компетентности е 2 дни. Обученията ще се проведат между 6-тия и 12-тия проектен месец, в зависимост от програмата и графика на обучението предложени от подизпълнителя и одобрени от кандидата. Организации, участващи в изпълнението: Обучението ще се проведе от обучителната/ните организация/и - подизпълнител, в сътрудничество с ВО. Очаквани резултати: • 109 управители на клонове и ръководители на офис, преминали обучение за развитие на мениджърски умения; • 631 специалисти обслужване, касиери и кредитни консултанти, преминали обучение за продажбени умения; • Между 80 и 100% от обучаваните лица завършили успешно обучението; • Между 88 и 109 издадени Свидетелство за успешно преминат курс на обучение за мениджърски умения; • Между 505 и 631 издадени Свидетелство за успешно преминат курс на обучение за продажбени умения;
Подготовка на дейност 4: Информиране и публичност Описание: Целта на тази дейност е да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него. Нейната реализация ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Предвидени са следните материали за визуализация и разпространяване на резултатите: • Организиране на две пресконференции за медиите в началото и края на проектната реализация. Събитията ще бъдат проведени в София, поради широкия териториален обхват на проекта. • Своевременно ще бъде представяна текуща информация за проекта и неговите конкретни резултати в интернет страницата на ВО, посредством двумесечния бюлетин „СИБАНК ФОРУМ” и intraweb мрежата на банката; • Отразяване в PR статии и интервюта на СИБАНК АД; • Ще бъдат отпечатани 34 плакати, съдържащи описание на проекта, информация за дейностите по проекта и конкретните резултати от него. Те ще включват: името на проекта; стойността на проекта; флага на ЕС; имената на ЕСФ и ОП РЧР; логото на ЕСФ и ОП РЧР. Плакатите ще бъдат поставени в 3-те зали за обучение в Учебно-методическия център на СИБАНК-София, в централното управление на СИБАНК, в 29-те клона на банката, както и в Бюрото по труда, където е подадено проектното предложение. Всички публикации на ВО ще съдържат задължителните елементи съгласно изискванията за публичност. Място на изпълнение: На територията на България Време на изпълнение: Тази дейност ще се изпълнява през целия период на реализация на проекта. Организации, участващи в изпълнението: В изпълнението на тази дейност ще участва ВО Очаквани резултати: • Пресконференции с местните медии, проведени в гр.София в началото и края на проектните дейности – 2 медийни събития; • Публикации в интернет и интрауеб страниците на ВО – най-малко 3 публикации; • Публикации в двумесечното издание „СИБАНК ФОРУМ” – най-малко 3 публикации; • Отразяване в PR статии и интервюта на СИБАНК АД - поне 2 отразявания; • Отпечатани и разлепени 34 плаката с информация за проекта.
Изпълнение на дейност 4: Информиране и публичност Описание: Целта на тази дейност е да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него. Нейната реализация ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Предвидени са следните материали за визуализация и разпространяване на резултатите: • Организиране на две пресконференции за медиите в началото и края на проектната реализация. Събитията ще бъдат проведени в София, поради широкия териториален обхват на проекта. • Своевременно ще бъде представяна текуща информация за проекта и неговите конкретни резултати в интернет страницата на ВО, посредством двумесечния бюлетин „СИБАНК ФОРУМ” и intraweb мрежата на банката; • Отразяване в PR статии и интервюта на СИБАНК АД; • Ще бъдат отпечатани 34 плакати, съдържащи описание на проекта, информация за дейностите по проекта и конкретните резултати от него. Те ще включват: името на проекта; стойността на проекта; флага на ЕС; имената на ЕСФ и ОП РЧР; логото на ЕСФ и ОП РЧР. Плакатите ще бъдат поставени в 3-те зали за обучение в Учебно-методическия център на СИБАНК-София, в централното управление на СИБАНК, в 29-те клона на банката, както и в Бюрото по труда, където е подадено проектното предложение. Всички публикации на ВО ще съдържат задължителните елементи съгласно изискванията за публичност. Място на изпълнение: На територията на България Време на изпълнение: Тази дейност ще се изпълнява през целия период на реализация на проекта. Организации, участващи в изпълнението: В изпълнението на тази дейност ще участва ВО Очаквани резултати: • Пресконференции с местните медии, проведени в гр.София в началото и края на проектните дейности – 2 медийни събития; • Публикации в интернет и интрауеб страниците на ВО – най-малко 3 публикации; • Публикации в двумесечното издание „СИБАНК ФОРУМ” – най-малко 3 публикации; • Отразяване в PR статии и интервюта на СИБАНК АД - поне 2 отразявания; • Отпечатани и разлепени 34 плаката с информация за проекта.
Изпълнение на дейност 5: Одит на проектните дейности * Описание: След приключване на проекта ще бъде извършен одит на проектните дейности от лицензиран експерт-счетоводител. Целта е да се установи, че разходите по проекта са действително извършени и платени през периода на допустимост на разходите, че са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи, че са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, определени в чл. 27 и 28 на Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ №1605/2002г., изменен с Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ №1995/2006г. Време на изпълнение: Тази дейност ще бъде осъществена преди предаване на финалния доклад. Организации, участващи в изпълнението: За изпълнението на дейността ще отговарят водещата организация – СИБАНК АД и лицензираният експерт-счетоводител. Очаквани резултати: • Извършен одит по проекта; • Изготвен одиторски доклад;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Икономедия АД
"КПМГ Адвайзъри" ЕООД
"ИФО ДИЗАЙН" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 287 BGN
Общ бюджет: 294 461 BGN
БФП: 206 122 BGN
Общо изплатени средства: 206 122 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 457 BGN
2011 162 665 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 122 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 938 BGN
2011 138 266 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 519 BGN
2011 24 400 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 918 BGN
Финансиране от бенефициента 93 123 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз