Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0386-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11026
Наименование: "Повишаване квалификацияа и мотивацията на екипа на Европейски център за качество ООД"
Бенефициент: Европейски център за качество ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 26.02.2010
Дата на приключване: 26.08.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на ЕЦК ООД чрез поишаване на професионалната квалификация и мотивация на екипа на компанията.
Дейности: Подготовка на дейност I. Сформиране на екип по проекта Тази дейност е от изключителна важност за цялостната успешна реализация на проекта. Екипът по проекта ще се състои от трима души – Ръководител проект, Счетоводител по проекта, Координатор по проекта. Избраните служители имат дългогодишен опит в консултантската компания и притежават необходимите личностни качества и компетенции, за да изпълнят отговорностите си по проекта. Автобиографиите на избраните служители са приложени към настоящето проекто-предложение. След сключването на Договора за безвъзмездна помощ ЕЦК ще сключи граждански договори с избраните членове на екипа по проекта. По този начин ще бъдат формализирани и уточнени в детайли отговорностите и задачите на всеки от членовете на екипа. Това ще гарантира спазването на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.
Изпълнение на дейност I. Сформиране на екип по проекта Тази дейност е от изключителна важност за цялостната успешна реализация на проекта. Екипът по проекта ще се състои от трима души – Ръководител проект, Счетоводител по проекта, Координатор по проекта. Избраните служители имат дългогодишен опит в консултантската компания и притежават необходимите личностни качества и компетенции, за да изпълнят отговорностите си по проекта. Автобиографиите на избраните служители са приложени към настоящето проекто-предложение. След сключването на Договора за безвъзмездна помощ ЕЦК ще сключи граждански договори с избраните членове на екипа по проекта. По този начин ще бъдат формализирани и уточнени в детайли отговорностите и задачите на всеки от членовете на екипа. Това ще гарантира спазването на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.
II. Провеждане на обучение за повишаване квалификацията и мотивацията на екипа на „Европейски център за качество” ООД Професионалното обучение ще протече в едно основно направление – икономическо. Служителите ще бъдат разделени в два курса на обучение в зависимост от установените нужди на управителя на компанията, както и предварително дефинираните след вътрешно-фирмено проучване потребности на всеки един от членовете на екипа на ЕЦК, с цел постигане на максимална ефективност. Двете предвидени по проекта квалификационни обучения са съответно по специалност „Икономика и мениджмънт” - за служителите, които са с неикономическо образование, и специалност „Икономическа информатика” – за заетите във фирмата лица, получили на предходен етап икономическо образование. Курсовете за обучение на служителите на ЕЦК ще се реализират при прилагането на принципа на равенство между половете, ще създават условия за превенция на дискриминация и ще допринасят за утвърждаване на принципа на равните възможности. Проведените обучения ще насърчават повишаването на квалификацията и мотивацията на служителите, а успешната им реализация ще допринесе за насърчаването на просперираща и основана на знанието икономика.
Подготовка на дейност 2.1. Провеждане на обучение по професия „Икономика и мениджмънт” Провеждане на обучение по професия с Код 345120 – „Икономист”, Специалност Код 3451204 – „Икономика и мениджмънт” – 5 души от екипа на ЕЦК Нуждата от това обучение се обуславя от: Петима от служителите на ЕЦК не са завършили икономическа специалност по време на курса на своето висше образование. Поради спецификата на дейността на консултантската компания, а именно разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството, както и разработване и управление на проекти по различни програми на Европейския съюз, компанията се нуждае от професионалните и компетентни познания на своите служители в многообразни сфери като екология, владеене на чужди езици, връзки с обществеността и др. Въпреки високата си квалификация и тясна специализация в определена професионална област всички служители на компанията ежедневно се сблъскват със задачи, изискващи познания в сферата на икономиката и мениджмънта. След завършване на професионалното обучение по специалност „Икономика и мениджмънт” служителите на ЕЦК ще подобрят своите умения за: • водене на преговори и развитие на мениджърски качества; • управление на времето, стреса и конфликтите; • управление на отношението с клиентите; • основите на бизнес комуникациите и деловото общуване; • разработване на ефективен бизнес план; • определяне на целите и стратегиите на фирмата; • лидерски умения; • подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране. Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на ЗПОО по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете. В резултат на успешното преминаване на курса на обучение членовете на екипа на ЕЦК, участвали в него, ще получат удостоверение за професионална квалификация по специалността „Икономика и мениджмънт” за част от професията „Икономист”. Това от своя страна ще гарантира не само по-високата професионална квалификация на петимата служители, но и ще повиши тяхната възможност за адаптация към изискванията на работодателя, както и тези, зададени от пазара на труда. Обучението ще се проведе от: Организацията партньор по проекта Очакваните резултати след провеждането на курса са: Петима служители от екипа на ЕЦК, преминали успешно курс на обучение по професия с Код 345120 – „Икономист”, Специалност Код 3451204 – „Икономика и мениджмънт” и 5 удостоверения за професионална квалификация по специалността „Икономика и мениджмънт” за част от професията „Икономист
Изпълнение на дейност 2.1. Провеждане на обучение по професия „Икономика и мениджмънт” Провеждане на обучение по професия с Код 345120 – „Икономист”, Специалност Код 3451204 – „Икономика и мениджмънт” – 5 души от екипа на ЕЦК Нуждата от това обучение се обуславя от: Петима от служителите на ЕЦК не са завършили икономическа специалност по време на курса на своето висше образование. Поради спецификата на дейността на консултантската компания, а именно разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството, както и разработване и управление на проекти по различни програми на Европейския съюз, компанията се нуждае от професионалните и компетентни познания на своите служители в многообразни сфери като екология, владеене на чужди езици, връзки с обществеността и др. Въпреки високата си квалификация и тясна специализация в определена професионална област всички служители на компанията ежедневно се сблъскват със задачи, изискващи познания в сферата на икономиката и мениджмънта. След завършване на професионалното обучение по специалност „Икономика и мениджмънт” служителите на ЕЦК ще подобрят своите умения за: • водене на преговори и развитие на мениджърски качества; • управление на времето, стреса и конфликтите; • управление на отношението с клиентите; • основите на бизнес комуникациите и деловото общуване; • разработване на ефективен бизнес план; • определяне на целите и стратегиите на фирмата; • лидерски умения; • подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране. Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на ЗПОО по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете. В резултат на успешното преминаване на курса на обучение членовете на екипа на ЕЦК, участвали в него, ще получат удостоверение за професионална квалификация по специалността „Икономика и мениджмънт” за част от професията „Икономист”. Това от своя страна ще гарантира не само по-високата професионална квалификация на петимата служители, но и ще повиши тяхната възможност за адаптация към изискванията на работодателя, както и тези, зададени от пазара на труда. Обучението ще се проведе от: Организацията партньор по проекта Очакваните резултати след провеждането на курса са: Петима служители от екипа на ЕЦК, преминали успешно курс на обучение по професия с Код 345120 – „Икономист”, Специалност Код 3451204 – „Икономика и мениджмънт” и 5 удостоверения за професионална квалификация по специалността „Икономика и мениджмънт” за част от професията „Икономист
Подготовка на дейност Провеждане на обучение по професия „Икономическа информатика” Нуждата от това обучение се обуславя от: Четирима души от екипа на ЕЦК са завършили икономическа специалност по време на курса на своето висше образование. Функцията на консултантската компания обхваща разнообразни дейности в сферата на разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството, както и разработване и управление на проекти по различни програми на Европейския съюз. Ето защо от служителите на ЕЦК се изискват комплексни знания и умения, включително и на такива в сферата на ИКТ. Ежедневните професионални задължения на персонала на ЕЦК са тясно свързани и изискват широко приложение на задълбочени знания и умения за използването на ИКТ, работа на различни приложни програми, използване на Интернет, създаване на презентации. Ето защо персоналът на фирмата се нуждае от професионално обучение в тази насока, което ще задълбочи техните познания. След завършване на професионалното обучение по специалност „Икономическа информатика” служителите на ЕЦК ще подобрят своите умения за: • използването на информационна техника и технологии; • ползването на приложни програмни продукти; • използването на Интернет – ресурси; • създаване и подобряване на умения за използване на компютърна графика; • проектиране и създаване на презентация. Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на ЗПОО по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете. В резултат на успешното преминаване на курса на обучение членовете на екипа на ЕЦК, участвали в него, ще получат удостоверение за професионална квалификация по специалността „Икономическа информатика” за част от професията „Икономист-информатик”. Това от своя страна ще гарантира не само по-високата професионална квалификация на петимата служители, но и ще повиши тяхната възможност за адаптация към изискванията на работодателя, както и тези, зададени от пазара на труда. Обучението ще се проведе от: Организацията партньор по проекта Очакваните резултати след провеждането на курса са: Четирима служители от екипа на ЕЦК, преминали успешно курс на обучение по професия с Код 482010 – „Икономист-информатик”, Специалност Код 4820101 – „Икономическа информатика” и 4 удостоверения за професионална квалификация по специалността Икономическа информатика” за част от професията „Икономист-информатик”.
Изпълнение на дейност Провеждане на обучение по професия „Икономическа информатика” Нуждата от това обучение се обуславя от: Четирима души от екипа на ЕЦК са завършили икономическа специалност по време на курса на своето висше образование. Функцията на консултантската компания обхваща разнообразни дейности в сферата на разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството, както и разработване и управление на проекти по различни програми на Европейския съюз. Ето защо от служителите на ЕЦК се изискват комплексни знания и умения, включително и на такива в сферата на ИКТ. Ежедневните професионални задължения на персонала на ЕЦК са тясно свързани и изискват широко приложение на задълбочени знания и умения за използването на ИКТ, работа на различни приложни програми, използване на Интернет, създаване на презентации. Ето защо персоналът на фирмата се нуждае от професионално обучение в тази насока, което ще задълбочи техните познания. След завършване на професионалното обучение по специалност „Икономическа информатика” служителите на ЕЦК ще подобрят своите умения за: • използването на информационна техника и технологии; • ползването на приложни програмни продукти; • използването на Интернет – ресурси; • създаване и подобряване на умения за използване на компютърна графика; • проектиране и създаване на презентация. Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на ЗПОО по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете. В резултат на успешното преминаване на курса на обучение членовете на екипа на ЕЦК, участвали в него, ще получат удостоверение за професионална квалификация по специалността „Икономическа информатика” за част от професията „Икономист-информатик”. Това от своя страна ще гарантира не само по-високата професионална квалификация на петимата служители, но и ще повиши тяхната възможност за адаптация към изискванията на работодателя, както и тези, зададени от пазара на труда. Обучението ще се проведе от: Организацията партньор по проекта Очакваните резултати след провеждането на курса са: Четирима служители от екипа на ЕЦК, преминали успешно курс на обучение по професия с Код 482010 – „Икономист-информатик”, Специалност Код 4820101 – „Икономическа информатика” и 4 удостоверения за професионална квалификация по специалността Икономическа информатика” за част от професията „Икономист-информатик”.
III. Информиране и публичност на проекта Дейностите по информиране и публичност на проекта ще бъдат осъществени от екипа по проекта по време на цялостното изпълнение на заложените дейности. В рамките на тази дейност ще се подготвят листовки, описващи резултатите от проекта. Те ще са цветни, формат А4, 4 страници и ще отговарят на всички изисквания за визуализация на настоящата схема за кандидатстване и ОП Развитие на човешките ресурси. Целта на листовките ще е да популяризират постигнатото по проекта и да стимулират иницирането на подобни проекти и в други предприятия. С цел осигуряване на публичност на резултатите от проекта ще се разработи и монтира една табела на главния вход на офиса на ЕЦК. Табелата ще съдържа логото на ЕС, името на проекта и схемата, по която се получава съфинансирането - № BG 051PO001-2.1-02. Табелата ще представя информация за резултатите по проекта и ще бъде насочена към популяризиране на обучението и подобряването квалификацията на персонала като средство за повишаване конкурентоспосбността на предприятията. Съдържанието на табелата ще отговаря изцяло на изискванията за визуализация на ЕС. В допълнение на тези мерки, информирането и публичността на резултатите от проекта ще включва още: • изпращане на прес-съобщения за проекта до местни и регионални всекидневници и електронни медии; • разпространение на брошури в бюрото по труда за същността и ползата от проекта; • публикуване на информация за проекта и резултатите от обученията на интернет страницата на фирмата. Предвидените мерки за визуализация и публичност на проекта ще гарантират разпространението и популяризирането на постигнатите резултати на местно и регионално ниво както и на вътрешно-фирмено равнище
Подготовка на дейност III. Информиране и публичност на проекта Дейностите по информиране и публичност на проекта ще бъдат осъществени от екипа по проекта по време на цялостното изпълнение на заложените дейности. В рамките на тази дейност ще се подготвят листовки, описващи резултатите от проекта. Те ще са цветни, формат А4, 4 страници и ще отговарят на всички изисквания за визуализация на настоящата схема за кандидатстване и ОП Развитие на човешките ресурси. Целта на листовките ще е да популяризират постигнатото по проекта и да стимулират иницирането на подобни проекти и в други предприятия. С цел осигуряване на публичност на резултатите от проекта ще се разработи и монтира една табела на главния вход на офиса на ЕЦК. Табелата ще съдържа логото на ЕС, името на проекта и схемата, по която се получава съфинансирането - № BG 051PO001-2.1-02. Табелата ще представя информация за резултатите по проекта и ще бъде насочена към популяризиране на обучението и подобряването квалификацията на персонала като средство за повишаване конкурентоспосбността на предприятията. Съдържанието на табелата ще отговаря изцяло на изискванията за визуализация на ЕС. В допълнение на тези мерки, информирането и публичността на резултатите от проекта ще включва още: • изпращане на прес-съобщения за проекта до местни и регионални всекидневници и електронни медии; • разпространение на брошури в бюрото по труда за същността и ползата от проекта; • публикуване на информация за проекта и резултатите от обученията на интернет страницата на фирмата. Предвидените мерки за визуализация и публичност на проекта ще гарантират разпространението и популяризирането на постигнатите резултати на местно и регионално ниво както и на вътрешно-фирмено равнище
Изпълнение на дейност III. Информиране и публичност на проекта Дейностите по информиране и публичност на проекта ще бъдат осъществени от екипа по проекта по време на цялостното изпълнение на заложените дейности. В рамките на тази дейност ще се подготвят листовки, описващи резултатите от проекта. Те ще са цветни, формат А4, 4 страници и ще отговарят на всички изисквания за визуализация на настоящата схема за кандидатстване и ОП Развитие на човешките ресурси. Целта на листовките ще е да популяризират постигнатото по проекта и да стимулират иницирането на подобни проекти и в други предприятия. С цел осигуряване на публичност на резултатите от проекта ще се разработи и монтира една табела на главния вход на офиса на ЕЦК. Табелата ще съдържа логото на ЕС, името на проекта и схемата, по която се получава съфинансирането - № BG 051PO001-2.1-02. Табелата ще представя информация за резултатите по проекта и ще бъде насочена към популяризиране на обучението и подобряването квалификацията на персонала като средство за повишаване конкурентоспосбността на предприятията. Съдържанието на табелата ще отговаря изцяло на изискванията за визуализация на ЕС. В допълнение на тези мерки, информирането и публичността на резултатите от проекта ще включва още: • изпращане на прес-съобщения за проекта до местни и регионални всекидневници и електронни медии; • разпространение на брошури в бюрото по труда за същността и ползата от проекта; • публикуване на информация за проекта и резултатите от обученията на интернет страницата на фирмата. Предвидените мерки за визуализация и публичност на проекта ще гарантират разпространението и популяризирането на постигнатите резултати на местно и регионално ниво както и на вътрешно-фирмено равнище.
IV. Отчитане Отчитането на изпълнението на проекта ще протича успоредно с всички останали дейности по проекта и ще включва подготовката и предоставянето на съответните доклади и отчети, свързани с цялостната реализация на проекта. Екипът по проекта ще бъде отговорен за изготвянето на междинните отчети и на заключителният отчет. Необходимите технически и финансови отчети ще се изготвят съгласно предоставените от МТСП образци. Към отчетите ще бъдат изготвяни и описи на разходно-оправдателните документи, придружени с техни копия за всички разходи за съответния период. Екипът по проекта ще се грижа и за своевременното подготвяне и подаване на съответните доклади и отчети, свързани с провеждането на обученията в рамките на проекта. Дейностите по отчитане ще гарантират спазването на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане, както и че в проекта се прилагат системи, които гарантират ефикасност и ефективност при постигане на заложените цели. спазването на тези принципи се гарантира и от описаните в т. 2.4. методи за наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 887 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз