Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.03-0001-C0001
Номер на проект: заповед № 351 от 05.03.2010
Наименование: Нов избор - развитие и реализация
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.03.2010
Начална дата: 05.03.2010
Дата на приключване: 28.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда", с цел тяхното последващо включване в заетост.
Дейности: Дейност 3 Набиране на заявки от работодатели За постигане целите на дейността, се извършват подготвителни действия: 1. Разработване на материали за изпълнение на дейността: - процедура за набиране на заявки от работодатели, както и документи, свързани с нея; - формат на заявка за разкриване на работни места по Проекта от работодателите; - регистър на работодателите по Проекта; - регистър на заявките за разкриване на работни места по Проекта. 2. По информиране и консултиране за целите, задачите и възможностите за участие в Проекта на работодателите. Работодателите се разделят в два модула: Първи модул – работодатели от реалния сектор. Втори модул – общински администрации /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост/ и структури на държавната администрация. Предвид възможността на работодателите от реалния сектор да осигурят последваща устойчива заетост на включените лица от целевата група, делът на подадените от тях заявки е по-висок. Предвид значителния брой работни места, разкрити от работодатели чрез посредничеството на ДБТ през 2009 г. /над 220 000 р.м./, включително и от работодатели в реалния сектор /близо 115 000 р.м. на първичния пазар на труда/, предвиденият брой лица за включване в Проекта се разпределя по общини, при отчитане на два критерия: регистрирани безработни от целевата група по Проекта и равнище на безработица в съответната община. Работодателите могат да участват в реализацията на дейностите по Проекта единствено в случай, че не са извършвали масови уволнения след 01.07.2008г.; Работодателите се информират относно спазване разпоредбите на Закона за държавните помощи и Регламент (ЕО) №800/2008. Също така се уведомяват, че при достигане на максималния размер на държавните помощи, работодателите осигуряват финансирането на наетите от тях лица за своя сметка за оставащия период на заетостта по Проекта. С помощта на действащата информационна система на Агенцията по заетостта, се генерира списък на работодатели по модули. Изготвят се графици за посещения и се извършват посещения на място при работодателите за предоставяне на рекламни материали и запознаване с възможността за включване в Проекта. На изявилите желание работодатели за участие в Проекта, се предоставя формуляр на Заявка за разкриване на работно място по Проекта за наемане на безработно лице след професионално обучение по заявената от работодателя професия/специалност. Набиране на заявки от работодатели Съобразно перспективите за развитие и потребностите от квалифицирана работна сила, работодателите депозират в ДБТ попълнените от тях Заявки за свободни работни места по Проекта, на които да наемат безработни лица от целевата група след успешно завършване на квалификационно обучение по заявената професия/ специалност. В Заявката се посочва: - описание на работното място; - описание на основните изисквания за заемане на работното място; - описание на селекцията и подбора на безработните лица - професия/специалност, по която да бъде обучено безработното лице, в съответствие със заявеното работно място. Работодатели от първия модул заявяват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на селско, горско и рибно стопанство. Работодатели от втория модул заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности, с изключение на: административно обслужване на населението, комунално-битови дейности, физическа охрана, физическо обгрижване на хора с увреждания, самотно живеещи болни хора и др. Работните места се разкриват в дейности, които дават възможност на лицата за последваща реализация в различни отрасли на икономиката от реалния сектор, прилагайки придобитите нови или усъвършенствани знания и умения от обучението по Проекта. Приоритетно се удовлетворяват заявки на работодатели, предвиждащи бърза заетост, с оглед достигане на годишните индикатори за изпълнение на Проекта. Посочената в Заявката професия/специалност следва да е в съответствие с чл. 6 от ЗПОО /Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката/. За работодатели от реалния сектор - към Заявката се прилага декларация, с която работодателят декларира, че не е предприятие-партньор или свързано предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия с предприятие/предприятия, извършило/извършили масови уволнения след 01.07.2008 г. Също така, работодателите по Проекта представят декларация за наличие на обстоятелства по ЗДП. Информация за набраните заявки се изнася в информационното пространство на ДБТ до одобряване от работодател на безработно лице по конкретна заявка. Информацията се актуализира ежеседмично. Заявките се описват в Регистър на заявките за разкриване на работни места, специално създаден по Проекта. Също така, подалите заявки работодатели се описват в Регистър на работодателите по Проекта.
Дейност 1 Организация и управление на Проекта Успешната реализация на Проекта изисква добра организация, координация, управление и контрол, предвид широката мащабност на Проекта. За целта се сформира Екип за организация и управление на Проекта, който се състои от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник, Юрист и Експерти. Дейността на екипа се подпомага и от експерти, оказващи техническа подкрепа за изпълнението на проекта: 18 координатори по региони, IT-експерт и служители от дирекции “Бюро по труда” /ДБТ/ и дирекции “Регионална служба по заетостта”/ДРСЗ/. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ при реализирането на Проекта; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на Проекта; - контролиране качеството на провежданото обучение от доставчиците на услуги; - контролиране на работодателите за спазване поетите ангажименти по осигуряване на заетост на лицата, успешно преминали професионално обучение; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на Проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по Проекта.
Дейност 6 Осигуряване на заетост след успешно завършване на професионално обучение на лицата от целевата група След успешно завършено професионално обучение по заявената конкретна професия/специалност, работодателите наемат по трудово правоотношение по КТ одобрените от тях безработни лица на разкритите работни места. За работодатели от първия модул: 1. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална месечна работна заплата, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца. 2. Работодателят осигурява допълнителни средства, над установената за страната минимална работна заплата, в общ размер на не-по-малко от предоставяното от бюджета на Проекта възнаграждение, за: - дължими средства за годишен платен отпуск по КТ; - допълнителни възнаграждения по КТ; - дължимите осигуровки по КСО; - други дължими средства; - допълнителни средства над минималната работна заплата. Получените от работодателите средства за възнаграждения се считат за държавна помощ по смисъла на чл. 40 от Регламент (ЕО) 800/2008 (ОВ L 214/09.08.2008 г.). За работодатели от втория модул: От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална работна заплата, дължимите вноски по КСО и дължими и допълнителни средства по КТ, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца. Средствата, предоставяни за заплата, не могат да надхвърлят средствата, определени за съответната година за минимална работна заплата. Предоставянето на средствата за обезпечаване на заетостта на наетите по Проекта лица се извършва, въз основа на договор, изготвен специално за нуждите на Проекта. Средствата по Проекта се предоставят на работодателите по банков път. Действително отработеното време от наетите лица се документира от работодателите, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. Присъствената форма е специално разработена за целите на Проекта и представлява първичен отчетен документ, в който се описват само наетите по Проекта лица. Въз основа на този документ се определя размера на субсидията, предоставяна на работодателя за всяко наето лице, както и се извършва контрол на правомерното разходване на средствата по Проекта. По време изпълнението на договорите се извършват проверки на място от екипа по Проекта, координаторите по региони, териториалните поделения на ГД „УЗ”, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта. След приключване заетостта на наетите лица по Проекта, се извършва обобщаване на резултатите от изпълнението на дейността. За изпълнение на дейността се разработват: - договор за финансиране на заетост по Проекта; - формат на присъствена форма; - формуляр за проверка на място.
Дейност 5 Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на безработни лица от целевата група срещу поименни ваучери за обучение Избраният подход за реализация на дейността чрез предоставяне на поименни ваучери за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработните лица от целевата група цели възможно най-голяма гъвкавост и съответствие с актуалните потребности на работодателите. На всяко одобрено от работодателя безработно лице от целевата група се предоставя поименен ваучер за включване в професионално обучение по професия/ специалност, в съответствие със заявената потребност на работодателя. Поименните ваучери се завежда в специално изготвен за целта Регистър на предоставените поименни ваучери. Ваучерът дава възможност на безработното лице за личен избор и свободен достъп до професионално обучение, което да се извърши от обучаваща институция, включена в Списък на доставчици на услуги, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009 г. С оглед постигане на пълна прозрачност и публичност, Списъкът е публикуван на Интернет страницата на Агенцията по заетостта и е предоставен на всички ДБТ, които го изнасят на информационните си пространства. Чрез утвърдения Списък на доставчици на услуги се предоставя възможност за личен избор и свободен достъп до обучение на всяко едно безработно лице от целевата група. В рамките на Проекта се финансира обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и по част от професия за първа, втора и трета степен. Предвидените обучения по Проекта с тяхната продължителност на провеждане на обучението в часове и стойност са в съответствие с регламентите на чл. 5, ал. 2 от ПМС № 251 от 21.10.2009 г. Един ваучер покрива всички присъщи за обучението разходи, включително дължимите данъци, съгласно българското законодателство, с изключение на разходите за транспорт и стипендии, когато се обучават безработни лица от целевата група, съгласно чл. 11, ал. 4 от ПМС № 251 / 2009 г. Номиналната стойност на ваучера се определя от вида на обучението и неговата продължителност /ПМС № 251 / 2009 г./. Обученията се извършват от доставчици на услуги – обучаващи организации, обучаващи институции или обучителни центрове, избрани съгласно Процедура за подбор на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица и включени в списъци, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009г. Доставчиците на услуги извършват професионално обучение по заявени от работодателя професии/ специалности, в съответствие с чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение /Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката/. Не се допуска обучение по професии с код 62 от Списъка. При обучението се използват учебни програми, актуални методи на преподаване, съвременна материално-техническа база, гарантиращи получаване на качествена обучителна услуга. По подходящ начин доставчиците на услуги осигуряват информация и достъп до конкретната учебна програма за всеки обучаем. По време на професионалното обучение на включените безработни лица от целевата група за присъствените дни се изплащат: - стипендии в размер на 8 лв. за всеки присъствен учебен ден /минимум 6 учебни часа/; - разходи за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с адрес в населено място, различно от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение, съгласно Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на Народната просвета. Присъствието на обучаемите на занятия се документира от обучаващите институции, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. С оглед осъществяване на обратна връзка, по време на обученията и при тяхното приключване обучаемите лица попълват формати на анкетни карти. По време на обученията се извършват проверки на място от екипа по Проекта, координаторите по региони и териториалните поделения на ГД „УЗ”, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта. Контрол на провежданите обучения се извършва при започване на обучението, по време на обучението и при приключване на обучението. При провеждане на окончателните изпити при завършване на обученията за придобиване на професионална квалификация участват външни оценители, представители на работодателски организации и на конкретни работодатели. Външните оценители са номинирани представители на работодателски организации и на конкретни работодатели от различни сфери на дейност. Външните оценители имат професионален опит в упражняваната от тях дейност, към настоящия момент продължават да я упражняват, както и притежават необходимите компетенции. Те се включват в Списък на външните оценители. Участват в изпитни комисии, следят за качеството на провежданите изпити, както и за придобитите знания и умения от безработните лица. В изпитните комисии участва по един от външните оценители. За изпълнение на дейността се разработват: - формат на присъствена форма; - формати на анкетни карти; - формуляр за проверка на място
Дейност 2 Изработване и отпечатване на ваучери за обучение За целите на Проекта се изработват ваучери, представляващи поименни ценни книги, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и ПМС № 251 от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по ОП „РЧР 2007-2013”. Името на притежателя се посочва на ценната книга, което дава много повече сигурност. Отпечатването на ценни книги се осъществява под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници. Дейността по провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване и отпечатване на ваучери за обучение е стартирала и реализирана преди стартиране на проекта, съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г. Проведена е обществена поръчка, на основание чл.90, ал.1, т.3, чл.91, ал.2 и чл.92 от Закона за обществените поръчки - процедура на договаряне без обявление. Изпратени са покани за участие в процедурата до “Демакс” АД; “Печатница на БНБ” АД и “Дунав прес” АД - печатници, притежаващи изключителното право да отпечатват ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Ваучерите имат определена финансова стойност, поради което се използва специален режим на изработка и набор от защити срещу евентуален опит за фалшифициране. В поканата са включени изискванията за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП и за техническите възможности и/или квалификация на кандидата по чл.51 от ЗОП. Съгласно ПМС 251 от 21.10.2009г. за периода на изпълнение на ОП “РЧР” едно лице от целевата група има право да получи само един ваучер за обучение по професионална квалификация. На ваучера се записват трите имена на лицето, избраното обучение и избрания от лицето доставчик на обучителни услуги. Поименните ваучери се завеждат в специално изготвен за целта Регистър. Ваучерът дава възможност на лицата от целевата група за личен избор и свободен достъп до професионално обучение, което да се извърши от обучаващи институции, включени в Списък на доставчици на услуги. Списъкът се изготвя в съответствие с Процедура за подбор на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица и се утвърждава от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009г. С оглед постигане на пълна прозрачност и публичност, Списъците се публикуват на Интернет страницата на Агенцията по заетостта и се предоставят на всички ДБТ, които ги изнасят на информационните си пространства.
Дейност 4 Набиране и определяне на безработни лица от целевата група За постигане целите на дейността, се извършват подготвителни действия: 1. Разработване на материали за изпълнение на дейността: - формат на заявление за включване по Проекта от всяко безработно лице от целевата група; - формат на индивидуален план за действие по Проекта за всяко безработно лице от целевата група; - формат на насочващо писмо – препоръка; - регистър на безработните лица по Проекта. 2. По информиране и консултиране за целите, задачите и възможностите за участие в Проекта на безработните лица от целевата група. С помощта на действащата информационна система на Агенцията по заетостта, се генерира списък на регистрираните безработни лица, включени в приоритетните групи по Проекта: - безработни лица, освободени от работа след 01.11.2008 г., вследствие на преструктуриране на предприятието; закриване на предприятието; намаляване обема на работа; закриване на част от производството; - безработни лица над 50-годишна възраст; - безработни лица до 29-годишна възраст; - продължително безработни лица. Извършва се селекция на безработните лица от генерираните списъци, в съответствие с изискуемото минимално входящо образователно равнище за всички професии/специалности, съгласно ЗПОО и ЗНЗ. Осъществяват се контакти и разговори с безработните лица, регистрирани в ДБТ, като се информират и консултират за възможността да бъдат включени в заетост след професионално обучение по Проекта и им се предоставят рекламно-информационни материали. Приоритетно се осъществяват контакти с безработните лица от генерираните списъци. Подбор и насочване на безработни лица от целевата група Изявилите желание безработни лица попълват Заявление за включване в Проекта. Всички безработни лица, попълнили Заявление, се описват в Регистър на безработните лица по Проекта. На всяко лице се изготвя Индивидуален план за действие по Проекта. Целта на този план е постигане на споразумение между всяко безработно лице по Проекта и ГД „УЗ”-ДБТ за съвместна дейност през периода на изпълнение на Проекта, с оглед трудова реализация след професионално обучение. Осъществява се контакт с работодателите, подали заявки за разкриване на работни места след професионално обучение по Проекта, с цел уточняване начина на подбор на безработните лица, датата и мястото за провеждане на среща-интервю. Подборът на безработните лица се извършва, съобразно изискванията на работодателите, посочени в Заявката, и изявените желания на безработните лица от целевата група. Подборът на безработните лица от работодатели се осъществява както при индивидуални срещи, така и чрез организиране на групови срещи в съответната дирекция „Бюро по труда” или в действащия към нея Център “Работа”. Безработните лица се насочват към работодателите, подали заявки за разкриване на работни места след професионално обучение по Проекта, с оглед одобряването им от работодателите за заемане на разкритите работни места след успешно завършване на професионално обучение по заявената конкретна професия/специалност. Насочването на безработните лица към работодателите се извършва с насочващо писмо –препоръка. Работодателите предоставят за всяко насочено безработно лице отрязъка от насочващото писмо, с обратна информация за резултатите от насочването им.
Дейност 7 Визуализация и публичност В съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на ЕК /ЕС/ № 1828 от 2006 г. и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., се предприемат необходимите действия за популяризиране на Проекта, а именно: 1. Провеждане на информационна кампания при стартиране на Проекта за представяне на неговите цели и дейности. 2. Публикуване в официалната електронна страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на Проекта. 3. Разработване на информациони материали, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетостта”, както следва : - 115 броя информационни табели; - 1 100 броя плакати; - 50 000 броя дипляни с възможностите за обучение по проекта; - 50 000 броя флаери; -600 броя брошури, отразяващи постигнатите резултати по проекта. 4.Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 000 000 BGN
Общ бюджет: 289 414 160 BGN
БФП: 289 414 160 BGN
Общо изплатени средства: 289 137 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 289 414 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 050 202 BGN
2011 48 529 800 BGN
2012 98 085 642 BGN
2013 122 819 062 BGN
2014 3 386 434 BGN
2015 14 266 132 BGN
289 137 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 246 002 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 742 671 BGN
2011 41 250 330 BGN
2012 83 372 796 BGN
2013 104 396 203 BGN
2014 2 878 469 BGN
2015 12 126 212 BGN
245 766 680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 412 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 307 530 BGN
2011 7 279 470 BGN
2012 14 712 846 BGN
2013 18 422 859 BGN
2014 507 965 BGN
2015 2 139 920 BGN
43 370 591 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз