Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0066-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/002/14.01.2008
Наименование: "Система по управление на качеството в "ДАКС" ЕООД"
Бенефициент: ДАКС ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване конкурентноспособността на българските фирми на европейския и световен пазар и постигане на устойчиво развитие
Дейности: Подготовка на дейности 1-5 - Избор на консултант Подготовка на дейности 1-5 - Избор на консултант
Изпълнение на дейности 1,2,3,4,5 и 6 включващи: Анализ на съществуващото състояние, Анализ на процесите и взаимовръзките, Разработване на документацията на СУК, Апробиране на СУК, Подготовка за сертификация, Избор на спец. софтуерно приложение за СУК Консултантска услуга за предоставяне на професионални съвети и консултации за разработване и внедряване на система по управление на качеството /СУК/, съгласно международния стандарт ЕN ISO 9001:2000. Консултантската услуга има няколко основни групи дейности: 1. Анализ на съществуващото състояние 2. Анализ на процесите и взаимовръзките 3. Разработване на документацията на СУК 4. Апробиране на СУК 5. Подготовка за сертификация
Изпълнение на дейност 6 и 7 - Закупуване на спец. софтуерно приложение за внедряване и функциониране на СУК; Закупуване на компютърна конфигурация - 1 бр. Доставката на оборудване включва: 1. Закупуване на 2 броя дебеломери. 2. Закупуване на специализирано софтуерно приложение за внедряване и функциониране на СУК и 3. Закупуване на 1 брой настолна компютърна конфигурация за инсталиране и работа на софтуера
Подготовка на дейност 7 за избор на настолна компютърна конфигурация Подготовка на дейност 7 за избор на настолна компютърна конфигурация
Подготовка на дейност 8 за Избор на сертифициращ орган с европейска акредитация Подготовка на дейност 8 за Избор на сертифициращ орган с европейска акредитация
Изпълнение на дейност 8 - Сертификация на СУК Сертификация на Системата по управление на качеството, извършена от упълномощен сертифициращ орган с европейска акредитация с цел установяване на съответствие на въведената СУК с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 и получаване на сертификат. Дейността по сертификация на СУК включва : 1. Документален преглед на разработената СУК 2. Провеждане на сертификационен одит от сертифициращия орган за проверка на способността на СУК в Дакс ЕООД да удовлетворява изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Резултатите от одита се документират от одиторите в доклад от сертификационен одит. 3. При установени несъответствия, прилагане на подходящи коригиращи действия 4. Получаване на сертификат
Изпълнение на дейност 9 -Визуализация на проекта За визуализация и популяризиране на проекта предвиждаме: - да бъде публикувана информация за реализацията му на интернет сайта на дружеството – двукратно в хода на реализация и при приключване; - да бъдат поставени информационни табели за проекта в офиса и в цеха, да бъдат поставени информационни стикери на закупения компютър
Одит Извършване на финансов одит на изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 170 BGN
Общ бюджет: 17 370 BGN
БФП: 8 685 BGN
Общо изплатени средства: 8 685 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 685 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 685 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 382 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 303 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 303 BGN
Финансиране от бенефициента 11 170 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз