Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0397-C0001
Номер на проект: ESF-2102-04-01005
Наименование: "Обучения за развитие на заетите в "ЦБА Асет Мениджмънт" - възможност за успешен бизнес"
Бенефициент: "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 19.02.2010
Дата на приключване: 19.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на труда и конкурентноспособността на "ЦБА Асет Мениджмънт" посредством инвестиране в обучения за развитие на ключови професионални компетентности на мениджърския и експертен екип и за професионална квалификация на служители във фирмата за получаване на знания и умения, необходими и адекватни на съвременните процеси в компанията и в търговията с хранителни стоки в България.
Дейности: Дейност 1:Организиране на екипа за управление на проекта и преподавателския екип за обучение на бенефициентите Организационна среща на екипа по проекта. Разработване на План-график за действие. Изготвяне на Учебен график за провеждане на обученията.Разпределение на бенефициентите по обучителни групи.
Дейност 2:Провеждане на процедури за подбор и закупуване на материали за визуална идентификация Изготвяне на цялостната документация по провеждане на процедури за закупуване и изработване на материали за визуална идентификация.
Дейност 3:Провеждане на процедури за закупуване на учебни материали. Изготвяне на цялостна документация по провеждане на процедури за закупуване на материали по теория и практика за обученията, водени от партньорската организация.
Дейност 4:Провеждане на процедури за подбор на обучаващи институции. Провеждане на процедури за избор на обучаващи организации за обученията: по част от професия "Водач на електрокари и мотокари на вътрешноведомствен транспорт"; "СБА-академия за мениджъри" и "СБА-академия за експерти"
Подготовка и изпълнение на Дейност 5:Провеждане на обучения от партньорската организация. Провеждане на обучение по част от професия "Готвач" във В. Търново, Русе и Варна. Провеждане на обучение по част от професия "Оператор на компютър" във В. Търново, Русе и Варна. Обучение на обучители.
Дейност 6:Провеждане на обучение по част от професия "Водач на електрокари и мотокари на вътрешноведомствен транспорт Провеждане на обучение по част от професия "Водач на електрокари и мотокари на вътрешноведомствен транспорт
Дейност 7:"СБА-академия за мениджъри" Обучение, насочено към управленския екипза придобиване на ключови компетентности.
Дейност 8:СБА- академия за експерти Обучение по ключови компетентности насочено към експертния персонал
Дейност 9: Мониторинг и контрол Осъществяване на проверки на място с изготвяне на констативен протокол от експерт Мониторинг
Дейност 10:Популяризиране на дейностите по проекта и приноса на ЕС Отпечатване на 1000 информационни флаери. Поддържане на информационно каре в регионални брошури на фирмата. Три публикации в регионален весктник. Поместване на рекламен банер в сайта на фирмата. Поддържане на рубрика в корпоративния ежемесечник. Отпечатване на 500 стикера за учебните помагала.
Дейност 11:Изготвяне на финансов и технически отчет Отчитане на резултатите от дейностите на проекта. Изготвяне на междинни и окончателно плащане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 837 BGN
Общ бюджет: 98 851 BGN
БФП: 68 207 BGN
Общо изплатени средства: 68 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 439 BGN
2011 36 761 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 723 BGN
2011 31 247 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 970 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 716 BGN
2011 5 514 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 230 BGN
Финансиране от бенефициента 35 420 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица успешно завършили обучение за професионална квалификация
Индикатор 6 Брой лица успешно завършили обучение за ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз