Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0116-C0001
Номер на проект: СО/QMS/156/15.01.2008
Наименование: "Внедряване на система за управление на качеството във фирма "Юзит Калърс България" ООД"
Бенефициент: "Юзит Калърс България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: да подготви управленската система на фирмата за постигане на средносрочната и дългосрочната визия за развитие и да осигури необходимите за това допълнителни предпоставки, свързани с постигане на постоянно високо качество на предлаганите от фирмата услуги, създаване на продукти, фокусирани върху индивидуалните характеристики на отделния клиент, получаване на конкурентно предимство чрез периодична проверка на спецификите на пазарното търсене и навременно въвеждане на съобразени с това продуктови и
Дейности: Сформиране на екип по проекта. Oрганизационни и координационни функции по проекта.
Предварително проучване и разпределение на конкретни задачи по проекта. Ще бъдат изпълнявани от проектния екип в съответствие с разпределените конкретни задачи
Подбор на консултант за разработката и внедряването на СУК. Консултантски услуги.
Подготовка, планиране и разработка на СУК. Консултантски услуги за подготовката, разработката и внедряването на СУК.
Избор на доставчик аа интерактивна интернет система за управление и контрол на качеството. Подбор на доставчици за интерактивна интернет система за управление и контрол на продажбите.
Избор на фирма за изграждане на виртуална частна мрежа. Основните критерии за подбор на доставчик ще бъдат: наличие на технологични възможности.
Внедряване на СУК. Процесът по разработка и внедряване на СУК ще бъде извършен съвместно от екипа по проекта.
Внедряване на интерактивната система. Технологични възможности за извършване на дейността, наличие на доказан опит с разработката на подобни системи в сферата на туризма, като поне една от тях да е внедрена и работеща в страна , членка на ЕС.
Изграждане на мрежата. Доставчик на софтуер чрез директно договаряне след обявен конкурс за предоставяне на оферти.
Анализ на първоначалните резултати и въвеждане на корекции в СУК и интерактивната система. За тази цел проектният екип ще разработи задание за системата.
Подбор на одиторска фирма за сертифицирането на СУК. За тази цел ще бъде подбран одитор.
Сертификация на СУК. Ще бъдат използвани сертификационни услуги за сертифицирането на внедрената на СУК, съобразно ISO 9001:2000.
Популяризиране. Дейности за визуализация на проекта.
Отчетност. Отчетността ще бъде водена, съобразно изисквания на Оперативната програма, от главния счетоводител на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 320 BGN
Общ бюджет: 183 817 BGN
БФП: 88 232 BGN
Общо изплатени средства: 88 232 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 88 232 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 232 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 74 997 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 235 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 235 BGN
Финансиране от бенефициента 95 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз