Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0144-C0001
Номер на проект: BH/QMS/030/15.01.2008
Наименование: Въвеждане и сертификация на СУК според международния стандарт ЕN ISO 9001:2000, включваща системни процедури за производствен контрол и създаване на строителна лаборатория с модерни средства за изпитване
Бенефициент: “Завод за Строителни Конструкции Девня” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкутентноспособността на Дружеството и гарантиране на устойчивото му развитие и просперитет чрез придобиване на международно признат сертификат за внедрена и функционираща Система за Управление на Качеството според изискванията на международния управленски стандарт EN ISO 9001:2000, включваща нормативно заложените изисквания на техническите спецификации в прцедури за производствен контрол за предлаганата номенклатура от продукти
Дейности: Доставка на оборудване Разходи за дълготрайни материални и дълготрайни нематериални активи
Консултации по разработване, въвеждане и внедряване на Система за Управление на Качеството по изискванията на ISO 9001:2000 Консултации по разработване, въвеждане и внедряване на Система за Управление на Качеството по изискванията на ISO 9001:2000
Сертифициране на внедрената Система за Управление на Качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2000 Сертифициране на внедрената Система за Управление на Качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2000
Информационни дейности Информационни дейности
Финансов одит Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 090 BGN
Общ бюджет: 179 732 BGN
БФП: 89 866 BGN
Общо изплатени средства: 89 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 89 866 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 76 386 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 480 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 480 BGN
Финансиране от бенефициента 91 090 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз