Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0124-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/007/15.01.2008
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на фирмаМТ Пласт ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти и сертифициране на системи за управление ISO 9001:2000 ISO и 14001:2004
Бенефициент: "МТ Пласт" EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: повишаване на конкурентноспособността и производителната ефективност на фирма МТ Пласт ЕООД на европейския и световния пазар, чрез въвеждането на системa за управление на качеството(ISO 9001:2000) и система за управление на околната среда (ISO 14001:2004) и придобиване на сертификати за въведените СУ
Дейности: Подготовка на дейност - Сформиране на екип за ефективно изпълнение на проекта. Сформиране на екип. Определяне на задачите и отговорностите на всеки един от членовете на екипа.
Изпълнение на дейност - Сформиране на екип за ефективно изпълнение на проекта. Сформиране на екип. Определяне на задачите и отговорностите на всеки един от членовете на екипа.
Визуализация, информация и публикации на проекта. Два броя публикации в местните медии. Поставяне на информационна табела на обекта.
Избор на консултантска фирма. Набиране на три оферти за избор на консултантска фирма. Подписване на договор.
Подготовка на дейност - Първоначален одит на фирма МТ Пласт ЕООД Анализ на състоянието на фирмата и процесите, протичащи в нея. Изготвяне на доклад от извършеният одит.
Изпълнение на дейност - Първоначален одит на фирма МТ Пласт ЕООД. Анализ на състоянието на фирмата и процесите, протичащи в нея. Изготвяне на доклад от извършеният одит.
Подготовка на дейност - въвеждане на ДПП. Ще се изгради система за Добра Производствена Практика (ДПП) на фирмата.
Изпълнение на дейност - Въвеждане на ДПП. Ще се изгради система за Добра Производствена Практика (ДПП) на фирмата.
Подготовка на дейност-Разработване, внедряване и обучение на СУ- ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 Разработване на документи от СУ-процедури на работните потоци, опертивни документи и наръчник по качество.
Изпълнение на дейност-Разработване, внедряване и обучение на СУ- ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 Разработване на документи от СУ-процедури на работните потоци, опертивни документи и наръчник по качество.
Подготовка на дейност - Подготовка за сертифициране по ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Извършване на предсертификационни одити по елементите от стандарта при внедряването на системата.
Изпълнение на дейност - Подготовка за сертифициране по ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 Извършване на предсертификационни одити по елементите от стандарта при внедряването на системата
Избиране на фирми за закупуването на инвестиционните продукти. Избор на фирмата
Закупуване на техниката и софтуерните продукти. Закупуване на системите за контрол на достъпа и софтуерните конфигурации.
Избор на лицензирана фирма, която ще сертифицира СУ: ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Избор на фирмата. Подписване на договор.
Подготовка на дейност - Сертифициране от сертификационна организация по ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Получаване на сертификати ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004, че документираната система е внедрена и се прилага в практиката.
Изпълнение на дейност - Сертифициране от сертификационна организация по ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 Получаване на сертификати ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004, че документираната система е внедрена и се прилага в практиката
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 630 BGN
Общ бюджет: 41 690 BGN
БФП: 20 845 BGN
Общо изплатени средства: 20 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 845 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 718 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 718 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 127 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 127 BGN
Финансиране от бенефициента 21 630 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз