Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0020-C0001
Номер на проект: ВР/QMS/008/15.01.2008
Наименование: "БУЛХИМ ЕАД - с грижа за околната среда!"
Бенефициент: "БУЛХИМ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: насочена към модернизация на управлението на БУЛХИМ ЕАД, с оглед развитието на конкурентно предимство на дружеството на Единния европейски пазар
Дейности: Подготовка на дейност - Управление на проекта, в т.ч. визуализация. В рамките на тази дейност ще бъде формиран екип в следния състав: ръководител проект, координатор и счетоводител.
Изпълнение на дейност - Управление на проекта в т. ч. визуализация. Информационните и маркетингови канали ще допринесат за прозрачността на изпълнение на проекта.
Подготовка на дейност - Разработване и внедряване на ISO 14001. В рамките на изпълнение на дейността ще бъде избрана организация, която да разработи и внедри СУК на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001, както и да я интегрира към съществуващата СУК съгласно ІSO 9001.
Изпълнение на дейност - Разработване и внедряване на ISO 14001. разработена и внедрена система за управлениен а околната среда, интегриран стандарта ISO 14001 към съществуващия ISO 9001.
Подготовка на дейност - Закупуване, инсталиране и тестване на оборудване. Планира се закупуване, доставка, инсталиране и тестване на оборудване.
Изпълнение на дейност - Закупуване, инсталиране и тестване на оборудване. Закупуване, доставка, инсталиране и тестване на оборудване, пряко необходимо за сертифицирането на организацията в съответствие със стандарта ISO 14001.
Подготовка на дейност - Сертифициране на ISO 14001. След закупуването на необходимото за сертифициането на тази система оборудване, ще бъде избрана организация, която да сертифицира БУЛХИМ ЕАД съгласно ISO 14001.
Изпълнение на дейност - Сертифициране на ISO 14001. Получен сертификат по ISO 14001.
Подготовка на дейност - Одит. След приключване на дейностите на проекта.
Изпълнение на дейност - Одит. Изготвен одиторски доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 669 BGN
Общ бюджет: 164 986 BGN
БФП: 79 194 BGN
Общо изплатени средства: 79 194 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 79 194 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 194 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 67 314 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 314 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 879 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 879 BGN
Финансиране от бенефициента 106 891 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз