Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.05-0001-C0001
Номер на проект: заповед №306 от 25.02.2010
Наименование: Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.02.2010
Начална дата: 25.02.2010
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в ДБТ, чрез предоставяне на качествена грижа за отгелждане на деца от 0 до 3-годишна възраст
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Предвид заложените цели и мащабността на проекта се изисква създаване на добра организация, координация и управление на проекта. За целта се сформира екип за организация и управление на проекта, който се състои от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник, Юрист и Експерти. Дейността на екипа се подпомага и от експерти, оказващи техническа подкрепа за изпълнението на проекта; PR-експерт и служители от дирекции “Бюро по труда” /ДБТ/ и дирекции “Регионална служба по заетостта”/ДРСЗ/. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ при реализирането на проекта; - изготвяне на документация, необходима за възлагането на обществените поръчки; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на проекта; - контролиране качеството на провежданото обучение от доставчиците на услуги; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по проекта.
Дейност 2 Набиране на заявления от родители на деца от 0 до 3-годишна възраст Много млади семейства в условията на криза се опитват да съчетават успешно професионалния и личния живот. Предоставянето на възможност за включването на родители на деца от 0 до 3-годишна възраст в проекта ще им даде възможност да продължат своето професионално развитие и да осигурят качествени грижи за своите деца. Родителите подават заявления в Дирекции “Бюро по труда” за включване в проекта по образец, който е публикуван на интернет страницата на АЗ. Условията, на които следва да отговарят са следните: - и двамата родители са наети по служебно, трудово правоотношение и/или са самонаети към датата на подаване на заявлението, с изключение на лица, наети на трудово или служебно правоотношение в структурите на АЗ; - не са включени в Националната програма “В подкрепа на майчинството”; - децата не са записани в детска ясла. Към Заявлението родителите прилагат следните документи: - копие на акта за раждане на детето; - служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ трудовия статус на двамата родители. Групите на самотните родители, многодетните семейства, родители на деца с увреждания, семейства, в които единият или и двамата от родителите са с увреждания, както и семейства, в които месечния доход на родителите не надвишава размера на две средни работни заплати, приоритетно ще се включват в проекта, тъй като те са изправени пред специфични затруднения при запазване на заетостта си. Приемането, съхранението, оценката и класирането на постъпилите Заявления и приложените документи от родителите се извършва в ДБТ. Служителите в ДБТ приемат и съхраняват постъпилите заявления ипроверяват: - дали са подадени лично от единия от родителите; - спазен ли е форматът на подаденото заявление; - налице ли са придружаващите документи. Ако са спазени условията за подаване на заявлението и приложените документи, служителя от ДБТ ги завежда с входящ номер в Регистър на подадените заявления за участие в проекта. Приемането на заявления от родителите, желаещи да се включат в проекта, може да става в периода на реализацията му, но не по-късно от 39 проектен месец, в случай че ДБТ има регистрирани безработни, заявили желание за участие по проекта. Постъпилите заявления се разглеждат в ДБТ. След приключване на оценителния процес се попълва Регистър за оценени заявления с класираните кандидати, който се представя на директора на ДБТ за утвърждаване. Агенцията по заетостта има сключено споразумение с Национална агенция за приходите /НАП/ за потвърждаване статута на заетост на родители, включени в Националната програма “В подкрепа на майчинството”, към което ще се допълни и проекта по схема “Отново на работа” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Допълнителното споразумение с НАП ще се използва от ДБТ за проверяване статута на заетост на родителите, включени по проекта. Включените в проекта родители попълват Писмено съгласие за обработване на личните данни с НАП за осъществяване на контрол по статута им на заетост.След изтичане на месеца ДБТ извършват контрол по статута на заетост на родителите на децата. ДБТ предоставя на териториалните поделения на НАП информация за родителите, декларирали съгласие, по определен формат и структура. Териториалните поделения на НАП предоставят на ДБТ обратна информация за статута на заетост на родителите. За осъществяване на контрола по статута на заетост на родителите, ще се възложи на технически консултант изработването на програма по проекта, която да подпомага ДБТ в подготовката на файл за териториалните поделения на НАП в определен формат и структура. По време на изпълнение на проекта от техническия консултант ще се изисква веднъж на 6 месеца подпомагане на ДБТ и проверка на подаваната информация към НАП.
Дейност 3 Набиране на заявления от безработни лица Набирането на заявления от безработните лица има за цел да се подберат лица, изявили желание за отглеждане на малки деца и отговарящи на изискванията на родителите им. В заетост основно ще се включат безработни лица в предпенсионна възраст, както и безработни с образование и квалификация в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности които са достатъчно отговорни да полагат грижи за отглеждане на децата и в условия на криза трудно се реализират на пазара на труда. Безработните лица подават Заявление за участие в проекта в Дирекции “Бюро по труда” по образец, който е публикуван на интернет - страницата на АЗ www.az.government.bg. Към Заявлението лицата подават Декларация, с която декларират следните обстоятелства: - здравословно състояние; - няма влязла в сила присъда за престъпления от общ характер; - непоставяне под запрещение; - няма наложени забрани за изпълнение на професия и/или заемане на длъжност “детегледач”; - няма образувани досъдебни производства за престъпления от общ характер; - готовност да представят съответните документи при изискване от ДБТ за декларираните обстоятелства. Приемането, съхранението, оценката и класирането на постъпилите Заявления и декларации от безработните лица, се извършва в ДБТ. Служителите в ДБТизвършват приемане и съхраняване на подадените документи приемат заявление и декларация от всяко безработно лице, изявило желание за участие в проекта. При приемането служителите от ДБТ проверяват: - дали са подадени лично; - спазен ли е форматът на подаденото заявление; - налице ли е декларацията от безработното лице. Ако са спазени условията за подаване на заявлението и декларацията, служителят от ДБТ ги завежда с входящ номер в Регистър на подадените заявления за участие в проекта. Постъпилите заявления се разглеждат ежемесечно в ДБТ. Оценката на постъпилите заявления и декларации от безработни лица се извършва с Контролен лист по образец, който се подписва от всеки член на комисията. След приключване на оценителния процес се попълва Регистър за оценени заявления с класираните кандидати, който се представя на директора на ДБТ за утвърждаване.
Дейност 4 Информиране и публичност Въз основа на правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на комисията № 1828/ 2006 г., Гл. дирекция “Услуги по заетостта” предприема необходимите действия за популяризиране на проекта, а именно: 4.1. Информиране на обществеността, включително обучителите и представителите на целевата група, за целите, дейностите, очакваните резултати и съфинансирането от Европейския социален фонд по проекта с широка медийна разгласа чрез средствата за масова информация на национално, регионално и местно ниво. 4.2. Изготвяне на печатни информационни материали, с оглед популяризиране изпълнението на проекта: - 120 информационни табели за ЦА на Агенция по заетостта, всяка Дирекция “Бюро по труда” и Дирекция “Регионална служба по заетостта” на територията на страната; - 461 бр. плакати с информация за проекта, които се поставят на всички ДБТ и ДРСЗ, и на други подходящи места; - 6 100 бр. дипляни с информация за възможностите за участие в проекта на безработни лица и родители, отговарящи на условията за включване в проекта;-12 689 бр. флаери с информация по проекта; -10 000 бр. папки; -1 200 бр. настолни пирамиди с информация по проекта; -2 538 бр. тефтери 4.3. Публикуване в официалната електронна страница на Агенция по заетостта www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на проекта. 4.4. Информиране чрез средствата за масово осведомяване за степента на напредъка на проекта – предвиждат се обяви в национални и местни вестници, радиоклип.
Дейност 5 Подготовка на програма, одобрена от Агенция за социално подпомагане, за обучение на възрастни за полагане на грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст Разработването на програмата ще гарантира придобиването на ключови знания и умения в отглеждането и възпитанието на деца от 0 до 3-годишна възраст. Програмата ще се разработи от външни експерти с опит в разработването на методики и стандарти за полагане на грижи от възрастни за деца от 0 до 3-годишна възраст, с които ще се сключат граждански договори по проекта. След разработването й, програмата ще се съгласува от Агенцията за социално подпомагане. Обучението на включените в проекта безработни лица ще се извърши от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане - дирекции “Социално подпомагане” /ДСП/ по одобрената програма.
Дейност 6 Одобрение на безработните лица от родителите, подали заявления Избирането на подходящото безработно лице, което ще полага грижи за детето, ще осигури независимост на родителите по отношение на трудовата им реализация и развитие на професионалната им кариера. Важно за родителите е сами да изберат безработното лице, на което ще поверят отглеждането и възпитанието на детето си. По този начин ще могат да се съчетаят личностните качества на децата и детегледачите, за да се постигне качествено и хармонично развитие и възпитание на децата. Безработни лица, които са класирани в Регистъра на оценените лица, за предоставяне на грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст, се насочват към майката/самотен родител/осиновители от експертите в ДБТ, съгласно Процедура за насочване на безработни лица за одобрение. Приоритетно за одобрение от родители ще се насочват безработни лица: - в предпенсионна възраст, които имат нужда от трудов и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия; - с образование и квалификация в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности. Родителите които са заявили участие по проекта, след насочване на безработни лица за среща-интервю и направен избор, подават Декларация за предоставяне на услугата “полагане грижи за гледане на дете от 0 до 3-годишна възраст” в Дирекция “Бюро по труда”, с която се задължават да приемат избраното лице след успешно завършване на обучение по проекта.
Дейност 7 Обучение на безработните лица, одобрени от родителите За да повлияем положително на обществените представи и отношение към детегледачите като към отговорни и компетентни хора, заслужаващи уважение, които вършат работата си с любов, по проекта се осигурява качествено обучение и професионално израстване на одобрените безработни лица. В процеса на обучение се разглеждат проблемите, възникващи при грижата и общуването с децата, които в много случаи са универсални. Одобрените за детегледачи безработни лица преминават обучение за полагане на грижи за малки деца от 1 до 3-годишна възраст. Обучението се извършва от териториалните поделения на АСП /ДСП/, за придобиване на ключови компетентности, насочени към полагане грижи за малки деца. За целта ще бъде сключено споразумение между АЗ и АСП, с което ще се регламентира стойността на обучението, отговорностите на двете страни, механизмът и сроковете за отчитане и заплащане на извършените обучения. ДСП имат дългогодишен опит в обучението на възрастни за отглеждане на деца от 0 до 3 – годишна възраст, доказан при реализирането на Проект “Фамилни центрове за деца” и Национална програма “В подкрепа на майчинството”. АСП разполага с добре подготвени служители – психолози и социални работници, с опит във възпитанието и отглеждането на малки деца. Териториалните структури на АСП покриват териториалния обхват на провеждане на обучението на възрастни по проекта. За целите на обучението АСП ще подготви необходимите учебни материали и ще ги предостави на включените в обучение безработни лица. Обученията включват задължителни елементи като: - Въведение в професията, професионални качества на детегледачката, психологически аспекти на работата в семейство, етика и култура на поведение в семейството, адаптацията на ново работно място, правила на поведение в конфликтна ситуация. Професионални задължения; - Възпитание и развитие на детето в ранна детска възраст. Психология на ранното детство. Безконфликтната дисциплина. Кризата на третата година. Формиране на правилно поведение, културни навици; - Игри и занятия за интелектуалното развитие на децата, формиране на математически представи, развитие на речта, запознаване с околния свят, изобразително изкуство; - Първа долекарска помощ. Обучителите осигуряват информация и материали на всеки включен в обучението по проекта за учебната програма, по която ще се провежда обучението. Безработни лица, с образование и квалификация в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности, преминават еднодневен инструктаж, който също завършва с издаване на сертификат. ДБТ изготвя списък на одобрените безработни лица от родители, за включване в обучение. Списъкът се представя на екипа по проекта в АЗ и на обучителя /ДСП/. Обучителя /ДСП/ предоставя на ДБТ и на екипа по проекта в АЗ график по образец за провеждане на обучението в месеца. С всяко безработно лице ДБТ сключва договор за провеждане на обучението. ДБТ насочва одобрените безработни лица за участие в обучение за полагане на грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст. Обучението ще се провежда на областно ниво, а в някои случаи на общинско ниво. В случаите, когато до един месец не може да бъде сформирана група за обучение, безработните лица могат да бъдат насочени за обучение в съседна община или област. ДБТ събира представените от безработните лица разходооправдателни документи (билети) за направените транспортни разходи по време на обучението. След представянето им на екипа за управление в АЗ се възстановяват на безработните лица. Присъствието на курсистите на учебни занятия ще се документира чрез ежедневно водене на присъствени форми. Обучителят в края на всяко обучение по проекта ще издава сертификат за придобити ключови компетентности на успешно завършилите обучение. Обратна връзка, за процеса на обучение ще се осъществява чрез попълване на анкетни карти от курсистите, разработени за целите на проекта.
Дейност 8 Наемане на безработните лица, преминали обучение Осигуряването на заетост на безработни лица в отглеждането на деца ще повиши личностното им и професионално развитие, мотивация и адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда, както и ще подпомогне родителите за съчетаването на семейния и професионалния им живот. След успешно завършване на обучението, ДБТ сключва с безработните лица трудов договор, съгласно Кодекса на труда. Преди сключването на договора безработното лице представя в ДБТ необходимите документи, съгласно Методика за организация на работата за изпълнение на проекта. В Методиката са разписани и конкретните изисквания за сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор. чПри сключването на трудовия договор с безработното лице, се предоставя длъжностна характеристика, с която са регламентирани правата и задълженията му. Броят на детегледачите за наемане на работа се определя съобразно броя на родителите - потребители на услугата. След одобрение всеки родител е представил в ДБТ Декларация за предоставяне на услугата „полагане на грижи за деца от 1 до 3-годишна възраст. Останалите кандидати безработни лица, могат да бъдат включвани в рамките на продължителността на проекта в случаи на прекратяване на трудовите правоотношения с някои от наетите детегледачи /механизмът е описан в Методика за организация на работата за изпълнение на проекта /. За осигуряване заетостта на наетите лица по проекта се предоставят средства в размер на минималната работна заплата, допълнителните възнаграждения по минимални размери по КТ; дължимите вноски за сметка на работодателя за социално и здравно осигуряване; възнагражденията за основен платен годишен отпуск и възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО; но за период не по-малък от три месеца и не по-голям от 24.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 928 738 BGN
Общ бюджет: 12 428 671 BGN
БФП: 12 428 671 BGN
Общо изплатени средства: 12 428 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 428 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 928 698 BGN
2011 3 089 796 BGN
2012 4 169 766 BGN
2013 4 173 413 BGN
2014 95 688 BGN
2015 - 28 690 BGN
12 428 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 564 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 789 393 BGN
2011 2 626 327 BGN
2012 3 544 301 BGN
2013 3 547 401 BGN
2014 81 335 BGN
2015 - 24 387 BGN
10 564 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 864 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 139 305 BGN
2011 463 469 BGN
2012 625 465 BGN
2013 626 012 BGN
2014 14 353 BGN
2015 - 4 304 BGN
1 864 301 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз