Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.12-0001-C0001
Номер на проект: заповед № 232 от 12.02.2010
Наименование: Адаптивност
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.02.2010
Начална дата: 12.02.2010
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ограничаване на масовите съкращения и напускането на работници и служители, които по икономически причини не могат да заработят пълна заплата, чрез стимулиране за работа при непълно работно време и обучение по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация.За периода на обучение, на лицата ще бъдат предоставени средства за транспорт от и до работното място, в случай, че обучението се провежда в населено място, различно от това, в което се намира местоработата на лицата. Тази операция е и в изпълнение на един от основните приоритети на политиката по заетостта през 2009 г., а именно осигуряване устойчивост на заетостта (включително чрез стимулиране за работа при нeпълно работно време и учене през целия живот).
Дейности: Договор 1 Организация и управление на проекта Предвид заложените цели и мащабността на проекта се изисква създаване на добра организация, координация и управление на проекта. В тази връзка е сформиран екип за управление и организация на проекта, който включва: ръководител на проекта, координатор на проекта, експерти, юрист, счетоводител и технически експерт. За подпомагане на екипа ще се избере по един служители от ДРСЗ и ДБТ за оказване на техническа подкрепа за реализация на проекта. Чрез прозрачен и обективен подход се избират 9 външни експерти с контролни функции по определени критерии. Изготвяне на указания от екипа за организация и управление на проекта за осъществяване на дейностите по проекта. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ при реализирането на проекта; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на проекта; - контролиране качеството на провежданото обучение от доставчиците на услуги; - контролиране на работодателя за спазване на представените в ДБТ графици за работното време на лицата, преминали на непълно работно време; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по проекта.
Дейност 2 Набиране на заявления от лицата, преминали на непълно работно време придружени с декларации от работодател. Заявления могат да подават всички наети работници и служители в икономическите дейности В, С, D, Е, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности- (КИД-2008 г.), за които е установено непълно работно време по реда и условията на чл.138а, ал.1 и §3б от Преходните разпоредби на Кодекса на труда за период не по-кратък от 2 месеца и за най-малко 5 % от списъчния състав на персонала, към момента на кандидатстване. Заявленията се подават във всички териториални поделения на Агенцията по заетостта – Дирекции „Бюро по труда” по месторабота на лицата. Заявленията се завеждат в отделен за проект “Адаптивност” регистър /по образец/. В заявлението лицето посочва вида на желаното обучение по професия или специалност и избран от него доставчик на услуги. Доставчиците на услуги са включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на АЗ и съгласуван със Съвета към изпълнителния директор на АЗ, който се публикува на електронната страница на АЗ. Работодателят въвел непълно работно време за работниците и служителите подава декларация по образец в Дирекция “Бюро по труда” по месторабота на лицата, заявили желание за обучение чрез подаване на заявления, подписани собственоръчно от тях. Проверка на подадените заявления и декларации ще се извършва от всяка ДБТ. За целта ще се разработят указания за подбор на представители на целевата група. В тях ще бъдат регламентирани условията, на които трябва да отговарят заетите лица, за да получат ваучери за обучение, като изискуемо от Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/ и Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ минимално входящо образователно равнище за съответната професия или специалност. В указанията ще се вземат под внимание и следните възможности: - лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) да не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация; - лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП «РЧР» Програма ФАР , държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник не могат да бъдат включени в същото обучение; - лица, ползващи възможността по реда на ПМС № 44/19.02.2009г., нямат право едновременно да участват в дейности по проекта; - за декларираните от работодателите обстоятелства, чиито работници и служители, преминали на непълно работно време са подали заявление за включване в обучение по проекта
Дейност 3 Изработване, отпечатване и предоставяне на поименни ваучери за включване в обучение. Дейността по провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване и отпечатване на ваучери за обучение е стартирала и реализирана преди стартиране на проекта, съгласно чл. 3, ал. 3 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г. Проведена е обществена поръчка, на основание чл. 90, ал. 1, т. 3,чл. 91,ал. 2 и чл.92 от Закона за обществените поръчки- процедура на договаряне без обявление. Изпратени са покани за участие в процедурата до “Демакс” АД; “Печатница на БНБ” АД и “Дунав прес” АД - печатници притежаващи изключителното право да отпечатват ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Ваучерите имат определена финансова стойност, поради което се използва специален режим на изработка и набор от защити срещу евентуален опит за фалшифициране. В поканата са включени изискванията за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП и за техническите възможности и/или квалификация на кандидата по чл 51 от ЗОП. Отпечатването на ценни книги се осъществява под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници. За целите на Проекта са изработени ваучери, представляващи поименни ценни книги, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и ПМС №251 от 21.10.2009г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по ОП „РЧР 2007-2013”. Името на притежателя се посочва на ценната книга, което дава много повече сигурност. Съгласно ПМС 251 от 21.10.2009г. за периода на изпълнение на ОП “РЧР” едно лице от целевата група има право да получи само един ваучер за обучение по професионална квалификация. На всяко одобрено от ДБТ заето лице от целевата група се предоставя поименен ваучер за включване в желаното от него обучение по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация, с изключение на обученията по професии и специалности, включени в професионални направления с код 62 от СППОО, които са недопустими. На ваучера се записват трите имена на лицето, избраното обучение и избрания от лицето доставчик на обучителни услуги. Поименните ваучери се завеждат в специално изготвен за целта Регистър. Ваучерът дава възможност на лицата от целевата група за личен избор и свободен достъп до професионално обучение, което да се извърши от обучаващи институции, включени в Списък на доставчици на услуги. Списъкът се изготвя в съответствие с Процедура за подбор на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица и се утвърждава от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009г. С оглед постигане на пълна прозрачност и публичност, Списъците се публикуват на Интернет страницата на Агенцията по заетостта и се предоставят на всички ДБТ, които ги изнасят на информационните си пространства. Служителят от ДБТ, определен със заповед на директора на ДБТ да предоставя ваучери, изисква изпратеното писмо с одобрение на кандидата да се обучава и проверява самоличността на лицето. При наличие на по-голям брой лица от целевата група, желаещи да се включат в обучение, ваучерите се предоставят съобразно поредността на подаване на заявленията.
Дейност 4 Предоставяне на обучение и изплащане на стипендии Лицата от целевата група, получили ваучери се включват в обучение, организирано от избран от тях доставчик по реда на ПМС № 251/21.10.2009 г. В рамките на проекта ще бъде финансирано обучение за придобиване на първа и втора степен на професионална квалификация и по част от професия за първа, втора и трета степен. Една година след приключване на обучението по проекта, лицето няма право да се включва в ново обучение с ваучери. Обученията ще се извършват от доставчици на услуги – обучаващи организации, обучаващи институции или обучителни центрове, избрани съгласно Процедура за подбор на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица и включени в списъци, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009г. Доставчиците на услуги извършват професионално обучение по професии/ специалности, в съответствие с чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение /Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката/. Доставчиците на услуги осигуряват информация и достъп до конкретната учебна програма за всеки обучаем. Обучението ще се извършва по учебен график, съобразен с работното време на заетите лица от целевата група. В процеса на обучение ежеседмично доставчикът на услуги се задължава да представя в ДБТ справки за провежданите учебни часове и за присъствалите на тях лица /по образци/. В случай, че със заповед на работодателя, работниците и служителите преминат от непълно към пълно работно време, същите следва да продължат обучението си до неговото завършване. На лицата, включени в обучение ще се изплаща стипендия в размер на 176 лева на месец за периода на обучението, но не повече от 6 месеца. В случай, че със заповед на работодателя работниците и служителите преминат от непълно към пълно работно време, те няма да получават стипендия от момента на възстановяването на пълното работно време. Въз основа на присъствения списък и определената месечна стипендия до 176 лв., ДБТ определя индивидуалния размер на стипендиите за съответния месец. Стипендията е в размер на 8 лв. на ден за 4 учебни часа, но не повече 176 лв. на месец. В случаите, когато продължителността на обучението в рамките на един ден е 8 или повече учебни часа, ще се изплаща стипендия в размер на 16 лв. за съответния ден, но не повече от 176 лв. на месец. Средствата за стипендии се изплащат по банков път по разкрити от ДБТ индивидуални дебитни карти на обучаваните лица по предоставени указания. Реда и условията за предоставяне на стипендии ще се регламентира в указания. Контрол на провежданите обучения ще се извършва при започване на обучението, по време на обучението и при приключване на обучението от служители на Дирекции “Бюро по труда”, Дирекции “Регионална служба по заетостта”, външни експерти с контролни функции и екипа за управление на проекта. За всяка проверка ще се изготвя протокол /по образец/, придружен с анкетни карти. При провеждане на окончателните изпити, в състава на комисиите ще участват външни експерти, съгласно чл. 16 т. 11 от ЗНЗ. За всяка група от 10 обучаеми лица е предвидено участието на един външен експерт. Външните експерти ще се избират по определени критерии и ще бъдат включени в списъци. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава удостоверение, съгласно Наредба № 4/2003г. на МОН за документите за системата на народната просвета.
Дейност 5 Предоставяне на средства за транспорт Средства за транспорт се предоставят за срока на обучение на лицата, когато обучението се провежда в населено място, различно от това, в което се намира тяхната месторабота. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство. Средствата за транспортни разходи се изплащат по банков път по разкрити от ДБТ индивидуални дебитни карти на обучаваните лица въз основа на: - разходооправдателни документи за извършен транспортен разход – билети за предходния месец, при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство; - присъствен списък на обучаваните лица за предходния месец. Редът и условията за предоставяне на средства за транспортни разходи ще се регламентира в указания.
Дейност 6 Визуализация и публичност Въз основа на правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на комисията № 1828/2006 г. и Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП “РЧР”, главна дирекция “Услуги по заетостта” предприема необходимите действия за популяризиране на проекта, а именно:  Организиране и провеждане на информационна кампания при стартиране на проекта за представяне на неговите цели и дейности.  Разработване на информациони материали, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетостта”, както следва : - 120 броя табели, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетост”. - 120 броя плакати с информация за проекта, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетост”. - 50 хил. броя дипляни с възможностите за обучение по проекта, които се предоставят на работници, служители и работодатели, въвели непълно работно време. - 30 000 броя флаери.  Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване за степента на напредъка на проекта. Разработване на: 30-секунден радио рекламен “спот” и 60-секунден рекламен клип, както и тяхното излъчване 3 пъти в национални и 3 пъти в регионални медии.  Публикуване в официалната електронна страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Демакс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 922 250 BGN
Общ бюджет: 4 233 103 BGN
БФП: 4 233 103 BGN
Общо изплатени средства: 4 233 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 233 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 899 898 BGN
2011 940 507 BGN
2012 1 741 173 BGN
2013 408 118 BGN
2014 0 BGN
2015 243 406 BGN
4 233 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 598 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 764 913 BGN
2011 799 431 BGN
2012 1 479 997 BGN
2013 346 901 BGN
2014 0 BGN
2015 206 895 BGN
3 598 137 BGN
В т.ч. Национално финансиране 634 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 134 985 BGN
2011 141 076 BGN
2012 261 176 BGN
2013 61 218 BGN
2014 0 BGN
2015 36 511 BGN
634 965 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 4 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз