Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.11-0001-C0001
Номер на проект: заповед № 230 от 11.02.2010
Наименование: "Обучение и кариерно развитие"
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2010
Начална дата: 11.02.2010
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заетите лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Успешната реализация на проекта изисква добра организация, координация и управление, предвид големия брой на заети лица от цялата страна, които имат възможност за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности срещу ваучери. За целта се сформира екип за организация и управление на проекта, който се състои от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник, Юрист и Експерти. Дейността на екипа се подпомага и от експерти, оказващи техническа подкрепа за изпълнението на проекта: 9 координатори по региони, PR-експерт и служители от дирекции “Бюро по труда” /ДБТ/ и дирекции “Регионална служба по заетостта”/ДРСЗ/. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ при реализирането на проекта; - изготвяне на документация, необходима за възлагането на обществените поръчки; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на проекта; - контролиране качеството на провежданото обучение от доставчиците на услуги; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по проекта.
Дейност 2 Набиране на заявления от лица наети по трудово правоотношение и самонаети за включване в обучение Заявления могат да подават всички лица наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Заявленията се подават във всички териториални поделения на Агенцията по заетостта – Дирекции „Бюро по труда”. Оценката на подадените заявления ще се извършва от всяка Дирекция „Бюро по труда”. За целта ще се разработи Методика за подбор на представители на целевата група. В процедурата ще бъдат регламентирани условия, на които трябва да отговарят заетите лица за да получат ваучери за обучение, като изискуемо от Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/ и ЗНЗ минимално входящо образователно равнище за съответната професия или специалност, когато се провежда професионално обучение. В процедурата ще се вземат под внимание и следните възможности: - лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) да не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация; - лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП “РЧР”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник не могат да бъдат включени в същото обучение.
Дейност 3. Изработване и отпечатване на ваучери за обучение Дейността е стартирала и е изпълнена преди одобрението на проекта. За целите на Проекта са изработени ваучери, представляващи поименни ценни книги, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и ПМС № 251 от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по ОП “РЧР 2007-2013”. Името на притежателя се посочва на ценната книга, което дава много повече сигурност. Отпечатването на ценни книги се осъществява под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници. Във връзка с изпълнение на посочената дейност, е изготвена тръжна документация за избор на специализирана печатница, която да изготви и отпечата ваучерите. Ваучерите имат определена финансова стойност, поради което се използва специален режим на изработка и набор от защити срещу евентуален опит за фалшифициране. Избраният подход за реализация на дейността чрез предоставяне на поименни ваучери на заети лица от целевата група за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности цели възможно най-голяма гъвкавост и съответствие с актуалните потребности на работодателите.
Дейност 5 Публичност и визуализация Въз основа на правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на комисията № 1828/ 2006 г., Гл. дирекция “Услуги по заетостта” предприема необходимите действия за популяризиране на проекта, а именно: 1. Организиране и провеждане на информационна кампания при стартиране на проекта за представяне на неговите цели и дейности. 2. Разработване на информациони материали, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетостта”, както следва : - 114 броя информационни табла; - 200 броя плакати; - 3000 броя дипляни с възможностите за обучение по проекта; -2000 броя брошури, отразяващи постигнатите резултати по проекта; - 30 000 броя флаери. 3.Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване за степента на напредъка на проекта. Разработване на: 30-секунден радио рекламен “спот” и 60-секунден рекламен клип, както и тяхното излъчване 3 пъти в национални и 3 пъти в регионални медии. 4. Публикуване в официалната електронна страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на проекта.
Договор 4 Предоставяне на поименни ваучери за включване в курсове за професионално обучение и обучение по ключови компетентности. На всяко одобрено от Комисия заето и самонаето лице от целевата група се предоставя поименен ваучер за включване в избраното от него професионално обучение или обучение за придобиване на ключови компетентности. На ваучера се записват трите имена на лицето, избраното обучение и избрания от лицето доставчик на обучителни услуги. Поименните ваучери се завеждат в специално изготвен за целта Регистър на предоставените поименни ваучери. Ваучерът дава възможност на лицата от целевата група за личен избор и свободен достъп до професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности, което да се извърши от обучаващи институции, включени в Списък на обучаващи институции. Списъкът се изготвя в съответствие с Процедура за подбор на доставчици на услуги по професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица и се утвърждава от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009г. С оглед постигане на пълна прозрачност и публичност, Списъците се публикуват на Интернет страницата на Агенцията по заетостта и се предоставят на всички ДБТ, които ги изнасят на информационните си пространства. Обучаващите институции извършват професионално обучение по професии/ специалности, в съответствие с чл. 6 от ЗПОО /Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката/. Не се допуска обучение по професии с код 62 от Списъка. При обучението се използват учебни програми, актуални методи на преподаване, съвременна материално-техническа база, гарантиращи получаване на качествена обучителна услуга. Обученията по ключови компетентности са определени съгласно Европейската референтна рамка. Не са допустими обучения по позиция 8 „Културна осъзнатост и творчески изяви”. Обученията се провеждат по предварително одобрени учебни програми, използват се актуални методи на преподаване, съвременна материално-техническа база, гарантиращи получаване на качествена обучителна услуга. По подходящ начин обучаващите институции осигуряват информация и достъп до конкретната учебна програма за всеки обучаем. Контрол на провежданите обучения ще се извършва при започване на обучението, по време на обучението и при приключване на обучението от служители на Дирекции “Бюро по труда”, Дирекции “Регионална служба по заетостта”, външни координатори на проекта и екипа за управление на проекта. При провеждане на окончателните изпити при завършване на обученията за придобиване на професионална квалификация и придобиване на ключови компетентности ще участват външни експерти, представители на работодателски организации и на конкретни работодатели. Ваучерите се предоставят на лицата от целевата група до броя определен за всеки вид обучение в проекта. При наличие на по-голям брой лица от целевата група, желаещи да се включат в обучение, ваучерите се предоставят съобразно поредността на подаване на заявленията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Демакс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 998 502 BGN
Общ бюджет: 21 105 814 BGN
БФП: 21 105 814 BGN
Общо изплатени средства: 21 961 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 105 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 199 700 BGN
2011 8 617 253 BGN
2012 5 200 968 BGN
2013 2 879 999 BGN
2014 63 830 BGN
2015 0 BGN
21 961 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 939 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 419 745 BGN
2011 7 324 665 BGN
2012 4 420 823 BGN
2013 2 447 999 BGN
2014 54 255 BGN
2015 0 BGN
18 667 488 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 165 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 779 955 BGN
2011 1 292 588 BGN
2012 780 145 BGN
2013 432 000 BGN
2014 9 574 BGN
2015 0 BGN
3 294 263 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз