Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0077-C0001
Номер на проект: 58-111-77-268
Наименование: Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 31.10.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Цел и предмет на инвестицията Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово цели да подобри водния цикъл на града – пречистване и снабдяване с питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадна вода. Интегрираната инвестиционна програма на проекта е подготвена с оглед на съществуващото положение във водоснабдителната и канализационна система на града, идентифицираните критични проблеми, налагащи незабавна техническа намеса, и конкретните действия, необходими за подобрявне на екологичната инфр
Дейности: Дейност 2. Дейности по инвестиционната програма Предложената инвестиционна програма, предмет на настоящия проект, включва: 2.1 Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води; 2.2 Ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова помпена станция; 2.3 Рехабилитация и подобряване на водоснабдителна система; 2.4 Разширяване на канализационна мрежа; 2.5 Рехабилитация на канализационна мрежа; 2.6 Реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води; 2.7 Доставка на експлоатационно оборудване за пречиствателна станция за отпадни води.
Дейност 1. Подготвителни дейности, необходими за изпълнение на проекта 1.1 Изготвяне на технически спецификации за техническата помощ по Програма ИСПА, която да подготви инвестиционни проекти и тръжни документации за строителство за ПСОВ по ФИДИК Жълта книга и за 3 етапа рехабилитация/разширяване на мрежи по ФИДИК Червена книга; 1.2 Изготвяне на тръжни документации; 1.3 Окопмплектоване на проектното предложение; 1.4 Обучение/консултации за Звено за изпълнение на проекта (ЗИП).
Дейност 3. Организационни и управленски дейности Бенефициентът ще проведе обществени поръчки за посочените по-долу услуги, с цел успешното изпълнение на проекта: 3.1 Техническа помощ за Звено за изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово – осигуряване на дългосрочни и краткосрочни експерти с различна експертиза, необходима за изпълнението на проекта. 3.2. Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга - – Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово; 3.3. Мерки за публичност и информация относно външното финансиране; 3.4. Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 447 251 BGN
Общ бюджет: 65 714 472 BGN
БФП: 62 466 963 BGN
Общо изплатени средства: 72 992 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 466 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 489 450 BGN
2011 425 940 BGN
2012 10 427 754 BGN
2013 11 789 509 BGN
2014 29 562 379 BGN
2015 - 2 702 317 BGN
72 992 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 312 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 791 560 BGN
2011 340 752 BGN
2012 8 342 203 BGN
2013 9 431 607 BGN
2014 23 649 903 BGN
2015 - 2 161 854 BGN
58 394 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 154 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 697 890 BGN
2011 85 188 BGN
2012 2 085 551 BGN
2013 2 357 902 BGN
2014 5 912 476 BGN
2015 - 540 463 BGN
14 598 543 BGN
Финансиране от бенефициента 17 990 720 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води
Индикатор 2 Рехабилитация на помпении станции
Индикатор 3 Изграждане на нова помпена станция
Индикатор 4 Рехабилитация и подобрение на водоснабдителната мрежа
Индикатор 5 Разширяване на канализационната мрежа
Индикатор 6 Рехабилитация на канализационната мрежа
Индикатор 7 Рехабилитация на дерета
Индикатор 8 Население, свързано към канализационната мрежа
Индикатор 9 Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води(ПСОВ)(номинален капацитет от 100 000 екв.ж. в съответствие с калкулирания необходим капацитет от 99 780 екв.ж)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз