Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0042-C0001
Номер на проект: ВР/QMS/006/15.01.2008
Наименование: Конкурентноспособност чрез високо средно стандартно качество
Бенефициент: "Натекс-3" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вършец
Описание
Описание на проекта: Постигане на динамично развитие на Предприятието на Кандидата, с повишена конкурентоспособност на българския, европейския и световен пазари
Дейности: Подготовка, планиране и организация на изпълнение на дейностите по проекта. Окончателно определяне на графика за разработване и внедряване на СУ. Анализ на изискванията на съответните директиви/закони, съотнесени към дейността на фирмата.
Избор на Консултант. Привличането на Консултанта за разработката и внедряването на СУК ще стане на основата на общите тръжни принципи.
Разработка на системите за управление. За точното спазване на установените стандарти от СУ е необходимо точното разписване на правилата и процедурите.
Внедряване на разработената Система за управление на качеството. Внедряването на разработените СУК преминава през два основни под-етапа. Организация на документацията. Прилагане на системите в реални условия и създаване на записи като доказателствен материал за функционирането на системите за управление на качеството.
Провеждане на търг за доставка на предвидената техника. За избор на доставчик на необходимото оборудване ще се подходи с отчитане на предимствата.
Доставка и монтаж на предвидената по проекта техника. Оборудването ще бъде доставено в Предприятието на Кандидата и ще бъде монтирано по начин, който да съответствува на технологичните изисквания на производството.
Интегриране на доставената техника в технологичния цикъл. Техническа настройка. Провеждане на задължителните 72-часови проби. Окончателно приемане на доставеното оборудване.
Апробация на системите за управление в реалните производствени условия. В съответствие с указанията на Консултанта за постиганвето на стандартите на СУ.
Сертифициране на системите за управление. В заключението на доклада се препоръчва да бъдат издадени сертификати по ISO 9001:2000.
Визуализация на дейностите по Проекта. Ще бъдат изработени информационно табло и табелки.
Отчитане на Проекта. След приключването на Проекта ще бъде извършен одит на направените разходи по проекта от експерт-счетоводител и ще бъде издаден съответния сертификат/доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 432 BGN
Общ бюджет: 61 365 BGN
БФП: 30 284 BGN
Общо изплатени средства: 30 284 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 284 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 284 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 741 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 543 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 543 BGN
Финансиране от бенефициента 46 628 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз