Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0011-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/013/15.01.2008
Наименование: "СЕ маркировката - валиден пропуск за Европейския пазар"
Бенефициент: ОПТИКС АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.03.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Постигането на продуктово съответствие
Дейности: Сформиране на екипа за организация на проекта - Сформиране и конкретизиране на екипа за организация на проекта, разработване на конкретен работен план и разпределение на задълженията на екипа
Управление на проекта Управление на проекта
Избор на консултантска фирма
Предоставяне на консултантски услуги ПЪРВИ ЕТАП: - съдействие при определяне на валидните директиви според спецификата на продукта/ите - съставяне на списък с изискванията на хармонизираните стандарти и техническите спецификации, необходими за извършване на СЕ сертификация в съответствие с приложимата директива/ви - определяне на текущото състояние и по-точно преглед на дейността на фирмата и ресурсите, с които разполага с оглед на оптимално изпълнение на изискванията на приложимата директива, по отношение на времеви график, ресурси, дейности, необходимо ниво на усилия, рискови фактори и въпроси, които трябва да се вземат под внимание - Разработване на план за изпълнение на изискванията на процеса на оценка/ удостоверяване на продуктовото съответствие, като се наблегне на: времевия график за изпълнение, ролята и отговорностите на фирмата, необходимите ресурси, необходимото обучение; - Предоставяне на резултатите от прегледа и изводите от последния в доклад - Сформиране и обучение на екипа, който ще работи по СЕ маркировката на място във фирмата за представяне на основните изисквания по отношение на удостоверяване на съответствието, организационна структура и необходимостта от извършване на оценка на продуктовото съответствие във фирмата (запознаване със съответната директива и ключовите изисквания по отношение на оценка на съответствието и др.) - Създаване на процедури за проверка на СЕ марка в съответствие с хармонизираните стандарти на приложимата директива; ВТОРИ ЕТАП - Определяне на директивата, приложима към произвеждания продукт - Определяне на необходимата последователност от оценки за удостоверяване на съответствието (избор на най-подходящият модул/модули за оценка на съответствието, които са приложими към конкретния продукт на база на приложимата директива) - Съдействие при избора на нотифициран орган, в случай, че директивата указва, че в процеса на оценка/ удостоверяване на съответствието се изисква намесата на такъв; Предоставяне на съответния нотифициран орган на необходимата информация, техническа документация и мостра на продукта/ите за оценка на съответствието
Избор на доставчик на оборудването Избор на доставчик на оборудването
Доставка инсталиране и пускане в експлоатация на оборудването Оптичен 3D- профилен интерфернтно-контрастен микроскоп, със следните технически параметри: - Високоскоростен пиезо превключвател с безшумен капацитивен сензор, дължина на сканиране 150 μм, скорост на сканиране 7 μм/сек., вертикална разделителна способност 0,1 nm. - Дигитална камера с висока разделителна способност (640 х 480 пиксела) - Стандартен осветителен модул с полева бленда - Дискретна увеличителна леща – 1х, ръчно сменяема - Моторизирана z-oс (100 мм ход) - Управляващ и анализиращ софтуер MetroPro, работещ под Microsoft Windows XP - qs – STAT преход -Компютър DELL и два цветни TFT монитора (точната конфигурация ще бъде определена допълнително) - Техническа инструкция за монтаж и експлоатация - Пробна маса (с ръчно въртящи се оси x-, y-) - Регулируема ос z-, с височина на сканиране 15 мм, автоматичен фокус - Ръчно настройващ се револверен обектив (6 позиции) - 5х Michelson интерферометър, адаптиращ се към револверния обектив, работно разстояние 9,3 мм, NA = 0,13 - 20x Mirau интерферометър, адаптиращ се към револверния обектив, работно разстояние 4,7 мм; NA = 0,40
Избор на независима сертифицираща организация Избор на независима сертифицираща организация
Удостоверяване на съответствието и изготвяне на декларация за съответствие - Оценка на съответствието от страна на производителя - Осъществяване на изпитвания на типа (одобрение на типа (type approval)) - Извършване на производствени измервания - Преглед на документацията - Изготвяне на технически досиета - Изготвяне на декларация за съответствие - СЕ маркировка
Популяризиране на резултатите от проекта Популяризиране на резултатите от проекта
Изготвяне и представяне на финален отчет Изготвяне и представяне на финален отчет
Извършване на одит Извършване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 923 BGN
Общ бюджет: 203 253 BGN
БФП: 82 521 BGN
Общо изплатени средства: 82 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 82 521 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 70 142 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 378 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 378 BGN
Финансиране от бенефициента 143 267 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз