Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0065-C0001
Номер на проект: BH/QMS/019/15.01.2008
Наименование: "Разработвне и въвеждане на СУОС в "Рока България"АД, съгласно ISO 14001:2004, зa устойчиво и социално-отговорно развитие на компанията "
Бенефициент: "Рока България" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта:  Да постигне устойчиво, социално-отговорно развитие и повишаване на конкурентноспособността на компанията на европейския пазар, като минимизира вредното влияние върху околната среда, породено от употребата на суровини, енергия, вода, опаковки, транспорт и отделянето на всички видове отпадъци, чрез създаване и поддържане на система за управление на всички дейности на бизнеса и за непрекъснатото им подобряване по отношение на влиянието върху околната среда
Дейности: Избор на фирма за извършване на консултантски услуги по подготовка, разработване и внедряване на СУОС Избор на фирма за извършване на консултантски услуги по подготовка, разработване и внедряване на СУОС
Консултантски услуги по подготовка, разработване и внедряване на СУОС Консултантски услуги по подготовка, разработване и внедряване на СУОС
Избор на доставчици на необходимото оборудване за внедряване и сертифициране на СУОС Избор на доставчици на необходимото оборудване за внедряване и сертифициране на СУОС
Закупуване на необходимото оборудване за внедряване и сертифициране на СУОС Закупуване на необходимото оборудване за внедряване и сертифициране на СУОС
Избор на сертифицираща организация Избор на сертифицираща организация
Сертифициране на система за управление на околната среда по ISO 14 001:2004 Сертифициране на система за управление на околната среда по ISO 14 001:2004
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 094 BGN
Общ бюджет: 165 692 BGN
БФП: 82 017 BGN
Общо изплатени средства: 82 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 82 017 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 69 715 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 715 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 303 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 303 BGN
Финансиране от бенефициента 100 076 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз