Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0148-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/002/14.01.2008
Наименование: "Повишаване конкурентноспособността на "Румедит" ЕООД - сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000"
Бенефициент: Румедит ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентноспособността и ефективността на процесите в предприятието, да подобри качеството на предлаганите услуги в отговор на изискванията на европейския и световен пазар
Дейности: Изграждане на устойчива структура на управлението на проекта. Да осигури доброто управление и изпълнение на проектните дейности, както и финансовия мениджмънт на проекта.
Изпълнение на дейност - Избор на консултантска фирма. Избор на консултантска фирма, която да разработи и внедри Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000.
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарта ISO 9001:2000.
Подготовка на дейност - Доставка на оборудване. Доставка на оборудване, необходимо за техническа поддръжка на рентгенова техника – организация и изпълнение на процедурата за доставка.
Изпълнение на дейност - Доставка на оборудване. Доставка на оборудване, необходимо за техническа поддръжка на рентгенова техника – организация и изпълнение на процедурата за доставка.
Избор на независима сертифицираща компания Да се избере сертифицираща компания.
Сертифициране на СУК съгласно стандарта ISO 9001:2000 Да се издаде сертификат за внедрена и работеща система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000.
Публичност и визуализация на проектните резултати Да се осигури публичност на постигнатите резултати от реализацията на проекта.
Отчетност по проекта Осигуряване на стабилен финансов мениджмънт и отчетност на проекта в съответствие с конкретния Договор между Възложителя и Кандидата, ПМС 121 / 31.05.2007 г., ПМС 236 / 27.09.2007 г.
Одит Да се направи проверка на допустимостта на направените разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 855 BGN
Общ бюджет: 63 709 BGN
БФП: 31 854 BGN
Общо изплатени средства: 31 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 854 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 076 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 076 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 778 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 778 BGN
Финансиране от бенефициента 31 855 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз