Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0085-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/017/15.01.2008
Наименование: Подобряване управлението във "ФЛЕКСИКОН БГ" ЕООД чрез внедряване на системи за упраление на качеството и контрол върху околната среда
Бенефициент: "ФЛЕКСИКОН БГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентноспособността в производството на ПП контейнери във „Флексикон БГ” ЕООД, гр. Кърджали
Дейности: Ф1. Дейност 1 - Сформиране на екип по проект Ф1. Дейност 1 - Сформиране на екип по проекта – екипът по проекта ще се изгради от членове на кандидатстващата организация. След подписването на договора с Договарящия орган ще бъдат подписани граждански договори с членовете на екипа по проекта. Ще бъдат разпределени задълженията и отговорностите на всеки от екипа. Екипът по проекта ще се състои от следните длъжности: Ръководител проект, координатор на проектните дейности, счетоводител, технически секретар
Ф1. Дейност 2 - Отчетност на проектните дейности и разходи Ф1. Дейност 2 - Отчетност на проектните дейности и разходи – отчетността ще прави съгласно разпоредбите на Управляващия орган и Междинното звено
Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 1. - Избор на консултант за въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000 Дейност 3. Избор на подизпълнители – избора на подизпълнители ще се проведе съгласно изискванията на ПМС № 55 и ПМС № 236, както и допълнителни разпоредби на управляващия орган и междинното звено. Поддейност 1. Избор на консултант за въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000
Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 2 - Избор на сертифицираща организация Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 2 - Избор на сертифицираща организация
Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 3 - Избор на подизпълнител за доставка на оборудване Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 3 - Избор на подизпълнител за доставка на оборудване
Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 4 - Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 4 - Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система
Ф2 и Ф3: Ф2 Дейности 1. и 2: Определяне на обхвата на системите и Процес на разработване на системите; и Ф3. Дейност 1. и 2: Анализ на оперативните системи за производство на рекламни материали и Етапно интегриране на ISO 14001:2004 и ISO 9001:2
Ф3. Дейност 3. Тестване на информационната система; и Ф3. Дейност 4. Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система Ф3. Дейност 3. Тестване на информационната система; и Ф3. Дейност 4. Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система
Ф4. Дейности 1 и 2, включващи: Провеждане на сертифициращи одити; и Издаване на сертификати от съответния компетентен орган Ф4. Дейност 1. Провеждане на сертифициращи одити Ф4. Дейност 2. Издаване на сертификати от съответния компетентен орган
Ф5. Дейност 1 Начална презентация на проекта Ф5. Дейност 1 Начална презентация на проекта
Ф.5 Дейност 2: Финална презентация на проекта Ф.5 Дейност 2: Финална презентация на проекта
Ф.5 Дейност 3: Отпечатване на брошури и листовки Ф.5 Дейност 3: Отпечатване на брошури и листовки
Одит на проекта Одит на проекта
Доставка на оборудване Доставката нключва настолни компютри 4 бр. и специализиран софтуер
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 875 BGN
Общ бюджет: 46 414 BGN
БФП: 22 659 BGN
Общо изплатени средства: 22 659 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 659 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 659 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 260 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 399 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 399 BGN
Финансиране от бенефициента 27 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз