Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0023-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/015/15.01.2008
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността в "Политекс" АД чрез въвеждане на международно признати стандарти, сертифицирането и интегрирането им в единна информационна система"
Бенефициент: "Политекс"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: повишаване на конкурентноспособността на „Политекс” АД чрез сертифицирането на вече въведения стандарт за управление на качеството (ISO 9001:2000), въвеждането и сертифицирането на международните стандарти ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 и интегрирането на трите стандарта в единна информационна система за тяхното управление.
Дейности: Управление на проекта. Избор на екип по проекта и назначаване. Дейността ще се изпълни през първия месец. Ръководителят на проекта, заедно с ръководството на „Политекс” АД ще проведе подбор на екипа по избраната методология и представените критерии за всяка длъжност. Ще се подпишат граждански договори с избраните специалисти и ще се детайлизират ежедневните им задължения.
Изпълнение на управление на проекта и избор на екип по проекта и назначаване. Ще се подпишат граждански договори с избраните специалисти и ще се детайлизират ежедневните им задължения.
Встъпителна и закриваща конференции. Определяне на политика по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005.
Изпълнение на встъпителна и закриваща конференции. Оценка и планиране. Документиране на системите. Внедряване в практиката. Одит като преглед на процесите, документите и контрол на записите. Подбор и обучение на персонала. Разработване на ефективни процедури.
Подготовка на Встъпителна и закриваща конференции. Определяне на обхвата на системите.
Подготовка на Ежемесечни отчети към Управляващия орган (Междинното звено). Интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в единна информационна система.
Изпълнение на Ежемесечни отчети към Управляващия орган (Междинното звено). Анализ на оперативните системи за производство на безшевно облекло и чорапи. Етапно интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в единна информационна система. Тестване на единната информационна система. Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система.
Подготовка на Провеждане на процедури по избор на подизпълнители. Провеждане на процедури по избор на подизпълнители.
Изпълнение на Провеждане на процедури по избор на подизпълнители Провеждане на самите процедури по избор на подизпълнители
Подготовка на Поддейност 1. Избор на консултант по въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. Избор на консултант по въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005.
Изпълнение на Поддейност 1. Избор на консултант по въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. Избор на консултант по въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005.
Подготовка на избор на сертифицираща организация. Избор на сертифицираща организация
Изпълнение на избор на сертифицираща организация. Избор на сертифицираща организация
Подготовка на избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер и доставка. Избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер и доставка
Изпълнение на избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер и доставка. Избор на подизпълнител за доставка на софтуер, хардуер и доставка
Подготовка на избор на подизпълнител за изграждане на информационна система. Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система.
Изпълнение на избор на подизпълнител за изграждане на информационна система. Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система.
Подготовка на Консултантски услуги по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 Определяне на обхвата на системите. Определяне на обхвата на системите
Изпълнение на Консултантски услуги по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. Определяне на обхвата на системите Консултантски услуги по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
Подготовка на Процес на разработване на системите. Процес на разработване на системите
Изпълнение на Процес на разработване на системите Процес на разработване на системите
Подготовка на Определяне на политика по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. Определяне на политика по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005.
Изпълнение на Определяне на политика по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005. Определяне на политика по изграждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005.
Подготовка на Оценка и планиране. Оценка и планиране идентификация на тези области от стопанската дейност на организацията, които са предмет на разглеждане от страна на избрания стандарт
Изпълнение на Оценка и планиране. Оценка и планиране сравнение на текущата практика с избрания стандарт разработване на стратегия за внедряване.
Подготовка на Документиране на системите. Документиране на системите формулиране, документиране и разпространение на политиката по опазване на околната среда и информационна сигурност.
Изпълнение на Документиране на системите планиране и определяне обхвата на отговорността - разработване на методиките (процедурите).
Подготовка на Внедряване в практиката. осигуряване одобрение на ръководството осигуряване на ангажираност от страна на всеки служител в процеса на въвеждане на системите в практиката.
Изпълнение на Внедряване в практиката. внедряване в практиката на първоначалните варианти на документите - методиките (процедурите), работните инструкции и справочна документация.
Подготовка на Одит като преглед на процесите, документите и контрол на записите. Одит като преглед на процесите, документите и контрол на записите
Изпълнение на Одит като преглед на процесите, документите и контрол на записите оформяне, одобрение и разпространение на цялата документация; - провеждане на вътрешен одит
Подготовка на Подбор и обучение на персонала Подбор и обучение на персонала
Изпълнение на Подбор и обучение на персонала Подбор и обучение на персонала
Подготовка на Разработване на ефективни процедури. Разработване на ефективни процедури структура и съдържание на процедурите; - планиране на процеса на разработване на процедурите
Изпълнение на Разработване на ефективни процедури. Разработване на ефективни процедури разработване на детайлизирани процедури; - осигуряване ефективността на разработените процедури. - анализ на процедурите.
Подготовка на Интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в единна информационна система. Интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в единна информационна система
Подготовка на Етапно интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в единна информационна система. Етапно интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в единна информационна система
Изпълнение на Етапно интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в единна информационна система Етапно интегриране на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в единна информационна система
Подготовка на Тестване на единната информационна система. Тестване на единната информационна система
Изпълнение на Тестване на единната информационна система Тестване на единната информационна система
Подготовка на Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система
Изпълнение на Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система
Подготовка на Сертификационни услуги. Провеждане на сертифициращи одити Сертификационни услуги. Провеждане на сертифициращи одити.
Изпълнение на Сертификационни услуги. Провеждане на сертифициращи одити Сертификационни услуги. Провеждане на сертифициращи одити
Подготовка на Издаване на сертификати от съответния компетентен орган Издаване на сертификати от съответния компетентен орган
Изпълнение на Издаване на сертификати от съответния компетентен орган Издаване на сертификати от съответния компетентен орган
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 390 BGN
Общ бюджет: 49 550 BGN
БФП: 24 775 BGN
Общо изплатени средства: 24 775 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 775 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 775 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 059 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 059 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 716 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 716 BGN
Финансиране от бенефициента 78 390 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз