Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0346-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-11001
Наименование: С европейско образование - една крачка пред останалите!
Бенефициент: "АМОН-РА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда и конкурентноспособността в "АМОН-РА" ООД и "АВИС" ЕООД, посредством обучение на 256 заети лица и насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси.
Дейности: Дейност 1: Администриране на проекта Сформиране на екипа на проекта
Дейност 2: Действия за информираност и публичност Отпечатани статии в областен вестник – 4бр., Изработване и поставяне на обозначителни табели – 13бр за обектите, в който се реализира проекта; Отпечатани на брошури - 1000бр.; Проведени пресконференции - 4 бр., Проведени 4 официални церемонии по връчване на документите Отпечатан окончателен доклад
Дейност 3: Работна среща за провеждане на обученията Срещата ще се проведе в рамките на 3 дни при следния дневен ред: административно-техническа организация на обученията; уточняване на материалите за участниците в обученията; утвърждаване на щатното разписание, длъжностните характеристики на персонала, графиците на учебните занятия на курсовете, учебните програми, урочните планове на преподавателите; сключване на граждански договори с експертния персонал;окончателно оформяне списъците на групите, подготовка на списъци за посещаемостта
Дейност 4: Провеждане на обучения по ключови компетенции Учебните часове по теория са 34 часа, а практика 54 часа /61% практически занятия/. Срокът на обучение е 22 дни/1месец по 4 учебни часа на ден. Обучението ще се провежда в институализирани компютърни зали в гр.Тутракан и с.Йоглав. През предвиденото обучение ще преминат 22 учебни групи с различен брой обучаеми.
Дейност 5: Обучение по специалност "Малък и среден бизнес" Учебните часове по теория са 125 часа, а практика 205 часа. Срокът на обучение е 83 дни/ 4 месеца по 4 учебни часа на ден. В началото на 4 месец ще започнат група от 10 лица в гр.Тутракан, вече завършила обучението по “Дигитална компетентност” и ще приключат обучението през 7 месец. В началото на 7 месец ще започнат група от 9 лица в с.Йоглав, вече завършила обучението по “Дигитална компетентност” и ще приключат обучението през 10 месец.
Дейност 6: Обучение по специалност "Птицевъдство" Учебните часове по теория са 92 часа, а практика 96 часа. Срокът на обучение е 47 дни/ 3 месеца по 4 учебни часа на ден.
Дейност 7: Обучение по специалност "Производство на месо, месни продукти и риба" Учебните часове по теория са 99 часа, а практика 201 часа. Срокът на обучение е 75 дни/ 4 месеца по 4 учебни часа на ден
Дейност 8: Обучение по специалност "Физическа охрана на обекти" Учебните часове по теория са 302 часа, а практика 358 часа. Срокът на обучение е 165 дни/ 8 месеца по 4 учебни часа на ден.
Дейност 9: Обучение по специалност "Автотранспортна техника" Учебните часове по теория са 292 часа, а практика 376часа. Срокът на обучение е 154 дни/ 8 месеца по 4 учебни часа на ден.
Дейност 10: Официално връчване на документи за завършване на обученията Успешно издържалите изпитите ще получат удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.
Дейност 11: Вътрешен мониторинг Координиращият екип ще наблюдава и контролира реализацията на обучението ежемесечно, като целта е при установяване на евентуални пропуски и грешки в периода на обучение и на трудовата заетост същите да се отстраняват и коригират. Ще се осъществява непрекъснат контрол по правилното разпределение и разходване на средствата, отпуснати за осъществяване на проекта
Дейност 12: Заключителна среща по проекта Заключителната среща ще се проведе в рамките на 1 ден. Участие ще вземат: представители на водещата организация и партньора; представители на целевата група; представители на институции, ангажирани с проблемите на работната сила в региона.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 527 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 97 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 700 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 31 603 BGN
97 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 945 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 26 863 BGN
82 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 755 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 740 BGN
15 BGN
Финансиране от бенефициента 67 972 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз