Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0315-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11018
Наименование: Питайте нашите служители - те знаят!
Бенефициент: Техномаркет България АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 22.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Чрез повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите да се повиши тяхната професионална квалификация, знания, умения и професионалното поведение, което ще доведе до значително повишаване на конкурентноспособността и производителността на труда на едно от големите предприятия в страната.
Дейности: 1.Провеждане на процедура за избор на подизпълнител/и, изготвяне на информационни материали и провеждане на пресконференция. Първите два месеца от реализацията на проекта са предвидени за организиране работата на екипа за изпълнение на поетите дейности по проекта, координация на работата, информиране и публичност и провеждане на процедура по ПМС 55. Предвидено е организиране на срещи на екипа за управление на проекта, по време на които да се разпределят отговорностите и да се заложат крайните срокове за извършване на всяка от заложените дейности. В проведените процедури по ПМС 55 ще бъде заложен следният критерий за допустимост: 1. Доставчиците на квалификационно обучение да отговарят на всички изисквания на ЗПОО за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация, според посочените изисквания за обучение по специалности; 2. Доставчиците на обучения за придобиване на ключови компетенции трябва да докажат минимум две години опит. За представяне и популяризиране на проекта предвиждаме разпространение на публикация/ интервю в печатни или електронни медии. Целта е чрез средствата за масова информация да се постигне по-висока информираност сред общността за целите и етапите на проекта. За осигуряване на изпълнение на заложените дейности в оптимален срок, на този етап от проекта ще бъде подготвена цялостната документация за провеждане на избор на изпълнител, съгласно ПМС 55. Изпълнението на дейностите от избрания изпълнител са изместени по-напред, за да се осигури оперативно време за извършване на процедурата за избор и евентуалното й забавяне да не се отрази на сроковете и качеството на изпълнение на дейностите по проекта. През този период ще бъдат изработени информационните материали по проекта, които ще се разпространят във всички 38 магазина на “К енд К електроникс” ЕАД в страната.
2.Сключване на договори, провеждане на срещи с избраният/ ите подизпълнител/ и и осигуряване на логистиката на проектните дейности. Третият месец от реализацията на проекта е предвиден за сключване на договор с избраният/ избраните подизпълнител/ и, подготовка на учебни материали и утвърждаване на график. Предвиждането на трети, допълнителен месец за договаряне с подизпълнителя/ ите се налага поради нуждата от предоставяне на допълнително време, както за подготовка на учебните материали и осигуряване на логистиката, така и за осигуряване на резервен период, в случай, че е необходимо с оглед на големия брой обучения, които трябва да се реализират чрез тръжните процедури.
3.Мониторинг, контрол и отчетност на цялостната дейност по проекта. Мониторинга и контрола на дейностите по проекта обхваща цялостната дейност – от провеждане на процедурата за избор на подизпълнител/ и, през качеството на предоставените обучения, дейностите по информиране и публичност, до оценката на ефекта и анализа на постигнатите резултати. Под контрол в рамките на заложената дейност разбираме както вътрешния, така и съдействието на Водещата организация за провеждане на външен контрол от страна на структурите на Възложителя. В този аспект, за осигуряване на максимална прозрачност, ще наблегнем върху коректното отчитане на проекта в технически и финансов аспект. Ще се изготвят междинни доклади, съдържащи пълна информация за всички страни от изпълнението на дейностите за съответния период. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта.
4.Икономика и мениджмънт код: 3451204 Обучението ще преминат 38 управители на обекти в страната, разпределени в 3 групи, за гарантиране на максимална ефективност. Продължителността на обучението е 12 дни и ще бъде проведено през месеци 4, 5 и 6-ти в гр. София. От обхванатите лица 26 ще бъдат командировани за времетраенето на курса, както е описано в бюджета на проекта.
5.Търговия код: 3451202 Обучението ще се проведе в гр. София през месеци 6, 7 и 8-ми и ще обхване 50 заместник управители на обекти и салонни управители, разпределени в 4 групи. Продължителността на обучението ще бъде 12 дни. От предвидените служители тридесет ще бъдат командировани.
6.Бизнес- администрация код: 3460101 Обучението ще обхване общо 57 служители, разпределени в 5 група и ще се реализира от осми до десети месец на реализация на проекта в град София. Общата продължителност на курса за една група ще е 12 дни. От заложените 57 служители 45 ще пътуват.
7.Продавач- консултант код: 3410201 Настоящото обучение е най-обхватното и предвижда 699 служители, разпределени в 47 групи. Тъй като лицата са от всички обекти в страната, са подбрани 5 града (София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново), в които ще бъде проведена теоретичната част. Практическата част е предвидена под форма на обучение на работното място. От заложените 699 души ще пътуват 306 служители за по три дни, колкото ще отнеме теоретичната част от обучението. Времето за провеждане, съгласно план- графика на проекта е от пети до десети месец.
8.Касиер код: 345060 Настоящото обучение обхваща 144 служители, разпределени в 12 групи. Тъй като лицата са от всички обекти в страната са избрани 4 града (София, Пловдив, Бургас и Велико Търново), в които ще бъде проведена теоретичната част. Практическата част е предвидена под форма на обучение на работното място. От заложените 144 души ще пътуват 71 служители за по два дни, колкото ще отнеме теоретичната част от обучението. Времето за провеждане, съгласно план- графика на проекта е от пети до девети месец.
9.Умения за презентация и управление на конфликти Обучението ще обхване общо 97 служители, разпределени в 6 групи и ще се реализира от четвърти до шести месец на реализация на проекта в град София. Общата продължителност на курса за една група ще е 3 дни. От заложените 97 служители 58 ще пътуват.
10.Английски език - специализирани обучения Обучението ще обхване 59 души (от които 1 пътува), разпределени в 5 групи. То ще се проведе през 4, 5 и 6-ти месец в София с продължителност 6 дни. За качествено реализиране на заложените дейности и постигане за предвидените резултати, обученията са разпределени във времето така, че да не се застъпват групи, в които има включен един и същ служител. Обхванати по проекта лица са разделени в зависимост от тяхната настояща квалификация, установените потребности и длъжността, която заемат в предприятието. Чрез това се гарантира еднаквото входящо ниво на групите и идентични потребности, произтичащи от служебните им задължения.
11.Оценка на изпълнението, анализ на ефективността и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности. Последният месец от план- графика е предвиден за оценка на изпълнението и анализ на ефективността. По време на изпълнението на всяка от дейностите е предвидено да се разпространяват плакати и рекламни материали по проекта във всеки един от магазините на К енд К електроникс в страната. На всеки от разпространените материали ще бъде използвано логото на Европейския съюз и логото на Оперативната програма, както и следния текст: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 942 839 BGN
Общ бюджет: 1 512 205 BGN
БФП: 907 323 BGN
Общо изплатени средства: 907 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 907 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 188 500 BGN
2011 718 794 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
907 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 771 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 160 225 BGN
2011 610 975 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
771 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 275 BGN
2011 107 819 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 094 BGN
Финансиране от бенефициента 628 559 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз