Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0300-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01018
Наименование: Чрез подобряване на професионалната квилификация и ключовите компетентности на заетите лица в "Балкан Стар Ритейл" ЕООД към повишаване на конкурентоспособността и адаптивността в условията на промяна.
Бенефициент: Балкан Стар Ритейл ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 22.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността, ефективността, адаптивността и конкурентноспособността на служителите на "Балкан Стар Ритейл" ЕООД
Дейности: Дейност 1: Обучение по част от професия „Продавач-консултант”, код на професия: 3410201, ІІ-ра степен на професионална квалификация - подготовка Въз основа на идентифицираните от фирмата потребности от повишаване на специфични продажбени, търговски и управленски знания и умения на своите служители, „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД предвижда две от основните целеви групи на проекта: служителите в търговските отдели, отговорни за продажби на крайни клиенти и следпродажбено обслужване и мениджърите от висшите и средните управленски нива, да преминат през модулно обучение за повишаване на професионалната им квалификация в няколко основни направления: Обучение за развиване и усъвършенстване на знанията и уменията на търговските представители във всички офиси на компанията в страната в областта на ефективните продажби, с акцент върху принципи и методи на търговското обслужване, средства и методи за насърчаване на продажбите, психология на продажбите, маркетинг и реклама, бизнес комуникации др. Обучението е насочено и към постигане на ефективна комуникация с клиенти и подобрена екипна дейност на служителите на компанията, които имат директен контакт с клиенти. Обучение за усъвършенстване на уменията на ръководните кадри на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД за стратегическо планиране на търговския процес на база пазарната информация, изграждане и управление на екипи, и управление на процесите с оглед максимизиране на пазарните възможности на компанията в средносрочен до дългосрочен план. Така идентифицираните обучения ще бъдат проведени от партньорската обучителна организация “УИГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, притежаваща лицензия за предоставяне на професионално образование и обучение съгл. чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Обучителната програма ще бъде изготвена в съответствие с изискванията по чл.10 от ЗПОО, като обхваща както необходимите задължителни професионални модули съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Продавач-консултант, така и адаптирани към конкретните потребности на целевата група по проекта избираеми модули. Общата продължителност на курса на обучение ще обхваща 130 уч.ч., като една част от модулите са специално адаптирани към нуждите на служителите от търговските отдели, а друга към специфичните потребности на ръководните кадри. Обучението ще се проведе под формата на 21 еднодневни обучения (15 от които в присъствена форма, а останалите 4 като самостоятелно дистанционно обучение). Общо ще бъдат сформирани 6 групи от обучаеми - в зависимост от спецификата на дейността на обучаемите (от служителите в търговските отдели - 3 групи „специалисти продажби” и 2 групи „следпродажбено обслужване”, както и 1 група мениджъри), които ще бъдат разпределени по градовете на провеждане на обучението по следния начин: 4 групи в София, 1 група в Пловдив и 1 група във Варна. Курсовете ще завършат с полагане на изпит по теория и практика и получаване на Удостоверение за професионално обучение за повишаване на квалификацията по част от професия „Продавач-консултант”, код 341020, съгласно чл. 38 от ЗПОО. Очаквани резултати: •Сформиране на групи; •Изготвяне на график и програма за обучение; •62 служители от търговските отдели и 15 ръководни кадри на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД (общо 77) ще бъдат включени в обучение по част от професия „Продавач-консултант”, като очакванията са 85 % от тях успешно да преминат обучението и да получат Удостоверение за професионално обучение.
Дейност 1: Обучение по част от професия „Продавач-консултант”, код на професия: 3410201, ІІ-ра степен на професионална квалификация - изпълнение Въз основа на идентифицираните от фирмата потребности от повишаване на специфични продажбени, търговски и управленски знания и умения на своите служители, „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД предвижда две от основните целеви групи на проекта: служителите в търговските отдели, отговорни за продажби на крайни клиенти и следпродажбено обслужване и мениджърите от висшите и средните управленски нива, да преминат през модулно обучение за повишаване на професионалната им квалификация в няколко основни направления: Обучение за развиване и усъвършенстване на знанията и уменията на търговските представители във всички офиси на компанията в страната в областта на ефективните продажби, с акцент върху принципи и методи на търговското обслужване, средства и методи за насърчаване на продажбите, психология на продажбите, маркетинг и реклама, бизнес комуникации др. Обучението е насочено и към постигане на ефективна комуникация с клиенти и подобрена екипна дейност на служителите на компанията, които имат директен контакт с клиенти. Обучение за усъвършенстване на уменията на ръководните кадри на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД за стратегическо планиране на търговския процес на база пазарната информация, изграждане и управление на екипи, и управление на процесите с оглед максимизиране на пазарните възможности на компанията в средносрочен до дългосрочен план. Така идентифицираните обучения ще бъдат проведени от партньорската обучителна организация “УИГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, притежаваща лицензия за предоставяне на професионално образование и обучение съгл. чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Обучителната програма ще бъде изготвена в съответствие с изискванията по чл.10 от ЗПОО, като обхваща както необходимите задължителни професионални модули съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Продавач-консултант, така и адаптирани към конкретните потребности на целевата група по проекта избираеми модули. Общата продължителност на курса на обучение ще обхваща 130 уч.ч., като една част от модулите са специално адаптирани към нуждите на служителите от търговските отдели, а друга към специфичните потребности на ръководните кадри. Обучението ще се проведе под формата на 21 еднодневни обучения (15 от които в присъствена форма, а останалите 4 като самостоятелно дистанционно обучение). Общо ще бъдат сформирани 6 групи от обучаеми - в зависимост от спецификата на дейността на обучаемите (от служителите в търговските отдели - 3 групи „специалисти продажби” и 2 групи „следпродажбено обслужване”, както и 1 група мениджъри), които ще бъдат разпределени по градовете на провеждане на обучението по следния начин: 4 групи в София, 1 група в Пловдив и 1 група във Варна. Курсовете ще завършат с полагане на изпит по теория и практика и получаване на Удостоверение за професионално обучение за повишаване на квалификацията по част от професия „Продавач-консултант”, код 341020, съгласно чл. 38 от ЗПОО. Очаквани резултати: •Сформиране на групи; •Изготвяне на график и програма за обучение; •62 служители от търговските отдели и 15 ръководни кадри на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД (общо 77) ще бъдат включени в обучение по част от професия „Продавач-консултант”, като очакванията са 85 % от тях успешно да преминат обучението и да получат Удостоверение за професионално обучение.
Дейност 2: Обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”, 3440301, IІІ-та степен на професионална квалификация - подготовка На базата на идентифицираните нужди от повишаване на професионалната квалификация на служителите от отдел „Управление, финанси, администрация” на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД, в рамките на настоящия проект се предвижда и специфично обучение за тази целева група. Програмата за обучение ще бъде разработена от партньорската обучителна организация “УИГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, притежаваща лицензия за предоставяне на професионално образование и обучение в съответствие с изискванията по чл.10 от ЗПОО, като обхваща както необходимите задължителни професионални модули съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Оперативен счетоводител”, така и адаптирани към конкретните потребности на целевата група по проекта избираеми модули. Акцентът при избора на отделните модули на обучителна програма ще бъде поставен върху следните тематични области: основи на пазарното стопанство, документи и документооборот, счетоводство на предприятието, осигурително счетоводство, финанси, финансов и данъчен контрол, фирмено право, като се наблегне и на специфични знания и умения в областта на изготвянето на необходимите финансови доклади, искания за плащания, водене на отделна счетоводна аналитичност, извършване на финансов мониторинг, контрол и вътрешен одит на проекти по Оперативните програми на Структурните Фондове и Кохезионния фонд в България. Общата продължителност на курса на обучение ще обхваща 260 уч.ч., които ще бъдат разпределени в рамките на 20 дни или 120 уч.ч. в присъствена форма, и около 140 уч.ч. под самостоятелна форма на обучение в практическа работна среда. С оглед максимално ефективното усвояване на материала и в зависимост от работните ангажименти на обучаемите, присъственото обучение ще се проведе в 10 двудневни обучения, разпределени в рамките на 5 месеца. Обучителният курс ще завърши с полагане на изпит по теория и практика и получаване на Удостоверение за професионално обучение за повишаване на квалификацията по част от професия „Оперативен счетоводител”, 3440301, съгласно чл. 38 от ЗПОО. Очаквани резултати: •Сформиране на група/и; •Изготвяне на график и програма за обучение; •13 служители от отдел„Управление, финанси, администрация” на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД ще бъдат включени в обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”, като очакванията са 90 % от тях успешно да преминат обучението и да получат Удостоверение за професионално обучение.
Дейност 2: Обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”, 3440301, IІІ-та степен на професионална квалификация На базата на идентифицираните нужди от повишаване на професионалната квалификация на служителите от отдел „Управление, финанси, администрация” на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД, в рамките на настоящия проект се предвижда и специфично обучение за тази целева група. Програмата за обучение ще бъде разработена от партньорската обучителна организация “УИГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, притежаваща лицензия за предоставяне на професионално образование и обучение в съответствие с изискванията по чл.10 от ЗПОО, като обхваща както необходимите задължителни професионални модули съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Оперативен счетоводител”, така и адаптирани към конкретните потребности на целевата група по проекта избираеми модули. Акцентът при избора на отделните модули на обучителна програма ще бъде поставен върху следните тематични области: основи на пазарното стопанство, документи и документооборот, счетоводство на предприятието, осигурително счетоводство, финанси, финансов и данъчен контрол, фирмено право, като се наблегне и на специфични знания и умения в областта на изготвянето на необходимите финансови доклади, искания за плащания, водене на отделна счетоводна аналитичност, извършване на финансов мониторинг, контрол и вътрешен одит на проекти по Оперативните програми на Структурните Фондове и Кохезионния фонд в България. Общата продължителност на курса на обучение ще обхваща 260 уч.ч., които ще бъдат разпределени в рамките на 20 дни или 120 уч.ч. в присъствена форма, и около 140 уч.ч. под самостоятелна форма на обучение в практическа работна среда. С оглед максимално ефективното усвояване на материала и в зависимост от работните ангажименти на обучаемите, присъственото обучение ще се проведе в 10 двудневни обучения, разпределени в рамките на 5 месеца. Обучителният курс ще завърши с полагане на изпит по теория и практика и получаване на Удостоверение за професионално обучение за повишаване на квалификацията по част от професия „Оперативен счетоводител”, 3440301, съгласно чл. 38 от ЗПОО. Очаквани резултати: •Сформиране на група/и; •Изготвяне на график и програма за обучение; •13 служители от отдел„Управление, финанси, администрация” на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД ще бъдат включени в обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”, като очакванията са 90 % от тях успешно да преминат обучението и да получат Удостоверение за професионално обучение.
Дейност 3: Обучение за повишаване на личната ефективност - подготовка Поддейност 3.1: Избор на изпълнител При идентифицирането на конкретни потребности от обучение на всички целеви групи в компанията и избора на подходящото обучение, отговарящо на тези потребности, се откроява групата на служители в отдел „Управление, финанси, администрация” на „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД. С оглед на тяхното специфично позициониране в общата организационна структура на компанията и ключовата им роля по отношение на осъществяването на ефективна комуникация както на хоризонтално ниво (между отделните отдели и екипи), така и на вертикално (с представители на мениджмънта), се очертава необходимостта от придобиване и развитие на специфични ключови компетентности на служителите в следните области: управление на стреса и времето, ефективна работа в екип, управление на „меки ресурси”, управление на проекти, умения за ефективно планиране и поемане на риск. За провеждане на обученията за повишаване на цялостната ефективност на служителите в отдел „Управление, финанси, администрация” с цел оптимизиране на работните и комуникационни процеси във фирмата, „Балкан Стар Ритейл“ ЕOOД предвижда избор на подходяща обучителна организация. Изборът на изпълнител ще бъде проведен съгласно действащото национално законодателство, по-специално в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС, както и съобразно утвърдени от ДО насоки. Очакван резултат: •Избор на подизпълнител за провеждане на обучението за повишаване на личната ефективност;
Дейност 3: Обучение за повишаване на личната ефективност - - изпълнение Поддейност 3.2: Провеждане на обучение за повишаване на личната ефективност Конкретните модули на обучението ще бъдат дефинирани въз основа на по-задълбочен анализ на потребностите на идентифицираната целева група от страна на избраната обучителна организация, след което ще бъде изготвен индивидуален дизайн на всеки един от тях, включващ точна продължителност и програма. Обучителната програма ще бъде насочена като цяло не само към повишаване на ефективността на обучените служители в администрацията на компанията, което на свой ред ще доведе до оптимизиране на работните и комуникационни процеси във фирмата, но и към повишаване на мотивацията на служителите за екипно и индивидуално представяне и успешно справяне в условията на постоянна промяна. Обучителните модули следва да бъдат разработени на базата на метода „учене чрез преживяване” (разиграване на бизнес симулация), който обединява практичното и приложимото в реалната бизнес практика със забавното, увлекателно и незабравимо преживяване. Средната продължителност на едно обучение ще бъде около 30 уч.ч., като една част от курса ще бъде в присъствена форма (около 10 уч.ч.), а останалите 15 -20 уч. часа ще представляват дистанционно самостоятелно обучение, съдържащо теория, практика, оценка и самоанализ на усвоените знания и умения.. С оглед на това, че в обученията ще бъдат включени представители на целевата група от всички офиси на компанията в страната, ще се сформират 3 групи в градовете София, Пловдив и Варна, като се планира разпределение на групите и провеждане на обучение в рамките на около 2 месеца. В края на обучителния курс всички обучени служители ще получат сертификат за успешно завършено обучение. Очаквани резултати: •Сформиране на група/и; •Изготвяне на график и програма за обучение; •Общо 74 обучени служители от отдели „Управление, финанси, администрация” и „Следпродажбено обслужване” от всички представителства на „Балкан Стар Ритейл” ЕООД в България, като очакванията са 95% от тях успешно да преминат обучението.
Дейност 4: Езиково обучение по немски и английски език подготовка Поддейност 4.1: Избор на подизпълнител за провеждане на обучението по немски и английски език Немският език е официален за компанията, която е част от международната група "Вили Бетц" и официален представител за България на марките Мерцедес-Бенц, Крайслер, Джийп, Додж, Мицубиши, Мицубиши Фузо и Сетра. Работата в „Балкан Стар Ритейл” ЕООД предполага ежедневен писмен и устен контакт както на ръководителите, така и на служителите в компанията, с колеги от чужбина, фирми производители, клиенти и партньори. В този смисъл владеенето на английски като основен език за комуникация в световен мащаб е особено важно, а добрите познанията по немски са голямо улеснение за работния процес на всички нива в компанията. Езиковото обучение по английски и немски език ще бъде извършено от външна организация, която ще бъде избрана съгласно реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициента на договорената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС, предвиден в Постановление на Министерски съвет № 55/12.03.2007 г., както и съобразно утвърдени от ДО насоки. При избора на изпълнител водещата организация ще се води от принципа двете обучения за немски и английски език да могат да бъдат извършени от една и съща обучителна организация с необходимия опит и експертиза, която по възможност да предоставя преподаватели в градовете, където ще са съсредоточени обученията на служителите на „Балкан Стар Ритейл” - София, Пловдив и Варна. Други важни критерии при избора на изпълнител са гарантиране на високи стандарти за качество при извършването на чуждоезиковите обучения, (в т.ч. предимство е акредитация за сертифициране и контрол на качеството), предлагане на специализирани модули за бизнес английски и бизнес немски специално за нуждите на автомобилния бранш, както и съответствие на обученията с изискванията на Общата европейска езикова рамка, което ще осигури прозрачност и международно признаване на постигнатите резултати от ученето. Очакван резултат: •Избор на подизпълнител за провеждане на обученията по немски и английски език
Дейност 4: Езиково обучение по немски и английски език - изпълнение Поддейност 4.2.: Провеждане на обучението по немски и английски език Избраната съгласно описаната по-горе процедура организация, ще проведе на първо място входящ тест за определяне степента на владеене на английски и немски език на служителите, които са изявили желание или са били насърчени да участват в обученията. Въз основа на резултатите от предварително проведения езиков одит на целевата група, ще бъдат формирани групи за различните нива по немски и английски език. След сформиране на групите ще бъде уточнен детайлен график за провеждане на курсовете в зависимост от работните ангажименти на всеки служител. Обученията по немски и английски език ще се проведат в предвидените за целта зали на „Балкан Стар Ритейл” ЕООД в София, Пловдив и Варна, в удобно за служителите време с оглед на тяхната работна натовареност. Един курс на обучение по немски или английски език (успешно преминаване на едно езиково ниво съгласно ОЕЕР ) ще обхваща средно 90 уч.ч. и ще се проведе в рамките на около 6 месеца с цел да се постигне максимална ефективност и удовлетвореност от обученията. Очаквани резултати: •Определяне на нивата на знания на участниците в обученията по немски и английски език след провеждане на първоначален езиков одит; •Сформиране на групи по немски и английски език; •Финализиране на графика за провеждане на обученията по немски и английски език; •43 служители и ръководни кадри на„Балкан Стар Ритейл” ЕООД ще преминат обучение по немски език. Очаква се минимум 85 % от тях успешно да завършат обучението и да получат сертификат; •66 служители и ръководни кадри на„Балкан Стар Ритейл” ЕООД ще преминат обучение по английски език. Очаква се минимум 85 % от тях успешно да завършат обучението и да получат сертификат.
Дейност 5: Администриране и координиране на проекта С оглед ефективното изпълнение и администриране на проекта, ВО възнамерява да сформира екип за организация и управление на проекта с ясно дефинирани роли и отговорности на няколко нива. За цялостната организация и мониторинг на изпълнението на проекта на централно ниво отговарят ръководител, координатор и счетоводител на проекта. Всеки един от тях има ясно дефинирани задачи и функции в рамките на проекта (описани в детайли в раздел ІІ. ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА от настоящето проектно предложение), носи отговорност за извършването на определен тип дейност и за проследяване на изпълнението й, както и за осигуряване качеството и ефективността на обученията. В допълнение, с оглед на по-доброто координиране, организиране и администриране на обученията извън територията на столицата, ще бъде назначен и регионален координатор във Варна, отговорен за обученията във Варна и Бургас. Негова основна задача е не само облекчаване на административната и координационна дейност на екипа на централно ниво, но и мониторинг и гарантиране на високо качество и ефективност на обученията на местно ниво чрез поддържане на директен контакт с целевите групи и с обучителите по места, което съответства на принципа на децентрализираното управление. Очакван резултат: •Ефективно координиране и администриране на проекта
Дейност 6: Мониторинг на изпълнението на проекта ВО предвижда мерки за мониторинг и контрол за изпълнение на дейностите по проекта - разработване и прилагане на механизми за обратна връзка; анализ и оценка на представянето и измерване на ефективността на обучението – формуляри за оценка, тестове, анкети. В същото време, ВО ще извършва мониторинг и контрол за реализиране на проекта, съгласно изработения план за действие, чрез регулярни срещи на екипа за организация и управление на проекта, вътрешни отчети за напредъка на проекта и вземане на решения за корективни мерки при отклонение от някоя от главните цели на проекта – времева, финансова, стратегическа. Самото оценяване на проекта ще се извършва на всеки три месеца и ще бъде ориентирано към изпълнение на ключови дейности по проекта и към постигане на заложените индикатори. Очакван резултат: •Ефективен мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите по проекта
Дейност 7: Информиране и публичност на проекта Следвайки Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по ОП „РЧР”, “Балкан Стар Ритейл“ ЕООД предвижда редица дейности за разпространение на информация и осигуряване публичност на проекта. Ще бъдат организирани две информационни събития под формата на пресконференции по повод стартирането и завършването на проекта, съобразени с неговия мащаб, при спазване на техническите характеристики според Регламент № 1828/2006 и съгласно фирмената политика на компанията по отношение на осъществяването на маркетинг и реклама. В резултат на двете пресконференции ще бъдат публикувани материали в пресата – национални и регионални ежедневници в София, Пловдив и Варна с оглед постигане на по-широко популяризиране на проекта и неговия източник на финансиране. Материали за стартирането, текущия напредък и завършването на дейностите по проекта ще бъдат публикувани и в месечния електронен бюлетин на Германо-Българската индустрилано-търговска камара (ГБИТК), както и в електронния бюлетин на Американска търговска камара в България (AmCham Bulgaria), насочен към корпоративни клиенти, партньори, медии, публична администрация, неправителствени организации и др. Информация за проекта ще бъде разпространена също така в рамките на самата компания – чрез системата за вътрешни съобщения и интранет страницата, както и чрез уебсайта на Балкан Стар. Всички материали, плакати, банери, медийни изяви, акции и събития, както вътре във фирмата, така и извън нея, ще съдържат информация за съ-финансирането на проекта от страна на Европейския социален фонд чрез ОП „РЧР”, като се използва логото на ЕС и на Оперативната програма. Очаквани резултати: •2 пресконференции с медиите, обхващащи съобщения в националната и регионалната преса, минимум 3 съобщения в електронния бюлетин на ГБИТК и AmCham, съобщения на интранет и интернет страницата на компанията, периодични вътрешни съобщения към служителите.
Партньори
Партньори:
"УИГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 096 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 67 359 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Лица, включени в обучение за повишаване на личната ефективност
Индикатор 2 Лица, включени в обучение по английски език
Индикатор 3 Лица, включени в обучение по немски език
Индикатор 4 Лица, включени в обучение по част от професията "Продавач - консултант"
Индикатор 5 Лица, включени в обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”
Индикатор 6 Лица, успешно завършили обучение за повишаване на личната ефективност;
Индикатор 7 Лица, успешно завършили обучение по английски език
Индикатор 8 Лица, успешно завършили по немски език
Индикатор 9 Лица, успешно завършили обучение по част от професия „Продавач-консултант”
Индикатор 10 Лица, успешно завършили обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”
Индикатор 11 Дял от служителите, успешно завършили обучение за повишаване на личната ефективност
Индикатор 12 Дял от служителите, успешно завършили обучение по английски език
Индикатор 13 Дял от служителите, успешно завършили по немски език
Индикатор 14 Дял от служителите, успешно завършили обучение по част от професия „Продавач-консултант”
Индикатор 15 Дял от служителите, успешно завършили обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз