Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0301-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01017
Наименование: Професионалното обучение - фактор за конкурентоспособност на българския туризъм
Бенефициент: "Гардения ВВВ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 19.12.2009
Дата на приключване: 19.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и адаптивността на служителите от "Гардения ВВВ" ООД, чрез обучения по част от професия и развитие на ключови компетенции, а оттам и осигуряване на по-ефективно управление и мотивиране на персонала, зает с туристическа дейност, както и по-качествено обслужване на клиентите.
Дейности: 1.Подготовка и провеждане на тръжна процедура Организиране на тръжна процедура за избор на обучаваща организация за провеждане на предвидените в проекта обучения. Изборът ще бъде направен при спазване Закона за обществените поръчки и условията на ПМС 55/12.03.07 за определяне на изпълнител, свързаните нормативни актове, правилата на ЕСФ за възлагане и етичните норми. Задължително условие е обучаващата организация да притежавам лиценз за Център за професионално обучение, издаден от НАПОО. Със спечелилия търга кандидат ще бъде сключен договор за възлагане на обучителни услуги. Отговорността за правилното провеждане на тръжните процедури в съответствие с правните норми и спазването на заложените срокове ще бъде на Ръководителя на проекта. Задължение на обучаващата организация ще бъде осигуряването на необходимите учебни материали.
2.Организация на обученията Изготвяне на окончателни списъци на целевите групи по видовете обучения. Участниците в обученията попълват Молба-декларация за участие в обучението. Ръководителят на проекта уведомява всички участници за целите на проекта, началната дата, съдържанието и плана за провеждане на съответното обучение. Лекторите подготвят конкретното учебно съдържание, необходимите демонстрационни материали, казуси, тестове и др. за целите на занятията. Избраният Център за професионално обучение ще подсигури тетрадки, химикалки и учебници за курсистите. Изготвените подробни учебни програми, съобразени с всички изисквания за придобиване на заявените конкретни знания и умения се предоставят на всеки участник в обучението. За нуждите на обучението Водещата организация ще предостави за ползване собствени две учебни зали.
3.Провеждане на обучения за професионална квалификация При формирането на учебните програми са заложени курсове на обучение, третиращи проблеми, с които служителите и административния персонал на „Гардения ВВВ” ООД се сблъскват почти всеки ден, в изпълнение на своите професионални задължения. След проведени лични разговори и извършен анализ на отчетените нужди се установи потребност от обучение в областта на икономиката и туристическото обслужване. В отговор на тези потребности, дружеството предвижда да обучи своите служители в специалностите: • 3451204 – Икономика и мениджмънт • 8120101 – Организация на туризма и свободното време Обучението ще е организирано в три самостоятелни курса, в които служителите ще усвоят основните теоретични и практически знания. За гр. София: • Специалност „Икономика и мениджмънт” – 1 група от 10 човека За гр. Банско: • Специалност „Икономика и мениджмънт” – 1 група по 25 човека всяка • Специалност „Организация на туризма и свободното време” – 1 група 25 човека За обученията в град София ще бъде наета зала, а за обученията в Банско ще бъдат използвани двете конферентни зали на „Парк Хотел Гардения”. Ще бъде наета и презентационна техника за теоретичните обучение, с цел по-добро усвояване и онагледяване на учебния материал. Продължителността на всеки курс ще е 152 уч. часа, като се предвиждат допълнителни 4 уч. часа за провеждане на заключителен изпит. Общата продължителност на обученията на трите групи е 456 уч. часа и 12 уч. часа за провеждане на заключителен изпит. На успешно издържалите заключителния изпит по специалността Центъра за професионално обучение ще издаде документ, удостоверяващ придобитите знания и умения (Удостоверение).
4.Провеждане на обучение за придобиване, разширяване на знанията и развитие на ключови компетенции Обучението е организирано в три самостоятелни курса, като продължителността на всеки от тях е 40 учебни часа. Обучението е организирано в 3 групи: За гр. София: • 1 група от 10 човека За гр. Банско: • 2 групи по 25 човека всяка Общата продължителност на обучението за ключови компетенции за трите групи е 120 учебни часа. За обученията в град София ще бъде наета зала, а за обученията в Банско ще бъдат използвани двете конферентни зали на „Парк Хотел Гардения”.
5.Публичност и визуализация на проекта Предвидените в проекта мерки за информираност и публичност, съответстват на правилата посочени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. При визуализацията на проекта ще бъдат спазени и изискванията на чл. 8 §4 от Регламент на Комисията № 1828/2006. При изработката на средствата за популяризиране на проекта ще се спазват техническите изисквания на чл. 9 от Регламент на Комисията № 1828/2006. Популяризирането ще се осъществи в две основни направления: • Информиране на персонала на дружеството В документите, които ще бъдат издавани на обучаемите след успешно завършване на обучението, ще бъдат поставени: - логото на Европейския съюз и Европейския социален фонд - логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, - текст, обозначаващ, че реализираните дейности по обучението са съфинансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Тези индикатори ще бъдат поставени и на всички документи, изработени за нуждите и целите на обучението като учебни програми, присъствени форми, изпитни материали и др. • Информиране на общността в региона Ще бъде разпространена брошура, която ще дава концентрирана и ясна информация относно целите на проекта и самата водеща организация. Изрично ще бъде посочено, че изброените обучения се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По този начин се очаква да се популяризират ползите от проекта и да се насърчи участието на заетите лица в програми за повишаване на професионалните им компетенции. Предвижда се информацията за ползата от инвестиции в човешките ресурси в брошурата да бъде разпространена и сред други фирми в бранша. На видимо място в „Парк Хотел Гардения”, гр. Банско, в които работят обучаемите, и административния офис на фирмата в гр. София, ще бъдат поставени табели съдържащи следните реквизити: - емблемата на Европейския съюз съгласно графичните стандарти установени в приложение 1 към Регламент на Комисията № 1828/2006, обозначение че проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и наименование на проекта. По този начин ще се акцентира върху значимия принос на дейностите финансирани от Европейския социален фонд за представителите на целевата група от фирмата и за обществото като цяло.
6.Мониторинг и оценка на проекта Ще бъде изработена Процедура по мониторинг, наблюдение и контрол, чрез която ще се извършва вътрешна оценка на предвидените дейности. С цел да се установи обратна връзка с обучаемите, ще бъде съставена анкетна карта, посредством която служителите ще могат да изразяват мнението си в края на обучението. По този начин ще се проследи до колко бенефициентите са удовлетворени от обучението. Резултатите от допитването ще бъдат систематизирани и обобщени под формата на Доклад. Измерването на ефективността от изпълнението на проекта ще се извършва и чрез количествени показатели, засягащи: • брой лица, включени в обученията; • редовност на посещенията на всеки обучаем; • междинни и крайни резултати от проверката на усвоените знания и умения; • брой лица, завършили успешно. През целия период на проекта Ръководителят ще контролира изпълнението на дейностите, ще наблюдава и следи работата на екипа, както и ефективността на обучаващата организация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 387 BGN
Общ бюджет: 80 732 BGN
БФП: 64 585 BGN
Общо изплатени средства: 64 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 500 BGN
2011 50 080 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 325 BGN
2011 42 568 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 893 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 175 BGN
2011 7 512 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 687 BGN
Финансиране от бенефициента 18 347 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Лица, успешно завършили обучение за професионална квалификация
Индикатор 6 Лица, завършили успешно обучение по ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз