Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/005-03
Наименование: ,,Укрепване на свлачищен участък на общински път № PDV 2113 гр. Куклен - Манастир ,,Св. Св. Козма и Дамиан” („Св. Врач”) - с. Гълъбово при km 5+839, община Куклен”
Бенефициент: Община Куклен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 05.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Куклен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за (1) повишаване на безопасността, (2) подобряване на сигурността, (3) ограничаване и (4) максимално предотвратяване на рисковете и щетите за инфраструктурата и населението живеещо, посещаващо и работещо на територията на община Куклен, посредством изграждането на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за заздравяване и предотвратяване на свлачищните процеси
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Управление и изпълнение на проекта Изпълнение на дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
Изпълнение на дейност 2 Избор на фирма и подготовка на тръжна документация Изпълнение на дейност 2 Избор на фирма и подготовка на тръжна документация
Изпълнение на дейност 3 Осигуряване на информация и публичност Изпълнение на дейност 3 Осигуряване на информация и публичност
Изпълнение на дейност 4 Избор на фирма – изпълнител на СМР Изпълнение на дейност 4 Избор на фирма – изпълнител на СМР
Изпълнение на дейност 5 Избор на фирма – изпълнител на СН Изпълнение на дейност 5 Избор на фирма – изпълнител на СН
Изпълнение на дейност 6 СМР по укрепване на свлачищния участък Изпълнение на дейност 6 СМР по укрепване на свлачищния участък
Изпълнение на дейност 7 Извършване на строителен надзор Изпълнение на дейност 7 Извършване на строителен надзор
Изпълнение на дейност 8 Отчетност пред УО Изпълнение на дейност 8 Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 973 491 BGN
Общ бюджет: 709 269 BGN
БФП: 709 269 BGN
Общо изплатени средства: 709 269 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 709 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 292 047 BGN
2011 206 242 BGN
2012 210 979 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
709 269 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 602 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 248 240 BGN
2011 175 306 BGN
2012 179 332 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
602 878 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 807 BGN
2011 30 936 BGN
2012 31 647 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 390 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ^&Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 .,.Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 !)Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 )(Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 %%Създадени нови работни места: - постоянни - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз