Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/009-01
Наименование: “Укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница”
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 29.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Проекта цели осигуряване на защита на живота и имуществото на гражданите, чрез укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница
Дейности: дейност 1 (Създаване на организация за управление, контрол и мониторинг на проекта)
дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители) дейността се извършва от 2 до 11 и от 14 до 24 месеци от началото на проекта
дейност 3 (Изграждане на контролно-измервателна система с нулево и първо измерване преди началото на предвидените в работния проект СМР)
дейност 4 (Изпълнение на геозащитни строително монтажни работи)
дейност 5 (Строителен и авторски надзор)
дейност 6 (Публичност и визуализация по проекта)
дейност 7 (Одит на проект “Укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 638 740 BGN
Общ бюджет: 413 378 BGN
БФП: 413 378 BGN
Общо изплатени средства: 413 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 413 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 413 378 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
413 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 351 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 351 371 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 007 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 007 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ((Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 ##Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 . Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 % Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 @ Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз