Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/001-01
Наименование: „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 05.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: • Подобряване жизнената среда и възможностите за развитие на кв. „Лисец”, осигурявайки защита на населението и инфраструктурата чрез извършване на превантивни мерки за заздравяване и укрепване на свлачище на ул. „Топлеш”.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 1.1 Сформиране на Надзорна Комисия (НК) при Община Габрово Изпълнение на дейност 1.1 Сформиране на Надзорна Комисия (НК) при Община Габрово
Изпълнение на дейност 1.2. Сформиране на екип за управление на проекта Изпълнение на дейност 1.2. Сформиране на екип за управление на проекта
Изпълнение на дейност 1.3. Технически доклади и финансови отчети Изпълнение на дейност 1.3. Технически доклади и финансови отчети
Изпълнение на дейност 1.4. Мониторинг Изпълнение на дейност 1.4. Мониторинг
Изпълнение на дейност 2 PR и визуализация Изпълнение на дейност 2 PR и визуализация
Изпълнение на дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжни процедури Изпълнение на дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на дейност 5 Изпълнение на СМР Изпълнение на дейност 5 Изпълнение на СМР
Изпълнение на дейност 6 Авторски надзор Изпълнение на дейност 6 Авторски надзор
Изпълнение на дейност 7 Строителен надзор и инвеститорски контрол Изпълнение на дейност 7 Строителен надзор и инвеститорски контрол
Изпълнение на дейност 8 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнението СМР Изпълнение на дейност 8 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнението СМР
Изпълнение на дейност 9 Одит Изпълнение на дейност 9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 937 622 BGN
Общ бюджет: 737 855 BGN
БФП: 737 855 BGN
Общо изплатени средства: 737 855 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 737 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 655 930 BGN
2012 81 925 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
737 855 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 627 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 557 541 BGN
2012 69 636 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
627 177 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 98 390 BGN
2012 12 289 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 678 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 $ .Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 ,,Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 ^Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 @ ..Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 ) Създадени нови работни места: - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз