Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/010
Наименование: „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.”
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 05.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на жизнената среда и привлекателността на квартал на София, както и защита на живота и имуществото на населението в квартал „Филиповци” на столицата
Дейности: (Дейност 1) Избор на изпълнител на строителни дейности
(Дейност 2) Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор
(Дейност 3) Строително-монтажни дейности
(Дейност 4) Осъществяване на строителен надзор
(Дейност 5) Отчетни доклади (дейността се извършва 3,6,9,12,15,18,21 и 23 месеци от проекта)
(Дейност 6) Консултантска дейност по управление на проекта и обществени поръчки
(Дейност 7) Информация и публичност (дейността се извършва 2 и 7 месеци)
(Дейност 8) Избор на доставчик на рекламни материали
Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 829 783 BGN
Общ бюджет: 518 147 BGN
БФП: 518 147 BGN
Общо изплатени средства: 518 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 518 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 290 424 BGN
2012 0 BGN
2013 215 078 BGN
2014 12 644 BGN
2015 0 BGN
518 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 440 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 246 860 BGN
2012 0 BGN
2013 182 817 BGN
2014 10 747 BGN
2015 0 BGN
440 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 564 BGN
2012 0 BGN
2013 32 262 BGN
2014 1 897 BGN
2015 0 BGN
77 722 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището (жители на кв. „Филиповци”)
Индикатор 2 изясняване Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 определяне на обща Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 # Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 ..Създадени нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 6 @Население на столицата (крайни бенефициенти)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз