Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/004
Наименование: „Балчик - укрепване свлачище „Сборно място”, подобект: „Вертикална шахта 5” и подобект: „Вертикална шахта 6”
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 05.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Ограничаване и максимално предотвратяване на щетите и рисковете за живота и имуществото на жителите в района на свлачище “ Сборно място” в гр. Балчик, чрез изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура, възпрепятствуващи свлачищните процеси.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта
дейност 2 Провеждане на пресконференция за представяне на Проекта
дейност 3 Избор на консултант за подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Визуализация и публичност
дейност 5 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител по укрепване на свлачище “Сборно място”
дейност 6 Избор на изпълнител на строителен надзор
дейност 7 Извършване укрепването на свлачище “Сборно място”град Балчик
дейност 8 Провеждане на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 9 Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 10 Приемане на укрепителните съоръжения на свлачище “Сборно място” град Балчик
дейност 11 Одит на проекта
дейност 12 Провеждане на пресконференция за отчитане изпълнението на Проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 577 241 BGN
Общ бюджет: 557 242 BGN
БФП: 557 242 BGN
Общо изплатени средства: 557 242 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 557 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 173 172 BGN
2012 217 717 BGN
2013 166 353 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
557 242 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 473 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 147 196 BGN
2012 185 059 BGN
2013 141 400 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
473 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 976 BGN
2012 32 658 BGN
2013 24 953 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 586 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 !!Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 (Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 ((Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 #$Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 !@ Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз