Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0141-C0001
Номер на проект: СТ/QMS/007/15.01.2008
Наименование: Внедряване на системи за управление качество и околната среда в "Мазалат" ЕООД
Бенефициент: "Мазалат" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: да се допринесе за развитието на динамично и конкурентоспособно българско предприятие Мазалат ЕООД
Дейности: Сформиране на екип, управление на проекта. Управление на проекта Сформиране на екип за внедряването на системите.Екипът включва консултантите, Ръководителят на проекта и управител на дружеството, координаторът по проекта и работна група , в която участват специалисти от различни отдели.
Избор на консултантска организация. Избор на консултантска организация / консултант, която да подпомогне екипа във въвеждането на системите за управление 9001:2000 и ISO 14001:2004.
Внедряване на системите за управление – ИСО 9001 и 14001. Внедряването на системите ще се извършва от екипа по проекта, сформирана специална работна група и основно подпомогнати от консултанска организация.
Избор на сертификационна организация. Избор на сертификационна организация, която да сертифицира системите за управление 9001:2000 и ISO 14001:2004.
Сертификационна дейност. След провеждане на успешния сертификационен одит ще бъдат издадени два сертификата: ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.
Финална отчетност. При приключването на дейностите по проекта, дружеството ще изготви и представи на Междинното звено финален отчет, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнение и постигнати резултати.
Архивиране. След приключване на проекта екипът ще предаде с приемо-предавателен протокол цялата документация по проекта на определено от управителя на фирмата лице.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 125 BGN
Общ бюджет: 32 169 BGN
БФП: 16 085 BGN
Общо изплатени средства: 16 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 085 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 672 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 672 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 413 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 413 BGN
Финансиране от бенефициента 16 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз