Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0245-C0001
Номер на проект: ESF-2102-04-04001
Наименование: Професионалната квалификация - гаранция за качество и конкурентоспособност на Кнсервена фабрика "Пелтина"
Бенефициент: "ПЕЛТИНА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: 1.Професионална квалификация по специалност "Оперотор в ХВП"- 33 лица, 164 уч.часа,1 гр.х17 и 1гр.х16 лица, 2. Професионална квалификация "Електротехник"- 187 уч. часа, 7 лица,3. Чуждоезиково обучение- 70 уч. часа, 5 лица, 4. Дигитална компетентност- 40 уч. часа, 2 групи по 10 лица,5.Дейности по информиране и публичност
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Управление и координация на проекта Осигуряване на ефективно управление и координация на дейностите за гарантиране качеството на изпълнение на проектните дейности и постигане на очакваните резултати.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2- Популяризиране на проекта и ОП "РЧР" Популяризиране целите и приоритетите на проекта и дейностите, предвидени в него;създаване на условия потенциалните участници в целевата група да получат информация за целите на ОП "РЧР".
Подготовка и изпълнение на Дейност 3- Избор на подизпълнители за провеждане на обучението /ПМС 55/ Осигуряване на обучаващи институции, способни и мотивирани да постигнат заложените в проекта цели.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4- Провеждане на професионално обучение по част от професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост", специалност "Произв. на консерви" Повишаване на възможностите за професионална реализация на участниците в целевата група и повишаване производителноста на труда и качеството на производството на храни. Установяване на висококачествени процедури за проверка на знанията и уменията на обучаваните и издаване на сертификати /удостоверения/.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5- Провеждане на професионално обучение по част от професия "Електромонтьор", специалност "Ел. машини и апарати" Повишаване на възможностите за професионална реализация на участниците в целевата група и повишаване производителноста на труда и качеството на производството на храни. Установяване на висококачествени процедури за проверка на знанията и уменията на обучаваните и издаване на сертификати /удостоверения/.
Подготовка и изпълнение на Дейност 6- Провеждане на обучение по ключови компетенции общуване на английски език Повишаване на възможностите на заетите лица, участници в целевата група по проекта, за лична реализация, активен граждански живот, интегриране и трудоспособност в общество, базирано на знанието.
Подготовка и изпълнение на Дейност 7- Провеждане на обучение за ключови компетенции и дигитална компетентност Повишаване на възможностите на заетите лица, участници в целевата група по проекта, за лична реализация, активен граждански живот, интегриране и трудоспособност в общество, базирано на знанието.
Подготовка и изпълнение на Дейност 8- Приключване и отчитане на проекта Приключване и отчитане на проекта- Изготвяне на технически и финансов отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интернационална компания по мениджмънт и сервиз" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 591 BGN
Общ бюджет: 44 691 BGN
БФП: 35 753 BGN
Общо изплатени средства: 35 752 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 318 BGN
2011 28 433 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 752 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 220 BGN
2011 24 168 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 389 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 098 BGN
2011 4 265 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 363 BGN
Финансиране от бенефициента 9 148 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз