Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0027-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/40
Наименование: Изграждане и устойчиво развитие на научен потенциал в областта на създаването на нови материали, в т.ч. и на наноматериали
Бенефициент: Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев" БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1*
Изпълнение на дейност 1* “Подкрепа на нови и започнали докторски програми”
Подготовка на дейност 2а
Изпълнение на дейност 2а* “Развитие на постдокторантите чрез ускорено повишаване на професионалната им квалификация”
Подготовка на дейност 2b
Изпълнение на дейност 2b* “Подготовка на специализантите за дисертационни процедури чрез целенасочено участие в дисертабилни изследователски задачи”
Подготовка на Дейност 3*
Изпълнение на дейност 3* “Осъществяване на публичност на Проекта”
Подготовка на дейност 4*
Изпълнение на дейност 4* “Интегриране в Европейското научно пространство”
Подготовка на дейност 5*
Изпълнение на дейност 5* “Участие в разработването на нови технологии и материали и трансфера им в производствени фирми”.
Подготовка на дейност 6*
Изпълнение на дейност 6* “Закупуване на апаратура (компютри и хардуер, и прибори)”
Подготовка на дейност 7
Изпълнение на дейност 7* “Организация и управление на Проекта”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 569 BGN
Общ бюджет: 119 854 BGN
БФП: 116 594 BGN
Общо изплатени средства: 116 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 500 BGN
2009 0 BGN
2010 38 757 BGN
2011 0 BGN
2012 39 323 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 725 BGN
2009 0 BGN
2010 32 943 BGN
2011 0 BGN
2012 33 425 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 775 BGN
2009 0 BGN
2010 5 814 BGN
2011 0 BGN
2012 5 898 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 487 BGN
Финансиране от бенефициента 5 377 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз