Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0260-C0001
Номер на проект: ЕSF-2102-01-11021
Наименование: "Квалифицирания персонал - предпоставка за успешно развитие и по-добър живот"
Бенефициент: Национален институт за професионално образование и обучение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 23.12.2009
Дата на приключване: 23.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и производителността на труда на персонала на партньорите по проекта и респективно тяхната конкурентноспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия. По-конкретно целта е повишаване адаптивността и конкурентноспособността на персонала чрез укрепване на системите за развитие на човешките ресурси във фирмата; създаване на добри практики и модел с цел повишаване на информираността на работодателите в страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда; привеждане на квалификацията на персонала във ВО и фирмите-партньори в съответствие със специфичните изисквания на Българска строителна камара; създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
Дейности: Дейност 1 : Администриране и координиране проекта Екипът за организация и управление на проекта се състои от 4 човека, чиято задача е да координират и подпомагат реализирането на дейностите по проекта. Всеки от членовете има ясно разпределена роля в рамките на проекта , носи отговорност за извършването на определен тип дейност и за проследяване на изпълнението й , както и за осигуряване качеството и ефективността на обучението. При стартирането на проекта ще се уточнят и регламентират начините за комуникация между Партньорите и ВО, което ще осигури стриктното изпълнение на дейностите по време и начин, планирани в проектното предложение.
Дейност 2 : Подбор на подизпълнител Изборът ще бъде проведен по условията на 55 ПМС/2007 г. Подготовка и одобрение на тръжно досие за избор на доставчик на материали, консумативи и материални запаси, провеждане на тръжна процедура и сключване на договор със спечелилия контрагент
Дейност 3 – Подготовка и изпълнение - Информиране и публичност Издаване на брошура относно развитието на проекта по развитието на човешките ресурси , необходимостта от въвеждане на нови форми за професионално обучение , отговарящи на европейските стандарти ; Публикации в Интернет страници , относно реализацията на проекта.
Дейност 4 – Подготовка и изпълнение - Провеждане на обучение по специалност „Външни облицовки и настилки” Разпределение на заете лица по групи, събразно работният им график и нивото на владеене на основните процеси в професията. Разработване на материали ( Учебни пособия ,тестове , казуси и др.) отговарящи за нуждите на конкретното обучение. Разпределение на закупените материали за обезпечаване на теоритичното и практическо обучение. Разработване на график за обучението по групи.
Дейност 5 Мониторинг и вътрешна оценка Наблюдение , самооценка и въвеждане на корективи. Ежемесечни посещения на 2-ма от членовете за управление на екипа на мястото на провеждане на обучението . Посещенията ще се отбелязват в доклади,като ще се описват и евентуалните пречки , възникнали в процеса на обучение, както и предложения и мнения от крайните бенефициенти, относно обучението.
Партньори
Партньори:
"АГРОМАХ" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 290 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 40 823 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз