Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0249-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11017
Наименование: Повишаване адаптивността на заетите в "Евромаркет БРД" ООД чрез обучения по ключови компетентности
Бенефициент: Евромаркет БРД ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 21.12.2009
Дата на приключване: 21.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към повишаване производителността на труда в Евромаркет БРД ООД чрез инвестиции в обучения по ключови компетентности на заети лица и комплексно подобряване системата за развитие на човешките ресурси в компанията. По този начин ще се даде възможност и за подобряване капацитета на фирмата в изпълнението на проекти в областта на търговията, мениджмънта и търговското обслужване, както и за повишаване качеството на работата.
Дейности: Дейност 1: Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на детайлизирана програма на дейностите. Добро управление на проекта. До три дни след подписването на Договора с АЗ като МЗ по ОП „РЧР” ще се проведе първата работна среща на екипа по проекта. Екипът включва: Ръководител на проекта, двама Координатори – обучения, Счетоводител на проекта. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва детайлно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите професионални компетентности; обхват на длъжностните характеристики; актуализиран времеви проектен график; прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите; въведени механизми за вътрешноекипна комуникация и процес на субординация. За всеки етап от изпълнение на проекта ще бъдат одобрени индикатори за напредък, чрез които ще се измерват постигнатите количествени и качествени резултати. Планът ще отчита в максимална степен задълженията на „Евромаркет БРД” ООД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: подготовка на междинни технически доклади и финансови отчети и искания за междинни плащания; отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнители по ПМС 55/12.03.2007 г.; съхраняване на проектното досие и др. Регулярно ще се ревизира детайлизирания месечен график на дейностите и при необходимост ще се предвижда възможност за корекция.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за открит избор на изпълнители от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на образователни услуги. Евромаркет ще се ръководи от следните критерии при избора на изпълнители: опит в предоставяне на обучението, опит по проекти, „икономически най-изгодна оферта” и др. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с МЗ, подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Провеждане на теоретични и практически обучения по ключови компетентности за работа с ERP система за 27 логистици. Начало: 4-ти проектен месец. Продължителност: 100 часа. Обучението ще обхване 27 логистици, разделени на 2 групи от по 13 и 14 човека и ще продължи по 100 учебни часа (32 теория и 68 практика) за всяка група. Обучението по теоритичните модули е задължително присъствена форма, а практиката – под различни форми индивидуално решаване на поставени казуси с консултации от лектор, дистанционно обучение, експериментални разработки и др. В края на обучението успешно завършилите и издържали изходящия тест ще получат Сертификати от избрания доставчик на обучението.
Дейност 4: Провеждане на обучение за общо 45 мениджъри на „Евромаркет БРД” ООД Провеждане на обучение за общо 45 мениджъри на „Евромаркет БРД” ООД по: „Умения за работа в екип” – 5 часа, „Управление на стреса и времето” – 5 часа, „Мотивационни обучения” – 8 часа, „Управление на конфликти” – 8 часа, „Управление на промяната” – 5 часа, „Управление за поемане и оценка на риска” – 8 часа, „Управления за планиране, анализиране и контролиране” – 8 часа, „Лидерски умения” – 14 часа. Всеки от мениджърите ще премине общо 61 учебни часа по ключови компетентности. Обученията ще се провеждат в съботно – неделна форма, в офиса на Водещата организация. В края на всяко обучение участниците ще получат сертификати, описани конкретно в таблиците по-долу. Общата продължителност на обученията ще бъде 4 проектни месеца. Начало – 5-ти проектен месец.
Дейност 5: Обучение за 109 търговски специалисти по „Подобряване на търговски и презентационни умения, водене на преговори. Разговори с клиент”. Обученията ще се провеждат в съботно – неделна форма, в обучителната зала на Водещата организация, в 5 групи от по 22 човека (последната от 21 души). В края на всяко обучение участниците ще получат сертификати, описани конкретно в таблиците. Общата продължителност на обученията ще бъде 4 проектни месеца. Начало – 6-ти проектен месец.
Дейност 6: Обучение за 43 сервизни специалисти по „Умения за работа с клиент. Продажбени умения в В2В условия” и по „Изграждане на търговски презентационни умения. Методи за въздействие на клиента”. Формат на обучителните модули – съботно – неделен, разделени в 3 групи от по 15 човека (последната от 13), в обучителните зали на Евромаркет. Общата продължителност на обученията ще бъде 4 проектни месеца.
Дейност 7: Обучение за 30 бизнес координатори по „Водене на делова коренспонденция”. Обучаемите ще бъдат разделени на 2 групи от по 15 човека, които ще се обучават съботно-неделно по 8 часа дневно в обучителните зали на Евромаркет в рамките на 2 проектни месеца.
Дейност 8: Доклад за нуждите от по-нататъшни обучения и квалификации. По време на обучителния процес курсистите ще попълват анкети за удовлетвореността от своето участие в дейностите по проекта. Анкетите ще дадат възможност на екипа на проекта да събере обратна информация за ефекта на новите знания и умения върху обучаемите. Същевременно анкетите ще позволят да се проучат по-нататъшните нужди от обучение и квалификация на служителите на Евромаркет БРД. Събраните данни ще послужат за изготвянето на анализ за качествената оценка на постигнатите резултати от самите бенефициенти, както и за разработване на средносрочна програма за нуждите от професионална квалификация на служителите в компанията.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност. Текущо обявяване на информация за проекта на Интернет – страницата на кандидата; изготвена 1 информационна табела за оповестяване на проекта, която ще бъде поставена на входа на централата на фирмата в София; отпечатана информационна листовка в тираж от 500 броя; проведена пресконференция с най-малки 80 участници; най-малко 8 публикации в медиите, свързани с проекта.
Дейност 10: Финансово и техническо отчитане на проекта. През последните 2 проектни месеца ще бъдат подготвени окончателните технически доклад и финансов отчет, съгласно изискванията на Междинното звено.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 114 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 32 620 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз