Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност
Бенефициент: Фондация "Земята-източник на доходи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Перущица
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1.1* Провеждане на срещи с ромски семейства
Подготовка на дейност 1.2 Сформиране на инициативни групи от ромски семейства
Изпълнение на дейност 1.2 Сформиране на инициативни групи от ромски семейства
Изпълнение на дейност 1.3* Организиране на периодични срещи между инициативните групи и преподаватели от учебните заведения
Изпълнение на дейност 1.4* Провеждане на беседи с ромските семейства във връзка с ранното отпадане на момичетата от училище
Изпълнение на дейност 1.5 Отпечтване на листовки за възможностите за професионално обучение
Изпълнение на дейност 1.6 Стартиране на младежки инициативи за прилагане на ефективни и природосъобразни селскостопански технологии
Изпълнение на дейност 2.1 Осигуряване на учебни помагала и специализирани издания в двете основни училища и професионалните гимназии по селско стопанство в гр.Перущица и гр.Първомай
Изпълнение на дейност 2.2* Осигуряване на технически пособия за повишаване качеството на учебния процес
Подготовка на дейност 2.3 Стартиране на ученически инициативи за прилагане на нови и ефективни технологии в селското стопанство
Изпълнение на дейност 2.3 Стартиране на ученически инициативи за прилагане на нови и ефективни технологии в селското стопанство
Изпълнение на дейност 2.4. Провеждане на специализирани обучения на участниците в инициативите от лектори от Аграрния университет в гр.Пловдив
Изпълнение на дейност 2.5. Организиране на „Седмица на новите технологии в селското стопанство” в гр.Перущица и гр.Първомай
Изпълнение на дейност 3.1 Определяне на участниците в извънкласните форми на обучение
Изпълнение на дейност 3.2 * Оказване на техническа помощ за стартиране на извънкласни дейности
Изпълнение на дейност 3.3 Стартиране на дейностите в извънкласните форми на обучение
Изпълнение на дейност 3.4.* Включване на родителите в подготовката и провеждането на извънкласните форми
Изпълнение на дейност 3.5 Организиране на състезания и конкурсни изяви на общинско ниво
Изпълнение на дейност 3.6. Участие на победителите в общинските състезания и конкурси в изяви на национално ниво
Подготовка на дейност 4.1 Провеждане на семинар на тема „Проблеми и успешни практики при обучението в мултикултурна среда”
Изпълнение на дейност 4.1. Провеждане на семинар на тема „Проблеми и успешни практики при обучението в мултикултурна среда”
Изпълнение на дейност 4.2.* Провеждане на обучение за повишаване квалификацията на преподавателите за работа в мултикултурн
Подготовка на дейност 4.3 Публикуване на брошура с практически казуси, обобщаващи опита от работата с ученици от различни етнически общности
Изпълнение на дейност 4.3 Публикуване на брошура с практически казуси, обобщаващи опита от работата с ученици от различни етнически общности
Изпълнение на дейност 5.1. Организиране на текущи агротехнически консултации за ромските семейства
Подготовка на дейност 5.2 Провеждане на цикъл от обучения на ромските семейста за прилагане на нови селскостопански технологии
Изпълнение на дейност 5.2 Провеждане на цикъл от обучения на ромските семейста за прилагане на нови селскостопански технологии
Изпълнение на дейност 5.3. Стартиране на финансови схеми за покупка на земеделска земя, селскостопанска техника и консумативи на ромските семейства
Изпълнение на дейност 6.1.* Сформиране на работни групи за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност
Изпълнение на дейност 6.2 Създаване и текуща дейност на информационни центрове за подкрепа на земеделските производители в гр.Перущица и гр.Първомай.
Изпълнение на дейност 6.3 Участие на партньорите по проекта в дейността на местните инициативни групи (МИГ), създадени по програма „ЛИДЕР”
Изпълнение на дейност 6.4* Провеждане на 2 междинни и 1 заключителен семинар по проекта за обобщаване на постигнатите резултати и определяне насоките за развитие
Изпълнение на дейност 6.5.* Организиране на широка медийна кампания за представяне на проблемите при обучението на децата в мултикултурна среда
Подготовка на дейност 5.2.а. Публикуване на брошура с перспективни технологии в областта на биологичното земеделие
Изпълнение на дейност 5.2.а. Публикуване на брошура с перспективни технологии в областта на биологичното земеделие
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 000 BGN
Общ бюджет: 82 712 BGN
БФП: 82 712 BGN
Общо изплатени средства: 82 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 000 BGN
2009 46 066 BGN
2010 18 640 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 300 BGN
2009 39 156 BGN
2010 15 844 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 300 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 700 BGN
2009 6 910 BGN
2010 2 796 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 406 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз