Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0059-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/70
Наименование: Заедно към по-добро
Бенефициент: Община Лозница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 19.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Лозница
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Организиране на родителски срещи в двете села и привличане на родителската общност за реализиране на идеите на проекта
Дейност 2 Организиране на семинари и форуми за учителите и родителите от двете училища на теми за правата на малцинствата и защита от дискриминация .
Дейност 3 Включване на темите за правата на малцинствата, на човека и детето и защита от дискриминация в часовете на класния ръководител.
Дейност 4* Повишаване на квалификацията на педагогическите кадри
Дейност 5 Създаване на 4 полуинтернатни групи в 4 –те селища и предлагане на конпесаторна програма за попълване на пропуските на учениците- билингви
Дейност 6* Създаване на ателиета на ученическото творчество в ритуалните зали на училищата.
Дейност 7 Организиране на викторини на теми „Знам за твоите обичаи, традиции и празници”
Дейност 8* Извънкласни дейности - разширяване и разнообразяване на културните инициативи
Дейност 9 Дейности за привличане на отпадналите ученици
Дейност 10 Организиране на ден на знанието с участието на ученици, родители и учители: „Гордея се, защото знам”
Дейност 11* Организиране на спортни дни и състезания, съвместно с родители „Бързи и сръчни”
Дейност 12* Екскурзии с цел опознаване общината и областта
Дейност 13* Участия и посещения във фолклорни празници на регионално и местно ниво.
Дейност 14 Участия в ден на самоуправлението
Дейност 15* Издаване на брошури по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 797 BGN
Общ бюджет: 43 554 BGN
БФП: 39 573 BGN
Общо изплатени средства: 38 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 559 BGN
2009 11 782 BGN
2010 11 341 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 225 BGN
2009 10 015 BGN
2010 9 640 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 880 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 334 BGN
2009 1 767 BGN
2010 1 701 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 802 BGN
Финансиране от бенефициента 5 856 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз