Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Приемни групи за подкрепа (ПГП) в мултиетническа среда
Бенефициент: 136 Oсновно училище "Любен Каравелов", гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Година 1 - І. Разработване на концепция и структура на приемните групи за подкрепа(ПГП)
Година 1 - ІІ. Оборудване на помещения за работата на ПГП Технически контрол по дейностите, свързани с оборудването
Година 1 - ІІІ. Сформиране на четири приемни групи
Година 1 - ІV. Създаване на шест приемни групи- ателиета
Година 1 - V. Разработване на програми за образователно-занимателните дейности
Година 1 - VІ. Обучителни дейности с всички учители от 136 ОУ „Л.Каравелов” за работа в ПГП
Година 1 - VІІ.* Образователни дейности с учениците; За всички ПГП Заниманки 5 дни седмично по 4 часа
Година 1 - VІІІ.* Образователни дейности с учениците в ПГП- ателиета 1 път седмично по 2 учебни часа
Година 1 - ІХ. Подготовка и реализация на публични изпити във всяка ПГП
Година 1 - Х.* Провеждане на информационни срещи за родители
Година 1 - ХІ.* Подготовка и реализация на здравно-информационни беседи за родители
Година 1 - ХІІ.* Изготвяне на текущи отчети, доклади, класифициране, обработка и обобщение на материали във връзка с приключване на І етап от проекта
Година 1 - ХІІІ.* Изготвяне на предложения за корекционни програми за следващия етап в реализацията на проекта
Година 1 - ХІV.* Текущи срещи между партниращите организации.
Година 1 - ХV.* Изработване на ученическо портфолио с различни рубрики, включващи продукти от дейността на ромските ученици в ПГП
Година 1 - ХVІ.* Изготвяне на програми за мониторинг на дейностите и финансов контрол
Година 1 - ХVІІ.* Изработване на ученическо портфолио с различни рубрики, включващи продукти от дейностите на ромските ученици в ПГП
Година 2 - І. Сформиране на 4 ПГП-Заниманка 1, Заниманка 2, заниманка 3, Заниманка 4 и 6 ателиета- по 3 в начален и среден курс
Година 2 - ІІ.*Текущи срещи между партниращите организации
Година 2 - ІІІ.* Образователни дейности с учениците от ПГП
Година 2 - IV.* Образователни дейности с учениците За всички ПГП Заниманки- 5 дни седмично по 4 часа
Година 2 - V.* Образователни дейности с учениците в ПГП- ателиета 1 път седмично по 2 учебни часа
Година 2 - VІ. Подготовка, и реализация на фотоизложба-презентация за проектните дейности
Година 2 - VІІ.* Изготвяне на текущи отчети, доклади, класифициране, обработка и обобщение на материали във връзка с приключване на ІІ етап от проекта
Година 2 - VІІІ. Текущ мониторинг на резултатите от административните, финансовите, техническите, образователните дейности по проекта чрез попълване на оценъчни карти
Година 2 - IX. Презентация на проектните дейности в медиите
Година 2 - Х. Съставяне и размножаване на информационни брошури за популяризация на дейностите по проекта
Година 2 - ХІ. Организиране и реализация на заключителен фест „Още нещо за нас...” с децата и учениците от всички ПГП и техните родители
ХІІ. Мултиплициране на положителния ефект от проекта чрез образователния сайт училището
Година 2 - ХІІІ.* Изработване на ученическо портфолио с различни рубрики, включващи продукти от дейността на ромските ученици в ПГП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 293 BGN
Общ бюджет: 43 732 BGN
БФП: 43 732 BGN
Общо изплатени средства: 43 730 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 458 BGN
2009 12 413 BGN
2010 14 859 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 730 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 989 BGN
2009 10 551 BGN
2010 12 630 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 469 BGN
2009 1 862 BGN
2010 2 229 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 560 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Брой социално интегрирани деца от ромски произход


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз