Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Училищна мрежа за интеграция"
Бенефициент: 131 СОУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1.Провеждане на среща на екипа.
1.2.Провеждане на Педагогически съвети съвместно с родители от Училищните настоятелства.
1.3.Изграждане на екип от представители на всички училища и партньорската организация.
2.1.Разработване на пакет за две обучения на учители за работа в мултиетническа среда.
2.2*.Провеждане на две тридневни обучения за обучители с участието на 21 учители от седемте учебни заведения, участващи в мрежата.
2.3.*Провеждане на 3 открити урока във всяко училище от преминалите обучението, на които ще присъстват част от другите обучаеми и колеги от съответното училище.
2.4.*Провеждане на месечни срещи, домакинствани от училищата в мрежата, за обсъждане на проблеми в работата и начини за тяхното преодоляване.
3.1.Провеждане на открита практика в ЦДГ 62 с участието на 60 деца от подготвителна група и на учители и директори от приемни училища на тема Социален свят (подготовка).
3.1.Провеждане на открита практика в ЦДГ 62 с участието на 60 деца от подготвителна група и на учители и директори от приемни училища на тема Социален свят.
3.2.Запознаване на учениците от І-ІV клас с автентични ромски приказки за подготвяне на конкурс между училищата на тема “Драматизиране на ромска приказка”.
3.3.Провеждане на конкурс между училищата на тема Драматизиране на ромска приказка (подготовка).
3.3.Провеждане на конкурс между училищата на тема Драматизиране на ромска приказка.
3.4.Провеждане на конкурс между училищата за есе на тема „Различни заедно”.
3.5.*Провеждане на обменни гостувания на празниците на училищата, включени в мрежата, с участието и на учениците, които ще бъдат привлечени във всяко приемно училище.
3.6.Провеждане на конкурс за рисунка на тема “Нашето училище – училище за всички” с участието на деца от предучилищната група в ЦДГ 62 и на 50 ученици от училищата в мрежата (подготовка).
3.6.Провеждане на конкурс за рисунка на тема “Нашето училище – училище за всички” с участието на деца от предучилищната група в ЦДГ 62 и на 50 ученици от училищата в мрежата.
3.7.Включване на родителите в работата на различните ателиета, съществуващи в училищата, като дейностите са насочени към мултикултурно общуване.
3.8.*Създаване на дискусионни клубове “Аз и другият” във всяко училище.
3.9.Провеждане на заключителна дискусия с участието на отбори от трима дебатиращи от всяко училище на тема «Различие, предразсъдъци, толерантност».
3.10.Провеждане на анкета сред учениците от “Училищна мрежа за интеграция” за установяване на нагласите им към интеграция на деца и ученици от различен етнически произход.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 475 BGN
Общ бюджет: 46 915 BGN
БФП: 46 915 BGN
Общо изплатени средства: 46 911 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 495 BGN
2009 31 068 BGN
2010 - 2 652 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 911 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 721 BGN
2009 26 408 BGN
2010 - 2 254 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 774 BGN
2009 4 660 BGN
2010 - 398 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 037 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз