Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Образование за всички - път към по - добро бъдеще"
Бенефициент: Община Елхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Сформиране на екипа за организация и управление на проекта.
2.Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг.
3.Закупуване на материали и оборудване за подобряване на средата и създаване на съвременни условия за развитие на потенциала на всяко дете и ученик.
4.*Обучение за подготовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда (подготовка).
4.*Обучение за подготовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда.
5.*Кръгли маси на тема “Проблеми на образованието при ромските деца и възможности за преодоляването им” (подготовка).
5.*Кръгли маси на тема “Проблеми на образованието при ромските деца и възможности за преодоляването им”.
6.Създаване и работа на Комисия за образователна интеграция в община Елхово (подготовка).
6.*Създаване и работа на Комисия за образователна интеграция в община Елхово.
7.*Седмици на толерантността (подготовка).
7.*Седмици на толерантността.
8.* Индивидуална работа с деца от детските градини, не владеещи достатъчно български език (подготовка).
8.*Индивидуална работа с деца от детските градини, не владеещи достатъчно български език.
9.* Допълнителни форми по български език и информационни технологии (подготовка).
9.*Допълнителни форми по български език и информационни технологии.
10.*Eднодневни екскурзии до Котел и Жеравна, Кабиле и Ямбол (подготовка).
10.*Eднодневни екскурзии до Котел и Жеравна, Кабиле и Ямбол.
11.*Родителски срещи.
12.Заключителна среща на проекта (подготовка).
12.Заключителна среща на проекта.
13.*Популяризиране на проекта и на изпълнението на Общинската програма за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците на МОН (подготовка).
13.Популяризиране на проекта и на изпълнението на Общинската програма за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците на МОН.
14.*Оценка на въздействието (подготовка).
14.*Оценка на въздействието.
15.*Мониторинг и оценка (подготовка).
15.Мониторинг и оценка.
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 994 BGN
Общ бюджет: 95 119 BGN
БФП: 95 119 BGN
Общо изплатени средства: 95 101 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 999 BGN
2009 14 625 BGN
2010 60 477 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 101 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 999 BGN
2009 12 431 BGN
2010 51 405 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 000 BGN
2009 2 194 BGN
2010 9 072 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 265 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз