Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0248-C0001
Номер на проект: ЕSF-2102-01-11020
Наименование: Развитие на човешкия капитал в "Софийска вода" АД чрез обучение по ключови компетенции. Инвестицията в знание-инвестиция в бъдещето
Бенефициент: "Софийска вода" Акционерно дружество
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 22.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Настоящето проектно предложение цели повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на предприятията в страната, и по-конкренто в “Софийска вода” АД, посредством обучение на заетите лица и инвестиране в развитието на човешките ресурси. Друга обща цел на предложението е повишаване на адаптивността и производителността на труда на заетите в „Софийска вода” АД чрез придобиване на нови и разширяване на наличните компетенции, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Промотиране на проекта – визуализация и публичност Цел: Визуална идентификация, съгласно договора за изпълнение; провеждане на дейности за информация и публичност с цел: прозрачност на изпълнението на проекта; широка информираност за заложените цели и постигнатите резултати; мултиплициране на резултатите и постигане на устойчивост.
Подготовка на дейност 1.2 Промотиране на проекта –– визуализация и публичност Цел: Визуална идентификация, съгласно договора за изпълнение; провеждане на дейности за информация и публичност с цел: прозрачност на изпълнението на проекта; широка информираност за заложените цели и постигнатите резултати; мултиплициране на резултатите и постигане на устойчивост.
1.3.Промоциране на проекта – визуализация и публичност Цел: Визуална идентификация, съгласно договора за изпълнение; провеждане на дейности за информация и публичност с цел: прозрачност на изпълнението на проекта; широка информираност за заложените цели и постигнатите резултати; мултиплициране на резултатите и постигане на устойчивост.
2. Подбор на обучаеми Цел: Да се включат служители от компанията за обучение по ключови компетенции и да се осигури ефективност на обучението в съответствие на заложените цели на проектното предложение.
Подготовка на дейност 3 Избор на подизпълнител за провеждане на обучения по ключови компетенции Избор на подизпълнител за провеждане на обучения по ключови компетенции
Изпълнение на дейност 3 Избор на подизпълнител за провеждане на обучения по ключови компетенции Избор на подизпълнител за провеждане на обучения по ключови компетенции
Дейност 4 Провеждане на обучения Провеждане на обучения по Лидерски умения за мениджърите Специализиран софтуер Обслужване на клиенти
Изпъление на дейност 5 Управление на проекта Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 795 BGN
Общ бюджет: 102 356 BGN
БФП: 60 758 BGN
Общо изплатени средства: 60 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 359 BGN
2011 42 399 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 605 BGN
2011 36 040 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 645 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 754 BGN
2011 6 360 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 114 BGN
Финансиране от бенефициента 62 846 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз