Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0233-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07026
Наименование: Подобряване адаптивността на 68 заети лица, чрез участие в обучения за придобиване на професионални знания и ключови компетентности
Бенефициент: "ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ"АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 22.11.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящия проект е повишаване конкурентоспособността и производителността на заетите лица в „Животозастрахователен институт” АД, „Здравноосигурителен институт” АД, ЛЕВ Корпорация АД и „Пенсионноосигурителен институт” АД, чрез провеждане на обучения на 35 заети лица за придобиване на професионална квалификация и на 33 заети лица за придобиване на ключови компетентности.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.1 Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта. Екипът на проекта ще се състои от 3 човека, включващи представители на водещата организация и партньорите. 1.2 С оглед ефективното и своевременно изпълнение на дейностите, се предвижда изготвянето на детайлен времеви график по задължения и отговорности, както на екипа по проекта, така и на привлечения експертен персонал от страна на партньорите, и изготвяне на система за управление и контрол върху изпълнението на проекта. 1.3 Провеждане на месечни работни срещи, съобразно изготвения детайлен график, за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи, и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми. Очаквани резултати: • Изготвен детайлен план за работата по проекта. • Разпределени отговорностите между членовете на екипа по проекта. • Изготвена система за контрол върху изпълнението на проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители на дейностите, свързани с популяризиране и визуализация на проекта и материали за обучение Разходи, предвидени по бюджета на проекта, изискващи разходване съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 год., налагат използването на съответна процедура след съгласуване с Управляващия орган на ОП „РЧР”. Изборът на подизпълнител ще се извърши от комисия, определена със заповед на Директора на ВО. Договорите с определените от комисията подизпълнители ще се сключат в съответствие с изискванията на Управляващия орган на ОП „РЧР”. Очаквани резултати: • проведени процедури за избор на подизпълнители -2 бр; • сключен договор с подизпълнител за дейности свързани с популяризиране и визуализация на проекта – 1бр; • сключен договор с подизпълнител за осигуряване на материали за обучение – 1бр;
Дейност 3: Провеждане на тестове за определяне входно ниво за езиково обучение Всички определени, съгласно заявката на ВО, участници в езиковото обучение ще преминат съответен тест за входно ниво. Тестовете ще се изготвят, проведат и анализират от партньора по проекта. Очаквани резултати: • сформирани 2 групи обучаеми в зависимост от нивото на владеене на английски език
Дейност 4: Провеждане на обучения В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на следните обучения: 4.2 Обучение за придобиване на професионални компетенции по част от професия “Финансист”, код 343010; Специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 Обучението ще бъде проведено от преподаватели по специалността, осигурени от фирма-партньор по проекта. След приключване на обучението, ще бъде проведен изпит в съответствие с изискванията на обучителната програма. Обучението ще се проведе в следния формат: • Участници - 35 човека, разпределени в 5 групи х 7 човека; • Продължителност на обучението: 1800 учебни часа/ 9 месеца/ минимум 10 учебни часа на седмица; • След приключване на обучението ще бъде проведен изпит и на успешно издържалите изпита лица ще бъдат издадени удостоверения за част от специалност „Застрахователно и осигурителна дело”на професия „Финансит”. Очаквани резултати: 35 заети във фирмите-партньори по проекта, лица ще придобият професионални знания и умения за част от специалност “Застрахователно и осигурително дела”, на които ще бъде осигурена дългосрочна трудова заетост. 4.2. Обучение за придобиване на ключови компетенции - Обучение по английски език Обучението ще бъде модулно и проведено от преподаватели, осигурени от фирма-партньор по проекта. След приключване на обучението, ще бъде проведен изпит в съответствие с изискванията на обучителната програма. Обучението ще се проведе в следния формат: • Участници - 12 човека, разпределени в 2 групи х 6 човека х 105 учебни часа на курс/мин. 9 часа на седмица; • Продължителност на обучението: 210 часа общо; На успешно издържалите изпита лица ще бъдат издадени сертификати. Очаквани резултати: 12 заети лица във фирмите-партньори по проекта ще придобият знания по чужд език и ще подобрят пригодността в съответствие с идентифицираните нужди на работодателя. 4.3. Обучение за придобиване на ключови компетенции – Обучение за мениджъри Обучението ще бъде проведено от преподаватели от фирма-партньор по проекта с необходимия опит и компетентност. Обучението ще се проведе в следния формат: • Участници - 21 човека, разпределени в 2 групи х 10 и 11 човека; • Продължителност на обучението: 8 месеца, минимум 24 учебни часа на месец; На успешно преминалите обучението, след полагане на изпит, ще бъдат издадени сертификати за придобити ключови компетентности: комуникативност и екипност, юридическа компетентност, умения за създаване на вътрешни правила за работа и организация, презентационни умения, умения за водене на преговори, управление на конфликти, техники за мотивиране и креативно мислене, целеполагане, изграждане на визия, стратегическо мислене, предприемчивост , умения за делегиране, лидерски умения, умения за поемане на риска, планиране, анализиране, ръководство на проекти и др. Очаквани резултати: 21 заети във фирмите-партньори по проекта лица ще придобият знания – мениджърски умения, в съответствие с нуждите на работодателите им.
Дейност 5 Информационна кампания за популяризиране целите, дейностите и резултати по проекта В рамките на тази дейност се предвижда: 5.1 Провеждане на информационна среща във връзка със стартиране на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. Срещата ще бъде проведена в помещение осигурено от партньора Сдружение „Съюз за стопанска инициатива” по проекта и на нея ще бъдат поканените представители на местната и държавната власт, партньорите, други обучаващи институции и социални партньори. Формат на срещата – 1/2 ден, брой участници 100; 5.2 Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна брошура за популяризиране постигнатите резултати и за финансовия принос на ЕСФ за изпълнението на проекта - тираж 1000 броя. Брошурата ще се разпространява сред органите на местната и държавната власт, социалните партньори, както и сред други МСП от региона. 5.3 Предоставяне текуща информация на интернет страницата на ВО (www.levcorporation.com) за напредъка в изпълнението на проекта и за постигнатите резултати; 5.4 Изготвяне на 5 информационни табели с информация за проекта, ВО и партньори, ОП”РЧР” и ЕСФ. Очаквани резултати: Популяризиран приноса на финансиращите институции за постигане целите и очакваните резултати по проекта; популяризиране добрите практики създадени в рамките на проекта за постигане целите на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 397 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 079 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 8 079 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 867 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 6 867 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 212 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 212 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 023 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз