Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0252-C0001
Номер на проект: ЕSF-2102-01-07024
Наименование: Високо качество на човешкия капитал във фирма "Бруната България" ООД чрез професионално обучение им придобиване на ключови компетенции
Бенефициент: Бруната България ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 23.12.2009
Дата на приключване: 23.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Постигане високо качество, устойчивост и развитие на човешкия капитал и респективно да се повиши конкурентноспособността на „Бруната България” ООД. Тя има комплексен характер и е насочена към разширяване и усъвършенстване на професионалните компетенции и придобиване на ключови знания и умения за постигане на по-високо качество на работната сила, създаване на здравословна организационна конкуренция и премахване на бариерите за развитие и израстване на работното място, които в крайна сметка се отразяват в стабилизиране и повишаване на положителните резултати на компанията и разширяване на нейните пазарни позиции.
Дейности: Дейност 1: Организиране на екипа по проекта Цел: Сформиране и организиране на екипа по проекта. Процедура: Разработване и внедряване на надеждна система за управление на проекта. Детайлизиране на плана за действие и бюджета на проекта. Очакван резултат: Ясно разпределени роли и отговорности в управлението и координацията на проекта. Детайлизиран план за действие и бюджет.
Дейност 2.1: Координационна среща с партньорите. Информационна дейност по проекта с цел популяризиране Цел: Популяризиране целите и приоритетите на проекта и дейностите, предвидени в него; създаване на условия потенциалните участници в целевата група да получат информация за целите на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Процедура: Провеждане на конференция за запознаване на заинтересованите лица с проекта, целите и дейностите по него, заложените резултати и за постигане на информирана гражданска позиция. Очакван резултат: Оповестяване и публичност, което ще създаде условия за оптимално изпълнение на проекта.
Дейност 2.2: Координационна среща с партньорите. Информационна дейност по проекта с цел популяризиране Цел: Популяризиране целите и приоритетите на проекта и дейностите, предвидени в него; създаване на условия потенциалните участници в целевата група да получат информация за целите на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Процедура: Провеждане на конференция за запознаване на заинтересованите лица с проекта, целите и дейностите по него, заложените резултати и за постигане на информирана гражданска позиция. Очакван резултат: Оповестяване и публичност, което ще създаде условия за оптимално изпълнение на проекта.
Дейност 3: Изработка на обучителни и информационни материали – подготовка на учебните и спомагателни материали. Отпечатване на 150 броя банери с цел визуализация и публичност по проекта Изработка на обучителни и информационни материали – подготовка на учебните и спомагателни материали. Отпечатване на 150 броя банери с цел визуализация и публичност по проекта
Дейност 4: Организиране и провеждане на избор на подизпълнител за част от обученията – избор на подизпълнител за предоставяне на обучение за вътрешни одитори на СУК съгласно стандарта ISO 9001:2008 Организиране и провеждане на избор на подизпълнител за част от обученията – избор на подизпълнител за предоставяне на обучение за вътрешни одитори на СУК съгласно стандарта ISO 9001:2008
Дейност 5: Професионално обучение по специалност „Сътрудник в бизнес услугите” Цел: Повишаване на възможностите за адаптивност и професионална реализация на участниците в целевата група и повишаване производителността на труда Процедура: • Разработване на график за обучението по модули; • Провеждане на професионално обучение • Провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация; • Издаване на удостоверение за придобиване на професионална квалификация – удостоверение за професионално обучение, образец на МОН, номенклатурен № 3-37.
Дейност 6: Обучение Развитие и усъвършенстване на мениджърски умения и компетенции Обучение Развитие и усъвършенстване на мениджърски умения и компетенции
Дейност 7: Обучение Развитие и усъвършенстване на търговски умения и компетенции Обучение Развитие и усъвършенстване на търговски умения и компетенции
Дейност 8: Обучение Екипна ефективност Обучение Екипна ефективност
Дейност 9: Обучение Дейности по управление и развитие на човешкия капитал Обучение Дейности по управление и развитие на човешкия капитал
Дейност 10: Обучение вътрешни одитори по СУК съгласно стандарта ISO 9001:2008 Да се обучат вътрешните одитори на фирмата по отношение на основните принципи, критерии и действия и да даде теоретични и практически указания за планирането, организирането, извършването и документирането на вътрешните одити на системата по качество съгласно ISO 9001:2008
Дейност 11: Анализиране и оценяване на резултатите от обученията Оптимизиране на модела за непрекъсната квалификация на служителите в „Бруната България” ООД и създаване на условия за прилагането му след приключване на проекта.
Дейност 11.1: Анализиране и оценяване на резултатите от обученията : Оптимизиране на модела за непрекъсната квалификация на служителите в „Бруната България” ООД и създаване на условия за прилагането му след приключване на проекта.
Дейност 12: Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите Всяко обучение приключва с попълване на анкетна карта за оценка на обучението, целяща: • анализ на проведеното обучение; • успеваемост на проведеното обучение; • ползи от проведеното обучение; • придобити знания и умения от проведеното обучение; • затвърдени знания и умения; • пригодност на придобитите знания и умения по време на обучението. Анкетите се попълват едновременно от двете страни – обучител и обучаем. Изводите ще послужат за: • подобряване (ако е необходимо) на обучителния процес след приключване на проекта; • необходимостта от включване на допълнителни теми за обучение
Дейност 13: Изготвяне на финален технически и финансов отчет Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Дейност 14: Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ, управление, координация, отчитане и мониторинг на проекта Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ, управление, координация, отчитане и мониторинг на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 153 BGN
Общ бюджет: 65 519 BGN
БФП: 45 863 BGN
Общо изплатени средства: 45 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 631 BGN
2011 36 232 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 186 BGN
2011 30 797 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 445 BGN
2011 5 435 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 879 BGN
Финансиране от бенефициента 20 637 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз