Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0238-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07029
Наименование: Повишаване производителността на труда и предоставяне на професионални обучения на заетите в "ИН-80" ЕООД
Бенефициент: "ИН-80"ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 23.12.2009
Дата на приключване: 23.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящия проект е да се повиши конкурентоспособността на «ИН-80»ЕООД в областта на охранителната дейност чрез включването на 47 заети лица в обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Среща на партньорите и екипа по проекта. - Дейността предвижда провеждане на среща между членовете на екипа по проекта и партньора. На срещата ще се разпределят задълженията и отговорностите между ВО и Партньора; ще се уточни графикът за изпълнение на дейностите и ще се определят отговорници с цел коректното им и навременно изпълнение. Входяща/изходяща анкета. - Всеки бенефициент в началото и в края на проекта ще попълни анкетна карта, в която ще отбележи своите очаквания от предстоящото обучение и съответно удовлетвореността си от участието си в обучението. Очаквани резултати: - протокол от проведена среща; - сключени 2 граждански договора; - съставени длъжностни характеристики на екипа по проекта; - изготвен план за работа по проекта; - проведена входяща/изходяща анкета
ДЕЙНОСТ 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА С оглед спазване изискванията на настоящата процедура ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители по договори за доставки и услуги – 1. за доставка на материали и оборудване в частта на краткотрайните материални активи, предвидено за провеждане на нормално и ефективно теоретично и практическо обучение. Необходимите материали и оборудване са детайлно описани в приложение към бюджетното перо (Анекс Б3); 2. за избор на застрахователна компания, която да направи застраховки на лицата, които ще бъдат включени в обучения – общо 51 човека. Очаквани резултати: - Сключени договори с изпълнители за доставки и услуги. - Доставени материали и оборудване за нуждите на теоретичното и практическо обучение (КМА) съгласно описаните в Анекс Б3; - Направени застраховки на 51 лица.
ДЕЙНОСТ 3,1: СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ И НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЯТА. Дейността включва процедури за сформиране на групи по всяко обучение, изготвяне на детайлен план-график за провеждане на обученията и стартиране на обученията. Предвижда се всяка група да е съставена от 10-14 човека. За целта ще бъдат проведени входящи тестове. За всеки изпит ще бъде сформирана 3-членна изпитна комисия, съставена от представители на Партньора и ВО по проекта, която заедно с преподавателите ще оценява теоретичните и практическите знания и умения на лицата, преминали курса на обучение. Предвидено е да се проведат следните обучения: ЛИЧНА ОХРАНА – обучението е с продължителност 324 часа и включва теоретични и практически занимания, както следва по общозадължителна, отраслова, специфична професионална подготовка и производствена практика по специалността; ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ - обучението е с продължителност 324 часа и включва теоретични и практически занимания, както следва по общозадължителна, отраслова, специфична професионална подготовка и производствена практика по специалността. Планирано е часовете да се провеждат в удобно за обучаемите време. Часовете по теория ще се провеждат в залите на Партньора по проекта или в офисите на фирмата по преценка на партньорите. В зависимост от вида на обученията, при приключването им ще бъдат проведени изпити по теория и практика, за да се удостоверят придобитите знания и умения и ще бъдат издадени съответните документи. На всички заети, преминали обучение, ще бъде осигурена дългосрочна заетост (минимум 1 година след приключване на проекта), съгласно насоките за кандидатстване. Очаквани резултати: - протоколи за сформирани групи по обученията; - проведени входящи тестове; - проведени обучения; - 47 заети в „ИН-80”ЕООД, придобили теоретични знания и практически умения, съобразно вида на обучението, в което са били включени; - 47 заети, получили документ, удостоверяващ успешното приключване на обучението.
ДЕЙНОСТ 3,2: СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ И НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЯТА Дейността включва процедури за сформиране на групи по всяко обучение, изготвяне на детайлен план-график за провеждане на обученията и стартиране на обученията. Предвижда се всяка група да е съставена от 10-14 човека. За целта ще бъдат проведени входящи тестове. За всеки изпит ще бъде сформирана 3-членна изпитна комисия, съставена от представители на Партньора и ВО по проекта, която заедно с преподавателите ще оценява теоретичните и практическите знания и умения на лицата, преминали курса на обучение. Предвидено е да се проведат следните обучения: ЛИЧНА ОХРАНА – обучението е с продължителност 324 часа и включва теоретични и практически занимания, както следва по общозадължителна, отраслова, специфична професионална подготовка и производствена практика по специалността; ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ - обучението е с продължителност 324 часа и включва теоретични и практически занимания, както следва по общозадължителна, отраслова, специфична професионална подготовка и производствена практика по специалността. Планирано е часовете да се провеждат в удобно за обучаемите време. Часовете по теория ще се провеждат в залите на Партньора по проекта или в офисите на фирмата по преценка на партньорите. В зависимост от вида на обученията, при приключването им ще бъдат проведени изпити по теория и практика, за да се удостоверят придобитите знания и умения и ще бъдат издадени съответните документи. На всички заети, преминали обучение, ще бъде осигурена дългосрочна заетост (минимум 1 година след приключване на проекта), съгласно насоките за кандидатстване. Очаквани резултати: - протоколи за сформирани групи по обученията; - проведени входящи тестове; - проведени обучения; - 47 заети в „ИН-80”ЕООД, придобили теоретични знания и практически умения, съобразно вида на обучението, в което са били включени; - 47 заети, получили документ, удостоверяващ успешното приключване на обучението.
ДЕЙНОСТ 4: ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ Планирани са следните дейности за информиране и публичност: 1. Изготвяне и разпространение на информационни материали – табели и брошури. Информационна табела (2 броя) ще бъдат изработени в съответствие с изискванията за визуална идентификация на програмата и поставени на видно място в „ИН-80”ЕООД и в Сдружение „Съюз за стопанска инициатива”. Планирано е изготвянето и разпространението на 400 бр. брошури. В брошурите ще бъде включено кратко описание на възможностите, които предоставя ОП РЧР 2007-2013 и настоящата грантова схема, идеята на проекта, партньора, основните дейности и поставените цели. Целта на информационните брошури е да привлече вниманието и да повиши информираността на други работодатели относно важността от подобряване на капацитета на наетия персонал за нарастване производителността на труда. 2. Провеждане на 2 информационни срещи. Първа информационна среща ще се проведе във връзка със стартирането на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. На втората среща ще се направи отчет за свършената работа, представяне на постигнатите резултати и мнение за програмата, както и планове за следващи подобни инициативи. Формат на срещите – 1/2 ден, участници – 50. Очаквани резултати: - информационна табела – 2 бр.; - информационна брошура – 400 бр., пълноцветен печат; - проведени 2 информационни срещи
ДЕЙНОСТ 5: ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА С цел законосъобразно и целесъобразно усвояване на финансовата помощ и отразяване на получените и разходени средства по счетоводните регистри на фирмата през целия период на проекта ще бъде водена счетоводна отчетност от счетоводителя по проекта. Ще се изготвят финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта, както и необходимите междинни отчети при поискване от страна на ДО. Очаквани резултати: - Изготвени междинни отчети съгласно изискванията на програмата; - Изготвен Финансов отчет; - Изготвен Технически отчет. ................................................................................................................................................................ 2.2. Методика за изпълнение на проектното предложение (максимум 3 страници) 2.2.1. Аргументация за избор на предлаганата методология По какъв начин се надграждат резултати от вече завършен проект (ако е приложимо) Настоящият проект има за цел да повиши конкурентоспособността на заетите в „ИН-80”ЕООД чрез повишаване на техните професионални умения и компетенции. Предлаганата методология е избрана след внимателно анализиране на нуждите на фирмата и целите, поставени от управленския екип. Планирано е обученията да се провеждат извън работно време, което е предварително съгласувано с партньора по проекта и лицата, които ще бъдат обучавани. По този начин ще бъде постигната максимална ефективност, тъй като обучаваните ще могат да изпълняват ежедневните си задължения във фирмата и успоредно с това да прилагат наученото в реална работна среда. Избрана методология съответства на един от основните принципи на програмата – учене през целия живот и посредством партньорство между образователните институции и реалния бизнес, както и изграждане на икономика, основана на знанието. Приложен е регионален подход при проектното планиране, като в рамките на плановия регион се цели осигуряване на най-добро използване на местните ресурси и се интегрират усилията, като се изгражда обща идентичност и споделена визия за развитието на пазара на труда, удовлетворяване на търсенето, предлагането и повишаване на възможностите за заетост. Метод на адекватно представяне на знания и умения и ефективното и усвояване : методиката на провеждания обучителен процес ще обхваща добре балансирани както теоретични така и практически занимания /учене чрез практика/, с цел ефективно и адекватно усвояване на знания и умения, които са необходими за осъществяване на охранителни дейности, съобразени с непрекъснатия процес на прилагане на нови все по – модерните технологии и нарастващите изисквания на клиентите.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Съюз за стопанска инициатива"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 183 BGN
Общ бюджет: 46 578 BGN
БФП: 37 262 BGN
Общо изплатени средства: 37 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 236 BGN
2011 29 026 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 001 BGN
2011 24 672 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 235 BGN
2011 4 354 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 589 BGN
Финансиране от бенефициента 10 296 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз