Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0251-C0001
Номер на проект: ЕSF-2102-01-11019
Наименование: Професионално обучение на заети в "Пластик София" ООД
Бенефициент: ПЛАСТИК СОФИЯ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 22.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за общото повишаване на производителността на труда и конкурентноспособността на трудовите ресурси в България като част от европейския пазар на труда посредством продължаващо обучение на заетите лица в сектор «Търговия» в София, Пловдив и Варна и насърчаване на фирмите към инвестиране в развитието на човешките ресурси.
Дейности: Дейност 1: Разпределяне на отговорностите в екипа на проекта и съставяне на актуализиран график на дейностите Екипът по управление на проекта се състои от ръководител проект, счетоводител и кординатор на учебната дейност. За участието в проекта с членовете на екипа ще се сключат граждански договори, в които ще бъдат разписани правата, задълженията и отговорностите на всеки за срока на проекта. В началото на проекта ще се осъществи среща между екипа, обучаващата организация-партньор и представител на фирмата - работодател, които ще вземат участие в проекта. На тази среща ще се разработи и приеме актуализиран план-график за изпълнението на дейностите. Ще бъде сключен договор между водещата организация и партньора за определяне ангажиментите на всяка страна.
Дейност 2: Организиране и провеждане на квалификационното обучение Професионално обучение по учебния план и програма по част от професия «Продавач - консултант», специалност «Продавач - консултант» ще преминат 50 заети лица от водещата организация «Пластик София» ООД. Те ще бъдат разпределени в 5 групи по 10 обучавани, като 3 курса ще се проведат в София и по един – в Пловдив и Варна. Обучението ще бъде извършено от ЦПО към Федерация на дружествата за разпространение на знания - София, партньор по проекта. Обучителният процес протича в рамките на 300 учебни часа за всяка група. Обучението е насочено към предоставяне на базисни теоретични познания и придобиване на практически умения, отговарящи на специфичните потребности на фирмата - работодател. Програмата за обучение е съставена на модулен принцип. За осигуряване на качествено протичане на професионалното обучение като лектори ще вземат участие преподаватели с богат педагогически опит и специалисти от фирмата. Професионалното обучение приключва с провеждане на квалификационни изпити по теория на професията под формата на изпитен тест (6 уч. часа) и по практика на професията под формата на индивидуално практическо задание с продължителност 6 уч. часа. На всеки обучаем, успешно завършил курса на обучение, ще бъде издадено Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
Дейност 3: Текущ контрол и мониторинг При изпълнение на тази дейност ще се следи за редовното участие на заетите лица в учебния процес, за което ще се изготвят присъствени форми и седмични графици на занятията по дни. В края на основни модули от учебната програма на курса ще се провеждат тестове за проверка нивото на усвояване на теоретичния материал. В края на обучението ще се проведе заключителен изпитен тест за проверка на знанията при провеждането на квалификационния изпит по теория на професията и практически изпит за проверка на придобитите практически умения. Ще се следи за спазване на седмичното разписание и учебната програма от преподавателите.
Дейност 4.1: Информиране и публичност на проекта Със стартиране изпълнението на проекта Водещата организация предвижда да проведе широка и открита информационна и рекламна кампания на територията на София град, Пловдив и Варна. В началото и в края на проекта ще бъде използван централен всекидневник за масово осведомяване относно информиране на общността относно приоритетите, целите и задачите на проекта и ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 г. – 2013 г.”. В Дирекции ”РСЗ” – София, Пловдив и Варна и Дирекции ”БТ” и на местата за обяви в общините ще бъдат поставени плакати и раздадени цветни брошури с рекламна цел за стартирането и изпълнението на проекта. На местата за провеждане на занятията в София, Пловдив и Варна ще бъдат поставени информационни табели за визуализация на изпълнението на проекта. Всички материали за информиране и публичност, предназначени за бенефициентите и широката общественост, ще съдържат емблемата на ЕС и ще отбелязват финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и МТСП.
Дейност 4.2: Информиране и публичност на проекта Със стартиране изпълнението на проекта Водещата организация предвижда да проведе широка и открита информационна и рекламна кампания на територията на София град, Пловдив и Варна. В началото и в края на проекта ще бъде използван централен всекидневник за масово осведомяване относно информиране на общността относно приоритетите, целите и задачите на проекта и ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 г. – 2013 г.”. В Дирекции ”РСЗ” – София, Пловдив и Варна и Дирекции ”БТ” и на местата за обяви в общините ще бъдат поставени плакати и раздадени цветни брошури с рекламна цел за стартирането и изпълнението на проекта. На местата за провеждане на занятията в София, Пловдив и Варна ще бъдат поставени информационни табели за визуализация на изпълнението на проекта. Всички материали за информиране и публичност, предназначени за бенефициентите и широката общественост, ще съдържат емблемата на ЕС и ще отбелязват финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и МТСП. В края на проекта ще се проведе заключителна пресконференция в София, на която ще бъдат поканени представители на медиите, партньора, служители от Д ”РСЗ” – София и Д”БТ”, клиенти и партньори на фирма «Пластик София» ООД, представители на браншовите организации, местната общност и др. Участващите ще бъдат запознати с дейностите и резултатите от проекта, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ЕС, както и с основните приоритети на Оперативна програма „РЧР”. Необходими резултати: 1. Направени три информационни табели по проекта. 2. Направени 2 публикации в централен ежедневник 3. Отпечатани и разпространени 300 цветни плакати и 600 цветни брошури. 4.Проведена заключителна пресконференция.
Дейност 5: Отчетна дейност Водещата организация ще изготвя и представя пред Договарящия орган междинни отчети и годишен доклад за напредъка на проекта. След приключване на дейностите по проекта ще изготви краен технически доклад за постигнатите резултати и обобщаващ финансов отчет за изразходваните средства. Водещата организация носи цялата отговорност за правилното разходване на финансовите средства, за верността на финансовата отчетност и съхранява документацията по проекта съгласно ПМС № 180/27.07.2007 г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 805 BGN
Общ бюджет: 29 150 BGN
БФП: 23 320 BGN
Общо изплатени средства: 21 968 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 804 BGN
2011 7 164 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 968 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 583 BGN
2011 6 090 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 221 BGN
2011 1 075 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 295 BGN
Финансиране от бенефициента 9 951 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз