Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0030-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/107
Наименование: "Различни и заедно във футбола, в един отбор, в едно училище"
Бенефициент: Фондация С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1.Провеждане на работна среща между екипа по изпълнение на проекта.
1.2.Провеждане на 6 работни дискусии във всяко училище.
1.3.Разработване на два модула за обучение на учители за работа в мултикултурна среда и за работа с родители.
1.4.Провеждане на 2 двудневни обучения за работа в мултикултурна среда и за работа с родители с участието на общо 40 учители от включените в проекта училища.
1.5.*Провеждане на 2 работни срещи с учители за обсъждане на конкретни проблеми при включване на семейството като партньор в учебния процес и училищния живот.
2.1.Провеждане на групови срещи с родители на учениците от различните етноси за включването им в училищния живот.
2.2.Провеждане на срещи с учениците, обхванати в проекта за запозването им с предвидените дейности.
2.3.Провеждане на срещи с учениците за проектиране на училищните спортни събития (формиране на училищен фен клубове, мажоретен състав – според предпочитанията на учениците).
2.4.Изработване на план-график за провеждане на междуучилищните турнири.
2.5.Провеждане на 2 работни срещи във всяко училище.
2.6.Определеняне на футболен патрон на всяко училище измежду футболистите от централните софийски футболни клубове.
2.7.Изработване на рекламни листовки за проекта, които ще популяризират инициативата сред родителите и учениците от обхванатите в проекта училища.
2.8.Работа с ученици 3-8 клас за включването им в училищните отбори и фен клубовете и в мажоретните състави в училищата.
2.9.Провеждане на групови срещи с родители за включването им в училищните футболни отбори и за участие в семейните турнири.
2.10.Сформиране на 2 отбора във всяко училище – един отбор от ученици 6-8 клас и един отбор от родители и учители.
2.11.Сформиране на мажоретни отбори, училищни фен клубове или други клубове според интересите на учениците в съответното училище.
3.1.*Провеждане на ежеседмични тренировки на сформираните ученически футболни отбори, водени от учителите по физкултура.
3.2.*Провеждане на двуседмични тренировки на отборите от родители и учители, водени от учителите по физкултура.
3.3.*Провеждане на двуседмични тренировки /срещи на мажоретните отбори и училищните фен клубове.
3.4.Изработване на трансперанти и подкрепящи материали за футболните отбори от учениците, във всяко училище, включени в дейностите по проекта, с участието и на родители.
3.5.*Провеждане на спортни празници във всяко училище съвместно с училищните власти и ученическите фен клубове.
3.6.*Провеждане на два футболни турнира между училищата, участващи в проекта. Едновременно ще се провеждат турнирите между отборите на учениците и на родителите и учителите.
3.7.*Провеждане на две пресконференции за всеки финал на футболните турнири межу училищата с участието на Димитър Пенев като патрон на кампанията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 454 BGN
Общ бюджет: 85 637 BGN
БФП: 85 637 BGN
Общо изплатени средства: 85 631 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 800 BGN
2009 59 762 BGN
2010 6 068 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 631 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 830 BGN
2009 50 798 BGN
2010 5 158 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 786 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 970 BGN
2009 8 964 BGN
2010 910 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 845 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Брой ученици от различен етнически произход, привлечени в училищни дейности, свъзни със спорт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз