Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0028-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/85
Наименование: В училището е интересно!
Бенефициент: Община Вълчедръм
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вълчедръм
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Сформиране на екипа за организация и управление на проекта.
2.Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг.
3.*Кръгли маси на тема “Проблеми на образованието при ромските деца и възможности за преодоляването им” (подготовка).
3.*Кръгли маси на тема “Проблеми на образованието при ромските деца и възможности за преодоляването им”.
4.Създаване на Комисия за образователна интеграция в община Вълчедръм (подготовка).
4.*Създаване на Комисия за образователна интеграция в община Вълчедръм.
5.*Обучение за подготовката на учители за работа в мултикултурна среда (подготовка).
5.*Обучение за подготовката на учители за работа в мултикултурна среда.
6.Клубове за извънкласна дейност (подготовка).
6.Клубове за извънкласна дейност.
7.Осигуряване достъп на децата от предучилищна възраст до подготвителната паралелка (подготовка).
7.Осигуряване достъп на децата от предучилищна възраст до подготвителната паралелка.
8.Допълнителни часове за изоставащи ученици и по информационни технологии (подготовка).
8.Допълнителни часове за изоставащи ученици и по информационни технологии.
9.*Поощряване на учениците с награди.
10.Екскурзия до гр. Плевен (подготовка).
10.Екскурзия до гр. Плевен.
11.Популяризиране на проекта.
12.Работа с училищата и родителите.
13.Заключителна среща на проекта (подготовка).
13.Заключителна среща на проекта.
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 703 BGN
Общ бюджет: 61 668 BGN
БФП: 61 668 BGN
Общо изплатени средства: 61 640 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 741 BGN
2009 0 BGN
2010 42 900 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 640 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 930 BGN
2009 0 BGN
2010 36 465 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 394 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 811 BGN
2009 0 BGN
2010 6 435 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 246 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз