Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.09-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на лисабонските цели и корпоративната социална отговорност
Бенефициент: Конфедерация на работодателите и индустри-алците в България – гласът на българския бизнес
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2009
Начална дата: 27.11.2009
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване ма единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на лисабонските цели и корпоративната социална отговорност
Дейности: Дейност 2 Публичност на проекта Д2.1 Разработка, инсталиране и поддържане на Интернет -страница на проекта: • разработка на Интернет - страница на проекта • инсталиране на Интернет - страница на проекта • поддържане на Интернет - страница Д2.2 Подготовка, изработка и разпространение на рекламни материали за отделните проектни дейности: Д2.3. Информационна кампания за проекта и резултатите от реализацията на проектните дейности • Провеждане на шест информационни дни за популя-ризиране на проекта в различни градове • Информиране на обществеността за проекта чрез средствата за масова информация за Д 2.4 Провеждане на два заключителни форума за предста-вяне на резултатите от изпълнението на дейностите по проекта Изпълнител: външен изпълнител – ПМС 55
Дейност 3 Изработване на механизъм за оценка на нуждите от квалификация и допълнителни умения на заетите в перспективни икономически области Д3.1 Анализ на необходимостта от квалификация и придобиване на допълнителни знания и умения на заетите сред членовете на КРИБ. Д3.1.1 Разработка на въпросник за потребностите от обучение на заетите и профилите с изисквания • разработка на проекти за въпросници, • пилотно апробиране на въпросници за анкетата, • утвърждаване на въпросниците. Д3.1.2 Провеждане на анкета сред членовете на КРИБ • разпращане на въпросниците, • следене за хода на анкетирането, • събиране на попълнени въпросници. Д3.1.3 Обработка на попълнените въпросници • статистическа обработка на попълнените въпросници, • обобщаване на резултатите от анкетата, • съставяне на доклад за анализа. Д3.2 Разработване на Наръчник с механизъм за оценка на необходимостта от квалифициран персонал, профили с изисквания, подбор, използване и атестация на квалифициран персонал в избрани перспективни икономически области. Д3.3 Изнасяне на съдържанието на Наръчника на 6 тридневни семинара Д3.3.1 Изготвяне на презентационен материал за семинарите Д 3.3.2 Изнасяне на съдържание на материалите Изпълнител: външен изпълнител – ПМС 55
Дейност 12 Проектиране и изграждане на платформа за колаборативно обучение на работодатели за проактивно въздействие върху управление на човешките ресурси. Д 12.1 Проучване на компонентите, структурата и функциите за бъдещата колаборативна информационна система. Изпълнител: външни експерти на КРИБ и КНСБ Д 12.2 Подготовка и провеждане на два форума, на които да бъдат представени резултатите от проведеното проучване и на насоките за проектиране на системата. Д 12.2.1 Подготовка на презентационен материал Д 12.2.2 Провеждане на форумите Изпълнител: външни експерти Д 12.3 Проектиране, изграждане, внедряване на колаборативната информационно-обучителна система Изпълнител: външен по ПМС 55 Д 12.4 Подготовка и провеждане на шест семинара за инструктаж за работа с ИС Д 12.4.1 Подготовка на семинарен материал Д 12.4.2 Провеждане на семинарите Изпълнител : външни експерти на КРИБ Д. 12.5 Разработване на обучителни модули и методическо ръководство за самостоятелно разработване на интерактивни електронни курсове за нуждите на работодателя.
Дейност 6 Разработка на системи за активно използване на формите непълно работно време и временна заетост Д6.1 Провеждане на 2 работни срещи за обмяна на опит и споделяне на добри практики за гъвкава заетост с чужде-странни участници; Д6.2 Провеждане на 6 тридневни семинара за обучение по проблемите на гъвкавата заетост и системи за прилагането й, с ръководство за прилагане на системи за гъвкаво работно време.  Обобщаване на препоръки за нормативното им прилагане. Изпълнител: Външни експерти и лектори на КРИБ и КНСБ
Дейност 1 Организация и управление на проекта Сформиране на проектен екип, определяне на права и отговорности, сключване на договори: • назначаване на членовете на управленския и експертния екип с договори, • определяне на правомощията и отговорностите им, • работни срещи на членовете на екипите за текуща координация на проекта, • осигуряване на инфраструктура. Текущо управление на проекта: • контакти с целевите групи, • текущ контрол на изпълнение на дейностите, • текущо отчитане на проекта пред УО, • финално отчитане на проекта. Избор на изпълнители по проекта: • подготовка, организиране и провеждане на съответните процедури за избор на изпълнители, • сключване на договори с изпълнителите за изпълнение на услугите и отчитането им. Водене на счетоводна отчетност, представяне на месечни отчети и крайно отчитане на проекта: • текущо счетоводно обслужване на проекта, • изготвяне на междинни, годишни и краен отчет за финансовите резултати на проекта. Подготовка и провеждане на проектни мероприятия • организиране, провеждане, оценяване на семинари, • предоставяне на материали и удостоверения на участниците Изпълнител : проектен екип
Дейност 13 Създаване на система на саморегулация в браншовете за договаряне стандартите на практиката. Д 13.1 Анализ на европейския опит по прилагането на стандарти и системи за устойчиво развитие с препоръки за прилагане в български условия. Изпълнител: външен по ПМС 55 Д 13.2 Подготовка и провеждане на национална кръгла маса за популяризиране европейския опит по прилагането на стандарти и системи за устойчиво развитие с участие на чуждестранен експерт. Д 13.2.1 Изработка на презентационен материал Д 13.2.2 Представяне и дискусии Изпълнител: външни лектори на КРИБ Д 13.3 Провеждане на шест семинара за по прилагането на стандарти и системи за устойчиво развитие. Д 13.3.1 Изработка на семинарен материал Д 13.3.2 Изнасяне на учебно съдържание Изпълнител: външни лектори на КРИБ
Дейност 7 Създаване на условия за провеждане на конструктивен диалог между участниците в процеса и координацията на дейността по управление на човешките ресурси. Д7.1 Провеждане на национална кръгла маса по проблемите на диалога между държавни, фирмени и неправителствени структури в областта на управлението на човешките ресурси. Д7.2 Провеждане на шест регионални кръгли маси по проблемите на диалога между участниците в процеса на управление и развитие на човешките ресурси. Д7.3: Провеждане на национален дискусионен форум за запознаване с национални и европейски практики и норми в областта на координацията между звената по управление и развитие на човешките ресурси с чуждестранни експерти.
Дейност 4 Подготовка на мерки за насърчаване и подпомагане на мобилността(географска, професионална и социална) на заетите лица Д4.1 . Анализ на добрите практики в областта на насърчаването и прилагането на мобилност Д4.2 . Изготвяне на наръчник за добрите практики в областта на мобилността Д4.3 Представяне на добрите практики в областта на мобилността и възможностите за тяхното прилагане сред заетите лица в рамките на 6 дни на мобилност. Разработка на предложения за насърчаване на мобилността. Изпълнител : външни експерти и лектори от КРИБ и КНСБ
Дейност 11 Изграждане на информационна система със средните, професионалните и висшите учебни заведения с цел улесняване търсенето и наемането на работа Д 11.1 Проучване и анализ на пазара на труда, на дейността на учебните заведения за конкретните проблеми, които трябва да решава информационната система Д11.1.1 Проучване и анализ на информационните потреб-ности на членовете на КРИБ, свързани с структурата, специ-фиките и разпределението по места на обучаемите, на които в непосредствен времеви хоризонт им предстои да се влеят в пазара на труда в България (т.е. система за обобщаване и анализ на търсенето) Д11.1.2 Проучване, анализ и създаване на форми за иденти-фициране, регистриране, набиране и проследяване на обоб-щена информация за образователните институции в България, обучаващи млади специалисти в системата на средното и висшето образование (т.е. система за обобщаване и анализ на предлагането). Д11.1.3 Проектиране на система за следящо проучване на структурата и спецификата на новите вълни обучаеми, с възможности за извличане на справки от страна на конкретен работодател (член на КРИБ) в желан времеви порядък. Изпълнител: външен по ПМС 55 Д 11.2 Подготовка и провеждане на национална кръгла маса, на която да бъдат представени резултатите от проведеното проучване и на насоките за проектиране на системата. Д 11.2.1 Подготовка на презентационен материал Д 11.2.2 Провеждане на кръгла маса Изпълнител – външни експерти на КРИБ и КНСБ Д 11.3 Създаване на информационна система (ИС) за обмен на информации между бизнеса и средните, професионалните и висшите учебни заведения с цел улесняване търсенето и наемането на работа, която да бъде интернет базирана в рамките на общ информационен портал. Д 11.3.1 Проектиране, изграждане, внедряване на ИС Д 11.3.2 Създаване на ръководство за експлоатация на ИС Д 11.3.3 Обучение на работното място на 630 лица за работа с информационната система. Д 11.3.4 Изграждане на 10 локални информационни центрове за функциониране на системата. Изпълнител: външен по ПМС 55 Д 11.4 Подготовка и провеждане на петнадесет семинара (6 в 2012 и 9 в 2013) за представяне на информационната система пред фирми и учебни заведения. Д 11.4.1 Подготовка на семинарен материал Д 11.4.2 Провеждане на семинарите Изпълнител: външни експерти на КРИБ
Дейност 8 Повишаване компетенциите на структурните звена, ангажирани с политики за развитие на човешките ресурси сред работодателите. Д 8.1. Анализ на компетенциите на структурните звена, ангажирани с политики за развитие на човешките ресурси Д 8.1.1 Проектиране и разработка на инструментариум за идентифициране и набиране на информация. Д 8.1.2 Полева работа. Д 8.1.3 Статистическа обработка и анализ на данни и изготвяне на аналитичен доклад. Изпълнител: външен изпълнител по ПМС 55 Д8.2 Подготовка и провеждане на петнадесет тридневни семинара за повишаване ключовите компетенции на звената по човешки ресурси Д8.2.1 Разработка на семинарен материал Д8.2.2 Изнасяне на учебното съдържание на семинарите Изпълнител: външни лектори на КРИБ и КНСБ Д8.3 Изработване на наръчник с европейски практики за организация, управление и дейността на звената за човешки ресурси. Изпълнител: външни експерти на КРИБ
Дейност 5 Разработване на механизъм за привличане на работодателите в релаизацията на инициативи и проекти за включване на младежи в практическо обучение във фирмите или чиракуване Д5.1. Анализ на добрите практики за включване на млади хора в практическо обучение във фирмите Д 5.2 Изготвяне на препоръки за ефикасно и ефективно практическо обучение на младежи и насърчаване на работодателите Д5.3. Провеждане на Кръгла маса на тема ”Практика и успешна реализация на младите хора във фирмата” Изпълнител: външни експерти и лектори на КРИБ
Дейност 14 Стратегическо управление на персонала чрез квалификационен коучинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 250 000 BGN
Общ бюджет: 4 913 040 BGN
БФП: 4 913 040 BGN
Общо изплатени средства: 4 239 010 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 913 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 861 594 BGN
2011 213 352 BGN
2012 291 460 BGN
2013 240 621 BGN
2014 577 358 BGN
2015 2 054 626 BGN
4 239 010 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 273 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 732 355 BGN
2011 181 349 BGN
2012 247 741 BGN
2013 204 528 BGN
2014 490 754 BGN
2015 1 746 432 BGN
3 603 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 639 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 129 239 BGN
2011 32 003 BGN
2012 43 719 BGN
2013 36 093 BGN
2014 86 604 BGN
2015 308 194 BGN
635 851 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Брой обучения на работното място
Индикатор 4 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 5 брой изследвания/проучвания и анализи - не по-малко от 10 броя
Индикатор 6 брой разработени и внедрени информационни системи - не по-малко от 3 броя
Индикатор 7 брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища - не по-малко от 5 броя
Индикатор 8 брой консултирани лица и организации - не по-малко от 300
Индикатор 9 брой мероприятия - конференции, кръгли маси, дискусионни форуми, семинари, работни срещи - не по-малко от 10
Индикатор 10 Сключени договори с външни изпълнители по ПМС 55
Индикатор 11 брой участници в събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз