Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0023-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/119
Наименование: СОЦИО - Столична Община - Център за Интеграция и Образование
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Анализ на общински програмни документи.
2.Информация за структури и организации в рамките на местната власт.
3.Изработване на критерии за включване на районни администрации от гранични за кварталите с концентрирано ромско население.
4.Провеждане на работна среща с районни администрация за включване в проекта.
5.Анализ и информация за образователните институции.
6.Създаване на методика за събиране на информационна база данни, обслужваща дейностите по проекта.
7.Провеждане на работна среща с административни ръководства на образователната институция за информиране за дейности по проекта.
8.Информация за съществуващи общински структури, ромски НПО и граждански сдружения, имащи отношение към процесите на образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
9.Анализ на реализирани дейности в общността, информация за планове и програми, добри практики за междуинституционално сътрудничество.
10.Провеждане на работна среща за възможности за включване в проекта и реализиране на дейности в партньорство с образователните институции.
11.Доклад – междинен отчет – обсъждане на информация от подготвителен етап на проекта.
12.Създаване на инстументариум за нуждите на проекта - оценка на средата, управление и анализ на ефективна приемна среда.
13.Създаване на механизъм и информационна база данни, необходима за реализиране дейностите по проекта.
14.Обучение на представители от Столична община и районни администрации за обслужване на информационната база данни и работата с инструментариума/ методика.
15.Участие в обучение на представители от местната власт при създаване на ефективен механизъм за междуинституционално сътрудничество.
16.Реализиране на общинска кампания за позитивна среда и образователна интеграция.
17.Работни срещи за обсъждане механизъм за управление на десегрегационна общинска политика.
18.Създаване на диалогична среда – обучение за реализиране на съвместни дейности с ромски НПО, граждански сдружения, включване на семейството, създаване на общински подкрепящи структури, популяризиране на добри практики и опит.
19.Доклад – междинен отчет – обсъждане на информация от подготвителен етап на проекта.
20.Създаване на инстументариум за нуждите на проекта - оценка на средата,управление и анализ на ефективна приемна среда.
21.Създаване на механизъм и информационна база данни, необходима за реализиране дейностите по проекта.
22.Обучение на педагогически екипи за събиране на информация и методика на инструментариума.
23.Обучение на педагогически екипи за създаване и реализиране на училищни програми за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
24.Създаване на позитивна учебна среда за реализиране дейностите по проекта.
25.Реализиране на училищни кампании, съпътстващи дейностите по проекта.
26.Разширяване мрежата от извънкласни и извънучилищни дейности, подпомагащи учебния процес и образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
27.Работни срещи с участието на училищни структури – Училищно настоятелство, Ученически съвет, за обсъждане механизъм на управление на процеса на образователна интеграция.
28.Създаване на диалогична среда.
29.Доклад – междинен отчет – обсъждане на информация от етап на реализация на проекта.
30.Оценка и анализ за реализираните дейности през етапите от проекта.
31.Създаване на условия за благоприятна информационна среда за дистанционно консултиране на процеса на образователна интеграция и дейности в мултиетническа среда.
32.Планиране на мерки и дейности за продължаване на реализирането на създаден модел за междуинституционално сътрудничество.
33.Организиране на конференция за отчитане дейностите по проекта.
34.Доклад – междинен отчет – обсъждане на информация от етап на реализация на проекта.
35.Оценка и анализ за реализираните дейности през етапите от проекта.
36.Създаване на условия за благоприятна информационна среда за дистанционно консултиране на процеса на образователна интеграция и дейности в мултиетническа среда.
37.Планиране на мерки и дейности за продължаване на реализирането на създадени програми за образователна интеграция и реализиране на дейности в мултиетническа среда.
38.Провеждане на кръгла маса за участвалите образователните институции в проекта и популяризиране на реализирани дейности и училищни програми.
40.Доклад – междинен отчет – обсъждане на информация от етап на реализация на проекта.
41.Оценка и анализ за реализираните дейности през етапите от проекта.
42.Създаване на условия за благоприятна информационна среда за дистанционно консултиране на процеса на образователна интеграция и дейности в мултиетническа среда.
43.Планиране на мерки и дейности за продължаване на реализирането на създаден механизъм за междуинституционално сътрудничество, образователна интеграция и реализиране на дейности в мултиетническа среда.
Партньори
Партньори:
Фондация "Програма стъпка по стъпка" - гр. София
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 500 BGN
Общ бюджет: 92 638 BGN
БФП: 92 638 BGN
Общо изплатени средства: 92 629 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 900 BGN
2009 56 787 BGN
2010 15 942 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 629 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 915 BGN
2009 48 269 BGN
2010 13 551 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 985 BGN
2009 8 518 BGN
2010 2 391 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой приети деца и ученици за учебната 2009/2010 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз