Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0017-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/29
Наименование: Център за подкрепа на образованието в Община Луковит
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на процеса на образование и интеграция на децата от и учениците от ромското малцинство на територията на Община Луковит
Дейности: 1.Лятно у-ще (подготовка).
1.Лятно у-ще.
2.*Подгот.занимания ІV кл. НУ „Инж.Вълков” (подготовка).
2.*Подгот.занимания ІV кл. НУ „Инж.Вълков”.
3.*Подкр.занимания V кл. СОУ (подготовка).
3.*Подкр.занимания V кл. СОУ.
4.*Подкр.Зан-я V кл. СОУ. /подготовка/
4.*Подкр.Зан-я V кл. СОУ ./изпълнение/
5.*Подкр.Зан-я VІ кл. СОУ (подготовка).
5.*Подкр.Зан-я VІ кл. СОУ.
6.Обучения учители (подготовка).
6.*Обучения учители.
Подготовка на дейности 7.1-7.4: Квалиф-я учители.
7.1.*Обучение „Хармон.отношения”.
7.2.Обучение „Управление процеса на интгерация.
7.3.Обучение „Бълг.ез. на у-ци – билингви”.
7.4.Обучение „Училище за родители”.
8.Добри практики (подготовка).
8.Добри практики.
9.Работа с родители (подготовка).
9.Работа с родители.
10.Месечни род. срещи (подготовка и изпълнение).
11.Стратегия (подготовка).
11.Стратегия.
12.1.Конференция (подготовка и изпълнение).
12.2.*Публикации вестници (подготовка).
12.2.*Публикации вестници.
12.3.Табели и тениски (подготовка).
12.3.Табели и тениски.
12.4.Дипляни (подготовка).
12.4.Дипляни.
12.5.Кръгла маса (подготовка и изпълнение).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 140 BGN
Общ бюджет: 25 648 BGN
БФП: 25 648 BGN
Общо изплатени средства: 25 648 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 228 BGN
2009 51 262 BGN
2010 0 BGN
2011 - 44 842 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 648 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 344 BGN
2009 43 573 BGN
2010 0 BGN
2011 - 38 116 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 884 BGN
2009 7 689 BGN
2010 0 BGN
2011 - 6 726 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 847 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз